Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning

Skapad 2021-01-10 11:25 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Problemlösning

Innehåll

Namn: Problemlösning

Ämne: Matematik
Tid: HT 20/ VT 21

Övergripande mål:

 

Syfte:

 • förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 • förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier

 • förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Centralt innehåll:

 • Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer. 

 • Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

 • Proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

 • Symmetri i vardagen och hur symmetri kan konstrueras. 

 • Jämförelser och uppskattningar av storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

 • Obekanta tal och hur de kan betecknas med en symbol. 

 • Enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster samt hur de kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

 

Kunskapskrav:

 • Eleven beskriver och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer. 

 • Eleven löser enkla problem genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

 •  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

 • Eleven visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och använder dem med tillfredsställande säkerhet. Eleven ger även exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. 

 • Eleven använder och beskriver geometriska mönster och mönster i talföljder.

 • Eleven använder och ger exempel på enkla proportionella samband.

 • Eleven gör enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter

 

Konkretisering av mål:

 • Kunna berätta hur man har löst en uppgift

 • Plocka ut viktig information ur en uppgift

 • Hitta och följa olika mönster

 • Dubbelt och hälften

 • Kvart, tio, tjugo i och över - analoga klockan.

 • Känna till de vanligaste enheterna för längd, volym och massa. 

 

Genomförande/planering:

Veckans problem

Spel och lekar

Praktiska övningar

Konkret material 

 

Tanken är att introducera eleverna till olika matematiska områden genom problemlösning. Sådana områden kan vara multiplikation, division, geometri eller sannolikhetslära. Genom att presentera det matematiska innehållet i en problemformulering skapas en möjlighet för eleven att själv känna sig motiverad att ta reda på en lösning. Då tar eleven sig an det matematiska innehållet av eget initiativ och kan förhoppningsvis uppleva en starkare känsla av tillfredsställelse vid bearbetningen av problemet.

 

Vid ett problemlösande arbetssätt övar eleverna även på en mängd olika förmågor t.ex. att analysera matematisk text, ta ut viktig information, välja mellan olika lösningsstrategier och genom samtal att resonera och argumentera för och nackdelar mellan olika matematiska strategier. Samt utvecklar eleverna en förmåga att arbeta undersökande, systematiskt och nyfiket. Vi lär oss tillsammans att inte ge upp och hur man går tillväga när man fastnat och inte kan komma vidare.

 

Eleverna kommer att arbeta enskilt, i par, i grupp och i helklass för en så stor spridning och variation som möjligt. Konkret och praktiskt material kommer att finnas till hands och användas ofta.

 

Exempel på problem kommer att hämtas från bl.a. Matematiklyftets problembank, uppgifter från gamla NA-prov, känguruproblem och NCMs hemsida.

 

Arbetet med problemlösning kommer att variera med valda sidor ur matematikboken för färdighetsträning.

Bedömning:

Vi kommer att bedöma elevens förmåga att lösa problem på ett tillfredsställande sätt. Det innebär att vi tittar på:

 

·  Hur eleven tar sig an texten och problemformuleringen.

·  Hur väl eleven kan förklara och redogöra för sitt tillvägagångssätt.

·  Hur väl eleven kan motivera sitt tillvägagångssätt och jämför det med andra strategier.

·  Redovisningens presentation och framställning.

·  Elevens förståelse för det matematiska innehåll som behandlas i uppgiften.

Dokumentering:

Elevernas arbete dokumenteras kontinuerligt då de löser uppgifter antingen med penna och papper, laborativt material eller digitala verktyg.

 

Läraren har som uppgift att kontinuerligt utvärdera elevernas kunskaper.

 

Analys:

 

Ansvariga lärare: Nathalie Jonsson & Sofia Lundh

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: