👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Identitet och rätten att vara dig själv

Skapad 2021-01-11 19:44 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk Samhällskunskap
I det här arbetsområdet kommer du få fortsätta utveckla din förståelse för begreppet värdegrund, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och att träna på att känna solidaritet till andra människor i din skolvardag. Du fortsätter också att träna din förmåga att bedöma sociala situationer och planera för hur du ska agera på ett lämpligt sätt samt träna din metakognitiva förmåga när vi samtalar, analyserar och diskuterar vid de olika övningstillfällena. Avslutningsvis tränar du också att reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden.

Innehåll

 

Period

 • v. 2 - 3.

Lektionerna fokuserar på att:

 • du tillsammans med klasskamraterna fortsätter att utveckla en gemensam bas för skolans värdegrund
 • skapa förståelse för alla människors lika värde och rätten att få vara sig själv
 • flickor och pojkar är lika mycket värda
 • kunna göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grund­läggande demokratiska värderingar samt personliga erfaren­heter,
 • ta avstånd från att människor utsätts för krän­kande behandling

 

Arbetssätt - Inom det här arbetsområdet kommer du att få:

 • läsa och sammanfatta texter ur PULS Samhällskunskap, plocka ut och träna på viktiga ord och begrepp
 • svara på frågor i ett arbetshäfte
 • diskutera och fundera över etiska dilemman
 • se och samtala om filmer om kamratskap

 

Arbetsgång 

v. 2

Uppstart av området, vi diskuterar begreppet identitet

"Du har rätt att vara dig själv" PULS Samhällskunskap s. 24 – 29

Arbetsblad och ibland reflektionsfrågor.  

Filmer: "Stå upp för de tysta" (sli.se)

https://www.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202834

v. 3

PULS Samhällskunskap s. 32 – 37

Arbetsblad och ibland reflektionsfrågor.  

Filmer: delar ur serien "Berätta för mig": Triggad, Tex-mex (sli.se)

”Maktlekar - det osynliga våldet” (sli.se 16 min) 

https://www.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202382

 

Utvärderingsformer

Du visar dina kunskaper genom att aktivt delta under lektionerna: lyssna, svara, reflektera, berätta, jämföra, diskutera och sammanfatta.

Du visar dina kunskaper genom att reflektera både muntligt och skriftligt, både enskilt, i mindre grupper och i helklass.

Du tränar på att skriva längre utvecklade meningar där du uttrycker dina tankar och reflektioner i olika typer av exit tickets. Du visar också att du kan använda relevanta (för ämnet viktiga) begrepp.

 

Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde

En fördjupad förståelse för mänskliga rättigheter, barns rättigheter. Rätten till en egen identitet.

Förmåga att själv ta plats och delge sina reflektioner, lyssna på andra och argumentera i olika situationer. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6