👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planificación de español

Skapad 2021-01-12 15:09 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola F Moderna språk - språkval
Spanska planering

Innehåll

 

Spanska        LPP ÅK 9 GROVPLANERING 2021 

 

Tidsperiod: 

 

VT21 

 

 

Övergripande mål från läroplanen: 

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv. 

 

 

Syfte - förmågor som eleverna ska utveckla genom undervisningen: 

 

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter, 

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, 

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och 

 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används. 

 

 

Centralt innehåll och arbetsformer:  

 

Centralt innehåll: 

Kommunikationens innehåll 

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna. 

 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser. 

 • Åsikter, känslor och erfarenheter. 

 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används. 

Lyssna och läsa – reception 

 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier. 

 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. 

 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter. 

 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser. 

 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll. 

 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från internet och andra medier. 

 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter. 

 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer. 

 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal. 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion 

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. 

 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar. 

 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck. 

 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer. 

 

 

Arbetsformer: 

 • Du kommer använda läromedlet Vale 9, lärobok och digital övningsbok. 

 • Du kommer att arbeta med läroboken för att öva läsförståelse och uttal samt med tillhörande övningsbok, där du tränar ord, meningar, grammatik och hörförståelse. 

 • Vi kommer också att arbeta i projekt, då vi utgår från förslag som kommer upp eller på olika sätt har anknytning till Spanien och andra spansktalande länder. 

 • Vi kommer att göra skriftliga och muntliga övningar på lektionerna. 

 • Du kan arbeta ensam, i parövningar eller i grupp. 

 

Följande områden kommer vi att arbeta med under vårterminen: 

 • Meddelanden från en resa i Argentina. 

 • SMS på spanska. 

 • En deckarhistoria. 

 • En text om den illegala invandringen till Spanien. 

 • Att läsa om Påskön. 

 • Kroppsdelar och att kunna säga var man har ont. 

 • Att förstå när någon berättar vad de gjorde i går. 

 • Fråga efter och beskriva vägen, ställen i en stad. 

 • Boken Don Quijote och författaren Cervantes. 

 

Grammatik: 

 • Fortsätta arbeta med verben (tempus; perfekt, futurum, gerundium, preteritum). 

 • Possessiva pronomen. 

 • Adjektivets böjning och placering. 

 

 

Kunskapskrav och bedömning 

 

Jag bedömer fortlöpande under lektionerna och i läxor och prov din förmåga att: 

 • Förstå talad spanska. 

 • Förstå skriven spanska. 

 • Redogöra för och kommentera innehållet i talad och skriven spanska. 

 • Formulera dig på spanska i tal och skrift, våga använda språket och lösa problem på flera olika sätt när språket inte räcker till. 

 • Kunna använda grammatiska regler och uttrycka dig varierat genom att använda nya ord och uttryck. 

 • Kommentera några företeelser i områden där språket talas och din förmåga att göra jämförelser med dina egna erfarenheter och kunskaper. 

 

Jag bedömer ovanstående förmågor fortlöpande under lektionerna och i läxförhör och prov. Under lektionerna kan du visa dina förmågor i samtal och övningar, enskilt, i parövningar eller tillsammans i en lite större grupp. Vi har tre lektionspass i veckan och vi har en till två läxor per vecka. Under terminen kommer vi ha två förberedda prov. 

 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 

Du ska kunna: 

 • Förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt tal, enkelt språk. 

 • Formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar i muntliga och skriftliga framställningar av olika slag. 

 • enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där spanska talas och du ska även kunna göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. 

 

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9 

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. 

 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9 

Du ska kunna: 

 • Förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk. 

 • Formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i muntliga och skriftliga framställningar av olika slag. 

 • enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där spanska talas och du ska kunna göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. 

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9 

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda. 

 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 

Du ska kunna: 

 • Förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk. 

 • Formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande i muntliga och skriftliga framställningar av olika slag. 

 • Översiktligt kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där spanska används, och du ska då också kunna göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.