Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TORPET Teamplan Ensittarevägens förskola 21/22

Skapad 2021-01-11 15:20 i Ensittarevägens förskola Partille
Förskola
Teamplanen skrivs i slutet av september/början av oktober, följs upp i januari, utvärderas i maj/juni. Ska vara närvarande under hela året. Teamplanen publiceras på Unikum (se s. 9 i SKA-häfte) vilket betyder att det är en offentlig handling. Texten i teamplanen ska uttryckas med ett professionellt innehåll och språk. Teamplanen skrivs i Skolbanken på Unikum och tilldelas till Personalgruppen under fliken "planering".

Innehåll

Prioriterat utvecklingsområde för Björndammens förskolor 

Alla barn i våra förskolor har rätt att få använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar deras utveckling och lärande

Alla barn i våra förskolor har rätt att möta personal som arbetar för att motverka könsmönster som begränsar deras utveckling, val och lärande 

 

VAR ÄR VI?

Varför ska vi arbeta med detta område? Hur uppkom det? Behov/intresse hos barnen

Vi ser att många barn är fortsatt intresserade av sagor och berättande av olika slag under dagen på förskolan. Sagan är ett positivt verktyg att arbeta vidare med tillsammans med barnen då de, bland annat genom sagor,  fångar upp och lär sig många nya tecken och ord. Vi ser att de själva  börjat leka utifrån sagan och de pratar om sagor och olika innehåll i andra sammanhang förutom då vi har samling. De gör också kopplingar till sig själva om saker i sagan som till exempel tandborstning, toalett/potta, kläder i garderoben (inte lejon). Vi ser även att barnen är positiva till undervisningsformen samling, då de ofta pratar om det, de vill själva leka det och alla vill vara med. I gruppen ser vi att det finns behov av att fortsätta arbeta med språk på olika sätt för att stärka barnens ordförråd och kommunikativa förmåga. Projektet "Sagor och berättande" är utgångspunkten under vårterminen där språk, digitala verktyg samt normkreativitet kommer fortsätta vara i fokus. 

Samhällsperspektiv digitalt: Allt mer digitaliserad värld, lägga grunden för kunskaper och förmåga att hantera digitala verktyg på ett adekvat sätt. 

Samhällsperspektiv normkreativt perspektiv: Medmänsklighet - allas lika värde oavsett "norm". Skapa trygga och självsäkra individer som vågar bryta de normer som inte är "bekväma" för att må bra. 

Olika barn har olika förutsättningar ur ett socioekonomiskt perspektiv för att möta och få möjlighet att hantera olika digitala verktyg i sin vardag. Vi ser också olika kunskaper i barnens förmågor kring olika digitala verktyg. 

Samlad beskrivning utifrån kartläggning och analys av nuläge.

 

 
Miljöer 
Inne: Boklådor, QR-koder i pärmar med sagor och andra lärande filmer. Erbjuda olika miljöer för att kunna möta olika barns behov. Miljöer där det är färre intryck och miljöer där fler saker kan få utrymme och inspirera. 
 
Ute: Böcker ute att läsa, QR-koder.
 
 
 
 
Reflektion:
 
 

VART SKA VI?

Vilka av läroplanens mål ska vi fokusera på? 

"Förskolan ska ge barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa"

"Förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande"

"Förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och lärande"

"Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling."

"Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra"

Vad händer i verksamheten när vi arbetar mot ovan uppsatta mål? 

Pedagoger och barn läser/erbjuder dagligen böcker/objektsagor både digitalt och fysiskt. 

Barnen får fler begrepp och förmågor för att kunna vara mer delaktiga i användandet av digitala verktyg. 

Barn och pedagoger använder våra läshörnor dagligen. 

Böcker i våra olika miljöer. 

Att vi kan skapa möjligheter för barnen att diskutera normkreativa - frågor såsom "Kan vi vara två mammor i leken? "

Vi erbjuder böcker/Sagor/berättelser där vi kan skapa diskussioner kring könsmönster och andra normkreativa företeelser. 

Pedagoger möjliggör en ökad förståelse för ett inkluderande förhållningssätt gentemot sina medmänniskor. Filmer, bildsstöd, sagor och berättande, tecken samt andra material som kan förenkla vardagen för alla barn. 

 

Vilken del i vår Likabehandlingsplan ska vi arbeta med? 

Likabehandlingsgruppen arbetar vidare med detta.  

 

 

HUR GÖR VI?

Vilket arbetssätt och metoder ska vi använda oss av?

Polyglutt, Qr-koder, objektsagor och böcker. För att koppla på könsmönster, så kan man byta ut "gubben mot en gumma", han/hon mot hen eller den. 

På samlingarna kommer vi att arbeta med utvalda ord och begrepp rörande känslor, platser(kända i närmiljö), föremål (fokus på funktionsvariation), djur (bondgårdsdjur) och verb (att göra något, fokus på kända begrepp av framfart ex, cykla, gå, springa, åka bil etc.). Med hjälp av dessa skapar vi tillsammans med barnen olika sagor och berättelser. Begrepp som "Det var en gång (början)..." "Snipp, snapp, snut så var sagan slut (slut) kommer också finnas med som kort med tecken för att skapa tydlighet och inkludering. 

De barn som inte sover har något som vi valt att kalla "språkvila". Tillsammans tittar vi på lärandeprogram på TV om bokstäver och matematik "Bokstavslandet" "Bokstavshissen", "Miniräknarna" "Katten, musen, tiotusen". Då avsnitten är slut erbjuder vi olika bordaktiviteter som rör innehållet i programmen: språk och matematik. När vi arbetar med bokstäverna arbetar vi både med att benämna bokstäverna samt ljuda och teckna de i olika sammanhang. 

TV:n används för att dokumentera, lära sig nya ord, tecken begrepp etc. tillsammans med barnen. 

Delar barngruppen i mindre sammanhang för att ge alla barn mer utrymme, möjlighet till delaktighet, ökat talutrymme mm. 

Bildstöd och tecken för att skapa tydlighet och struktur. 

Hur skapar vi en miljö där barnens utforskande, nyfikenhet och lust att lära står i fokus? 

Qr-koder och böcker finns tillgängligt i olika miljöer, för att skapa tillgänglighet och möjligheter. Lärplatta finns till tillgänglig för barnen för att utforska Qr- koder och Polyglytt. 

 

Hur blir barnen delaktiga och hur får de inflytande?

Lärplattan ligger tillgänglig för barnen att använda den när intresse och möjlighet finns. Böcker är tillgänglig i de flesta miljöer för att skapa tillgänglighet. De får också vara delaktiga i dokumentationen kring projektet vi arbetar med. Barnen får utforska förskolans miljöer genom leken och den undervisning som erbjuds. 

 

Metoder för dokumentation? Vilka situationer ska dokumenteras?

Den undervisning vi erbjuder tisdag-torsdag till att börja med. Det är också där det största fokuset på sagor och berättande ligger just nu. Vi kommer också att dokumentera tillsammans med barnen två gånger var 14 dag. Då kommer några barn åt gången få sitta tillsammans med en pedagog och utifrån två frågeställningar berätta kring bilder som tagits under de två veckor som gått. 

 

Hur följer vi upp vår kartläggning för att se vilka effekterna vårt agerande har haft på barnens kunskaper och förmågor?

Genom bilder, observationer, frågor vid dokumentationen samt kontinuerliga reflektioner på UNIKUM. 

 

HUR BLEV DET? 

Analys, denna ligger till grund för vidare/ny planering av verksamheten. Skillnad mellan utvärdering och analys av genomförd undervisning: Utvärdering - VAD HAR HÄNT?   -----   Analys - HUR & VARFÖR hände det?

Vilka effekter har vårt agerande haft på barnens kunskaper och förmågor?

 

 

 

På vilket sätt har pedagogernas förhållningssätt och undervisning bidragit till att skapa en miljö där utforskande nyfikenhet och lust att lära står i fokus? 

 

 

Vilket inflytande och delaktighet har barnen haft på arbetssätt och verksamhetens innehåll? 

 

 

Vilka reflektioner får vi pedagoger? Vilka nya tankar har väckts? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: