👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering GEOMETRI, matematik 7E, VT2021

Skapad 2021-01-11 10:06 i Tappströmsskolan Ekerö
Matematikmodul geometri åk7.
Grundskola 7 Matematik
Varför finns det räta vinklar men inte aviga? Hur stor area kan en triangel ha om omkretsen är 12 cm? Vad menas med att en karta är i skalan 1:1000? Varför är inte ordet ADDA spegelsymmetriskt, när ordet AMMA är det?

Innehåll

Tidsperiod

Vecka 2 - 8 (fram till sportlovet).

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • ·         Namnge, mäta och jämföra olika vinklar.
 • ·         Sambandet mellan antalet hörn och vinkelsumman hos månghörningar.
 • ·         Identifiera och namnge olika geometriska figurer.
 • ·         Beräkna omkrets och area hos vanliga geometriska figurer.
 • ·         Samband mellan figurers och deras omkrets och area.
 • ·         Använda skala för att matematiskt beskriva förhållanden i vardagen.
 • ·         Förstå och känna igen olika typer av symmetrier.  
 • ·         Förklara och motivera lösningarna utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Exit tickets vid lektionernas slut. Problemlösning i grupp. Övningsprov i par. Oförberedda uppgifter med kamratbedömning. Prov veckan före lovet. 

Hur ska vi nå dit? (Planering och hänvisning till material)

Läromedel: Matematik X. Varje avsnitt i boken är indelad i fyra nivåer. I nivå 1 finns grundläggande uppgifter medan nivå 4 har mer utmanande uppgifter. Utöver detta finns bashäften och utmaningshäften för att individanpassa uppgiftsnivåer ytterligare.

Gleerups digitala matte, kap. 3 Det digitala läromedlet har övningar uppdelade i tre olika nivåer.

Utöver detta finns bashäften och utmaningshäften för att individanpassa uppgiftsnivåer ytterligare. Länkar till matteboken.se (där en del teori även finns på arabiska). Läxor meddelas på lektionerna och via Unikum/Teams.

 

Digitala genomgångar, uppgifter och övningar finns på matematikXYZ.com och i Gleerups under planeringar, Matematik åk 7E och välj planeringen för rätt period/ vecka. Hur kommer lektionerna se ut för att vi ska nå lärandemålen? Vilka aktiviteter genomför vi? 

Programmering

Övningar finns i digitala läromedlet matematikXYZ.com. Välj avsnitt under elever

 

(Använd repl.it då du tränar programmering, med språket Python.)

 

VECKOPLANERING

 

Vecka

avsnitt

Nyckeltermer (beskriv dem i din begreppslista)

Uppgifter/sidor

Övrigt/Filmer

Videolektioner

V 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 3

Kap 5 Geometri

 

5.1 vinklar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 vinkelsumman

Vinkel (spetsig, rät, trubbig, rak, övertrubbig), gradskiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinkelsumma

 

 

Läs sidan 212–213.

 

Gör följande uppgifter

5001,5002,5003,5004,

5005,5007,5008,5009,

5010,5011,5012,5013,

5014,5015,5016,5017,

5018,5019,5019,5020,

5021,5022,5023,5024.

 

Gleerups

Vinklar, ID: a994 (klicka högerpil för uppgifter)

 

Beräkna vinklar, ID: a782 (klicka högerpil för uppgifter)

 

Läs sidan 218,219,220.

 

Gör följande uppgifter.

5025,5026,5027,5028,

5029,5030,5031,5031,

5032,5033,5034,5035,

5036,5037,5038,5039,

5040,5041,5042,5042,

5043,5044.

 

 

Vinkelsumma, ID: a276 (klicka högerpil för uppgifter)

 

 

X 3.3 Vinklar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 3.4 Vinkelsumma

V4

5.3 Omkrets 

 

Fetmarkerade uppgifter skall skrivas (och ritas) läxhäftet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Area 

 

Fetmarkerade uppgifter skall skrivas (och ritas) i läxhäftet. 

Månghörning, Diagonal, Triangel,

Kvadrat, Rektangel, Parallellogram, Romb, Omkrets, Cirkel, Diameter, Radie, Area,         

1 Kvadratmeter,

 

Läs sidan 225,226,227. 

 

Gör följande uppgifter. 

5045,5046,5047,5048, 

5049,5050,5051,5052, 

5053,5054,5055,5056, 

5057,5058,5059,5060, 

5061,5062,5063,5064. 

 

Omkrets ID a527 klicka högerpil för uppgifter) 

 

 Läs sidan 233,234,235,236. 

 

Gör följande uppgifter 

5065,5066,5067,5068, 

5069,5070,5071,5072, 

5073,5074,5075,5076, 

5077,5078,5079,5080, 

5081,5082,5083,5084, 

5085,5086,5087,5088. 

 

Area, ID: a853 (klicka högerpil för uppgifter)

 

X 3.5 Omkrets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 3.6 Area

 

 

 

 

V 5

5.5 Skala

Skala.

Läs sidan 243,244.

 

Gör följande uppgifter

5089,5090,5091,5092,

5093,5094,5095,5096,

5097,5098,5099,5100,

5101,5102,5103,5104,

5105,5106,5107,5108,

5109,5110,5111,5112.

 

Skala, ID: a853 (klicka högerpil för uppgifter)

 

X 3.2 Längd och skala

O.

V 6

Symmetrier

 

 

 

Sammanfattning

Begreppen

 

Blandade uppgifter

 

 

 

Träna mera

 

 

 

 

Repetitioner kap 5

 

Läxor kap 5

 

Gleerups ID: a268 (klicka högerpil för uppgifter)

 

 

 

Läs sidan 250,251

Läs sidan 255

 

Gör följande uppgifter

5113,5114,5115,5116,

5117,5118,5119,5120,

5121,5122,5123,5124,

5125,5126.

5127,5128,5129,5130,

5132,5133,5134,5135,

5136,5137,5138,5139,

5140,5141,5142.

 

Sidan 312,313

 

Läxa 17 till Läxa 20

Sidan 347 till sidan 355.

Symmetri

V 7

Prov

 

Repetition inför provet.

Kap 5 Geometri

 

 

 

 

 

V8

Prov

 

Programmering

Kap 5 Geometri

 

Python

 

 

 

V9

Sportlov

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  A 9
 • Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  A 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 9

Matriser

Ma
Matematik generell förmågematris

Begrepp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
T.ex. att du _förstår_ vad area innebär.
Förstår grundläggande begrepp inom området.
Förstår de flesta begrepp inom området.
Förstår de begrepp som finns inom området.

Metoder

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Metoder är de räkneregler som _används_, t.ex. hur arean räknas fram.
Kan och använder metoder som är grundläggande inom området, t.ex. additionsuppställning.
Använder metoder i situationer som varierar något från tidigare gjorda uppgifter.
Använder metoder i nya situationer.

Problemlösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning är de strategier som används och de metoder som _väljs_.
Väljer lämpliga metoder för att påbörja lösningar av problem.
Väljer metoder som leder fram till korrekta svar.
Väljer effektiva metoder vid problemlösningar.

Resonemang

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonemang handlar om hur du _motiverar_ din lösning av uppgiften.
Motiveringar som påbörjar korrekta slutsatser.
Motiveringar som leder fram till korrekta slutsatser.
Motiveringar som leder fram till korrekta slutsatser i avancerade uppgifter.

Kommunikation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikation handlar om hur man _redovisar_ något muntligt och skriftligt.
Redovisningarna är begripliga. Matematiskt språk förekommer, t.ex. använder rätt tecken och enheter.
Redovisningarna är tydliga. Matematiskt språk används. Redovisningarna är till övervägande del kompletta.
Redovisningarna är tydliga. Matematiskt språk används. Redovisningarna är kompletta