👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva olika slags texter

Skapad 2021-01-12 14:25 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Du kommer att få skriva olika slags texter. Vi kommer att träna på att samtala, berätta, skriva, lyssna, läsa och vara källkritisk.

Innehåll

Varför behöver vi olika texttyper?

Olika sammanhang kan kräva olika former av texter och en viss typ av uttryck. Att behärska dessa är en viktig del i att kunna bli en del i samhället. 

Mål med arbetsområdet: 

Genom livet möter vi texter i olika sammanhang, texternas karaktär och utformning skiljer sig åt, och att veta hur man läser och skriver olika typer av texter är en grundläggande kunskap i samhället. 

Vi kommer att träna på att läsa och skriva olika typer av texter, och diskutera skillnader och likheter mellan olika texttyper. Att anpassa språket efter mottagare och urskilja språkliga strukturer i de olika texttyperna kommer vi också att arbeta med. 

 • Du ska visa att du kan jämföra texter mot varandra, se likheter och skillnader mellan texter inom samma texttyp och mellan olika texttyper. 
 • När vi läser, samtalar och diskuterar i klassrummet och i mindre grupper ska du visa att du vet vad en texttyp är och hur de skiljer sig åt.
 • Du ska visa när du läser och skriver att du vet vad begreppet texttyp innebär, att du kan ge exempel på olika texttyper samt förklara likheter och skillnader på dessa med hjälp av olika begrepp. 

Vi kommer att lära oss att skriva: 

 • berättande text
 • beskrivande text
 • förklarande text
 • återberättande text
 • instruerande text
 • argumenterande text

Hur vi lär oss: 

Vi kommer att arbeta med en texttyp i taget och vi kommer att använda oss av cirkelmodellen för att lära oss att känna igen och skriva olika typer av texter. 

Cirkelmodellen går till på följande vis: 

 1. Bygger upp kunskaper om texttypen tillsammans. 
 2. Studerar modelltexters uppbyggnad, struktur och språkliga drag. 
 3. Skriver text tillsammans.
 4. Skriver individuell text. 

Bedömning: 

Jag kommer att bedöma: 

...din förmåga att förklara och beskriva vad en texttyp är. 

...hur du producerar olika texttyper. 

...din förmåga att kritiskt granska dina egna samt andras texter utifrån det syfte texten är skriven. 

...hur du läser och förstår innehållet i olika texttyper. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Olika texttyper

Når målen
God måluppfyllelse
Hög måluppfyllelse
Läsa och skriva
Du känner till och kan använda några olika lässtrategier för att förstå och tolka olika texttyper som ex. berättande texter, faktatexter, instruerande texter, återberättande texter, artiklar, insändare och poesi
Du känner till och kan använda olika lässtrategier för att förstå och tolka olika texttyper som ex. berättande texter, faktatexter, instruerande texter, återberättande texter, artiklar, insändare och poesi. Du anpassar med viss handledning lässtrategin efter vilken typ av text du läser-
Du känner till och kan använda olika lässtrategier för att förstå och tolka olika texttyper som ex. berättande texter, faktatexter, instruerande texter, återberättande texter, artiklar, insändare och poesi. Du anpassar självständigt lässtrategin efter vilken typ av text du läser.
Du kan med visst stöd avkoda olika texttyper och avläsa innehåll och budskap. Såväl uttalade budskap som det som står mellan och bortom raderna.
Du har några strategier för att självständigt kunna avkoda olika texttyper och avläsa innehåll och budskap. Såväl uttalade budskap som det som står mellan och bortom raderna.
Du kan självständigt använda dig av olika strategier för att avkoda olika texttyper och avläsa innehåll och budskap. Såväl uttalade budskap som det som står mellan och bortom raderna.
Du kan med hjälp av olika mallar skriva några olika typer av texter med enkelt innehåll samt med viss variation av språket. Du kan till viss del följa deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Du kan utifrån dina kunskaper skriva några olika typer av texter med tydligt innehåll samt med ett varierat språk. Du kan följa texternas typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Du skriver självständigt olika typer av texter med ett varierat och rikt innehåll och med ett mycket varierat språk. Du följer texternas typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Stavning och grammatik
Du känner till de grundläggande reglerna för stavning och använder dig av dessa de flesta gånger.
Du använder och känner till de grundläggande reglerna för stavning och meningsbyggnad och använder dig av dessa relativt konsekvent.
Du kan med stor säkerhet använda dig av de grundläggande reglerna för stavning och meningsbyggnad och du känner väl till dem.
Källhantering
Du kan söka information från åtminstone två olika typer av källor och kan på ett enkelt sätt förklara om informationen är användbar eller inte.
Du kan söka information från olika källor och kan föra enkla diskussioner om källans trovärdhet och om informationen är användbar eller inte.
Du kan självständigt söka information från många olika källor och föra diskussioner om källas trovärdhet och om informationen är användbar eller inte.
Textbearbetning
Du kan komma med ett par enkla förslag på hur din eller dina kamraters text kan förbättras.
Du kommer med flera förslag på hur din eller dina kamraters text kan förbättras.
Du kommer med många förslag på hur din eller dina kamraters text kan förbättras.
Du tar till dig av respons på dina texter och kan omarbeta dem på ett enkelt sätt utifrån responsen för att öka textens kvalité.
Du tar till dig av respons på dina texter och kan omarbeta dem utifrån responsen för att öka textens kvalité.
Du tar till dig av respons på dina texter och kan omarbeta dem utifrån responsen för att öka textens kvalité.