👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IBIS - regelmatris åk.2-3, intro och kapprum

Skapad 2021-01-11 11:15 i Uppsävjaskolan Uppsala
Värdegrundsarbete med fokus på värdegrundsord, gruppövningar, rollspel och samarbetsövningar.
Grundskola F – 5 Svenska SO (år 1-3)
Värdegrundsarbete

Innehåll

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. (RE)
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang. (SO)
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. (SV)
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. (SV)

 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser. (SV)

 

Syfte för arbetsområdet:

 • Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och (RE)
 • Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, (SH)
 • Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser. (SH)
 • Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet (RE)
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, (SV)

Kunskapskrav

Se nedan

Konkretisering av kunskapskraven

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnens rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad det kan innebära i skolan och hemma.

Undervisning och bedömning

Vi aktualiserar skolans Regel- och förväntansmatris, vi väljer ut ett område som skall tränas under perioden (ANSVAR,RESPEKT, OMTANKE). Vi jobbar sedan med det området på olika sätt t.ex. genom värdegrundsövningar, diskussioner, illustrationer och rollspel.

Eleven ska visa att hon/han kan:

 • Lyssna genom att vänta på sin tur.
 • Delta aktivt under värdegrundsundervisningens olika moment så som rollspel, diskussioner, skriv- och rituppgifter samt redovisningar.
 • Vara förtrogen med skolans regler och förstå dess innebörd.
 • Följa skolans regler samt de regler som klassen gemensamt beslutat om.

Aktivitet

v.3-4 introduktion av matrisen, regelorden (Ansvar, Respekt, Omtanke)

v.5-7 Kapprum

v.9-11 Skolrestaurang

v.12,14-15 Toaletter

v.16-18 Klassrum och Fritidslokal

v.19-21 Skolgården

Arbetsområde

Vecka 3-4

Intro:

Presentera IBIS (Inkluderande Beteendestöd I Skolan) med hjälp av fågeln (ha en förstorad bild på tavlan). Varje elev får sedan en målarbild (A5-format) av fågeln och får färglägga den. Dessa sätts sedan upp på fritids/klassrummen/kapprummen/toaletterna.

Arbete med regelorden: ansvar, respekt och omtanke. Jobba med ett ord i taget (tre lektioner). Skriva ordet på tavlan och låta eleverna komma med förslag/brainstorming. Visa eventuellt filmklipp. Vad betyder ansvar/respekt/omtanke när du är i skolan? Jobba enligt EPA (enskilt, par, alla). Sätta upp ordet med en kort beskrivning i klassrummet. 

Visa hela matrisen med hjälp av projektorn, men sen utgå från den tomma matrisen (vi har på väggen i klassrummet) och sätta upp de förväntningar som vi arbetar med för tillfället. 

Vecka 5-7

Kapprummet

-Introduktion: Eleverna får komma med förslag/brainstorming. Hur beter man sig kapprummet? Vad ska man tänka på? Jämför deras förslag med förväntningar som står i vår matris, samtidigt som vi sätter upp förväntningar på vår tomma matris. 

-Demonstration: visa inspelad film (1. Visa rätt, 2. Visa fel - "Finn fem fel", 3. Visa rätt igen). Diskutera varje film innan man visar nästa. 

-Öva: Några elever i taget visar hur man ska göra när man är i kapprummet. Resten läser/ritar i klassrummet. 

-Uppföljning: Repetera/återkoppla förväntningarna. Hur gick det? Gjorde du ditt bästa? Klassrumsvärdar/pysslingar tittar i kapprummet.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3

Matriser

Sv SO
IBIS Uppsävjaskolan 20/21

Kapprum

Ansvar
Respekt
Omtanke
v.5-7 2021
Jag har mina skor och kläder på min plats. Jag använder samtalston. Jag går ut när jag klätt på mig och väntar på mina kompisar ute.
Jag rör mig lugnt. Jag använder vårdat språk. Jag respekterar andra som arbetar.
Jag plockar upp saker från golvet. Jag hälsar på andra på morgonen. Jag låter andras saker vara ifred.

Skolrestaurang

Ansvar
Respekt
Omtanke
v.9-11
Jag tvättar händerna innan maten. Jag går in lugnt och tyst. Jag äter i lugn och ro till dess att en vuxen ger mig klartecken att lämna.
Jag tackar för maten. Jag använder samtalston.
Jag tar bara så mycket mat som jag orkar äta upp. Jag äter med ett bra bordsskick. Jag städar min plats när jag är klar.

Toaletter

Ansvar
Respekt
Omtanke
v.12 14-15
Jag går i första hand på toaletten under min rast. Jag säger till en pedagog om jag behöver gå på toaletten under lektionstid. Jag sitter ner på toaletten.
Jag fäller ner toalettlocket och spolar efter mig. Jag tvättar händerna när jag är klar. Jag slänger papper i papperskorgen.
Jag låter den som är på toaletten vara i fred. Jag lämnar toaletten i städat skick. Jag stänger dörren när jag lämnar toaletten.

Klassrum- Fritidslokal

Ansvar
Respekt
Omtanke
v.16-18
Jag kommer i tid till lektioner och aktiviteter. Jag arbetar lugnt på min plats utan att störa andra. Jag håller reda på mina saker och har bara material jag behöver använda på bänken.
Jag respektera andras olikheter och åsikter. Jag använder ett vårdat språk. Jag lyssnar aktivt på den som pratar.
Jag hälsar på andra. Jag uppmuntrar andra. Jag samarbetar med och hjälper andra.

Skolgården

Ansvar
Respekt
Omtanke
V.19-21
Jag är rädd om saker jag lånar och lämnar tillbaka dem på rätt plats. Jag kastar skräp i papperskorgen. Jag följer rasttiderna, går ut när rasten börjar och in när rasten är slut. Jag håller mig inom skolgårdsgränserna.
Jag använder ett vårdat språk. Jag följer regler i lekar och spel. Jag lyssnar på personalen och följer deras uppmaningar.
Jag försöker se alla och frågar om de vill vara med. Jag ber om hjälp när det behövs. Jag leker på ett sådant sätt att jag själv eller andra inte skadas.