👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 6A Kap.3 Geometri

Skapad 2021-01-13 08:55 i Gemensamt i Linköping Linköping
Planering för kap. 2 i favorit matematik 6A.
Grundskola 6 Matematik
Vi kommer att repetera skala, geometriska figurer och area. Vi kommer att lära oss räkna ut volymen för olika rätblock.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Vad kommer vi att arbeta med?   

Förstoring och förminskning

Räkna ut verklig längd

Skala och avstånd

Skala och kartan

Trianglar och fyrhörningar, och deras area

Volym för rätblock

Hur kommer vi att arbeta?

Med problemlösning, muntligt och skriftligt.

Vi kommer att ha genomgångar tillsammans där vi går igenom arbetsområden och räknar vissa uppgifter tillsammans.

Räkna uppgifter i boken och räkna andra uppgifter enskilt. 

Vi kommer att räkna i par/grupper.

Med muntliga uppgifter i par/grupp.

 

Viktiga begrepp

Skala, förminskning, förstoring, likformig, avstånd, triangel, fyrhörning, vinkel, likbent, liksidig, parallellogram, kvadrat, rektangel, vinkelsumma, area, längd, bredd, bas, höjd, areaenheter, volym, rätblock, volymenheter

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

Lösa matematiska problem. 

Använda och visa förståelse för matematiska begrepp.

Använda rätt metoder och algoritmer (ex. uppställning) på rätt sätt. 

Resonera om uppgifter genom att t.ex. visa funderingar om rimlighet. 

Samtala om och redogöra för frågor, uträkningar och slutsatser. 

 

Du kommer att kunna visa dina förmågor:

Genom att räcka upp handen och delta på lektionerna. 

     Genom att räkna uppgifterna och problemlösning.

     Genom att genomföra olika bedömningsuppgifter

     Genom att genomföra ett prov. 

Uppgifter

 • Matematikprov 6A kap.3

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Favorit matematik 6A Kap.3 Geometri Bedömning förmågor

Metod
Begrepp
Problemlösning
Kommunikation
Resonemang
Uppgift 1
Beräknar area och volym. Tolkar och kan använda skala.
Förstår begreppen liksidig triangel, omkrets, sida, rektangel, area, kub, kant, volym och skala.
Uppgift 2
Visar kunskap om relationer mellan olika geometriska objekt t.ex. rektangel, likbent triangel, liksidig triangel och parallellogram.
Uppgift 3
Tolkar och använder kartor och ritningar med hjälp av den skala som finns angiven.
Uppgift 4
Förstår frågan. Väljer strategi och löser problemet.
Bedömer rimlighet.
Uppgift 5
Förstår och använder formler för area.
Förstår frågan, väljer strategi och löser problemet.
Uppgift 6
Räknar ut volym.
Förstår och använder begreppen volym och area för tredimentionella objekt.
Förstår frågan, väljer strategi och löser problemet.
Redovisar sin lösning.
Uppgift 7
Förstår och använder formler för volym.
Förstår frågan, väljer strategi och löser problemet.
Redovisar sin lösning.