Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning och reflektion av "När hundarna kommer"

Skapad 2021-01-13 12:42 i Viktoriaskolan Grundskolor
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Ni ska få läsa en bok som bygger på en sanna berättelse. Detta är handlingen i stora drag: Den här berättelsen handlar om Ester och Isak och en kärlek som bygger på ett sökande. Berättelsen handlar också om Isaks bror Anton och om en familjekris efter det att Anton har tagit en annan människas liv. Frågor som väcks under läsningen är vad familjen betyder för unga människors uppväxt. Vad kärlek är och hur man kan söka svar på vem man själv är i allt detta. Ungdomstiden är en tid fylld av frågor som kretsar kring "jaget" men även om samhällets krav och förväntningar på individen.

Innehåll

Läslogg och bokcirkel

För att vi ska utveckla och fördjupa vår läsning ska vi läsa tillsammans, skriva läslogg och även ha samtal i bokcirklar. Syftet är också att att träna er i att leda och delta i diskussioner samt att förbereda slutuppgiften som är en reflekterande text. I samtalen och genom läsloggarna kommer ni att ges tid att tänka till och tankarna kommer ni ha nytta av i både diskussionerna och skrivuppgiften.

Ni kommer att få ett visst antal sidor att läsa till respektive gång och ni kommer att ha olika ansvarsområden med en specifik roll som ni kommer att dela upp mellan er. Ni för anteckningar i en loggbok under läsandet så att ni sparar era tankar och förbereder er innan era samtal där ni delar med er av era upplevelser av det ni läst. Det är dock viktigt att ni ansvarar för alla roller vid läsandet så att om en av er i gruppen är sjuk, ni ändå kan föra en diskussion med alla roller. Men ni kanske inte planerar för den lika mycket som när ni har ett särskilt ansvar för rollen. Nedan följer beskrivningar av de roller som vi använder oss av i bokcirklarna.

  • Diskussionsledare

Hit hör uppgifter som att till varje tillfälle sammanfatta kapitlet innan diskussionen och sedan leda diskussionen och se till att alla kommer till tals under lektionen. Du ska även förbereda en diskussionsfråga att starta diskussionen med utöver de frågor som ingår i läsloggen. Frågan ska inte kunna besvaras med ett ja eller nej.

  • Persongranskare

Den som har denna roll ska under läsandet granska en karaktär och även välja ut citat som stödjer beskrivningen av karaktären. Granskaren ska även ge sina egna värderingar av karaktären och vad man gillar och ogillar med den.

  • Miljöbeskrivare

Uppgiften går ut på samma sätt som för att granska personer men man granskar den miljö som berättelsen tar rum i. Det är en fördel och en hjälp i samtalet att man plockat ut citat som man kan utgå ifrån. Man kan även dra paralleller till miljöer man själv rör sig i, igenkänningsfaktorn.

  • Ord- och bildgranskare

Den so har uppgiften att granska ord och bildspråk skriver ner ord man stöter på under läsandet och tar reda på vad de betyder. Personen kan även skriva ner bildspråk och symboliskt språk som är viktiga för sammanhanget. Man skriver ner dem i en lista och delger de andra vid bokcirkelpasset.

 

Fördelning av grupper och uppgifter att förbereda

Jag har planerat att vi ska ha åtta träffar. Vi kommer dela upp klassen i grupper med fyra i varje (om det går någon grupp kanske det blir tre i.) Om vi möts åtta gånger kommer ni ha de olika rollerna två gånger var under hela läsningen. Ni antecknar i era läsloggar vad ni samtalar om i gruppen. Ni behöver självklart inte dela allt md mig! Ni skriver i läsloggen som jag skapat i Classroom.

Arbetsgång för att förbereda sig inför bokcirkeldiskussionerna

Moment

Uppgift

Förbereda

Inför diskussionerna

·      Läs de angivna sidorna utifrån veckplaneringen.

·      Besvara i läsloggen de frågor som finns i veckoplaneringen så att du är redo inför nästa träff med din bokcirkelgrupp.

·      Förbered din rolls ansvarsområde: diskussionsledare, ord-och miljö- eller persongranskare.

 

Genomförande av bokcirkeldiskussionerna

Moment

Genomförande

Tid

Presentera

Diskussionsledaren inled genom att presentera

·      Sammanfatta handlingen från de sidor ni läst och ge egna synpunkter.

·      Presentera första diskussionsfrågan

2-3 min

Leda diskussionen

Här bidrar alla roller med iakttagelser från läsningen

·      Inled med någon egen åsikt eller ge ordet till någon annan.

·      Delta själv i diskussionen.

·      Se till att alla kommer till tals.

·      Se till att gruppen håller sig till ämnet.

·      Se till att hålla tiden.

·      Sammanfatta diskussionen

5-7 min

Delta i diskussionen

Här deltar alla roller med iakttagelser från läsningen.

·      Framför egna åsikter

·      Formulera och bemöt argument.

·      Bygg vidare på kamraternas inlägg.

·      Ge konkreta exempel.

·      Jämför med egna upplevelser.

30 min

Veckoplaneringar

Tanken är att vi ska ha 8 samlingar kring boken. Inför varje vecka finns det en veckoplanering med frågor och uppgifter som hjälper dig och gruppen att hålla igång samtalet. En planering för varje vecka hittar du i Classroom under området "När hundarna kommer".

Slutuppgift

Verklighetsbakgrunden

Resonemang kring textens koppling till författare och slutsatser om textens påverkan av dess historiska och kulturella sammanhang.

I sluttexten kan vi läsa att boken inte bygger på en sann händelse. Du kommer ni att få läsa en intervju med författaren men även ta del av en dokumentär som sägs ha varit upprinnelsen till boken. Med dessa texter ska du sedan reflektera över författarens koppling till händelsen och hur texten kan ha påverkats av dess historiska och kulturella sammanhang.

Reflekterande och resonerande analys av När hundarna kommer

Jessica Shiefauer har i boken När hundarna kommer försökt förstå hur en ung pojke kan bli en mördare och hur det påverkar en hel familj och alla runt omkring. Din uppgift är att skriva en resonerande och reflekterande text utifrån de tankar du har fått av läsningen och koppla det till syftet med texten. 

 

I din text ska du stödja dina tankar med hjälp av en intervju med författaren "Omvärlden dömer familjerna"(artikeln ligger som en pdf-fil i Classroom) publicerad i Dagens Nyheter den 14 augusti 2015. Underbygga gärna dina argument med information från det radioprogram vi lyssnade till som inledning till läsningen av denna bok. P3 dokumentär publicerad den 17 maj 2015 som kan ge dig lite mer bakgrundsinformation.

 

Din text ska du ha följande struktur och innehålla: 

1.    Inled med att sätta in läsaren i sammanhanget, förslagsvis kan du sammanfatta boken kort, max 5 meningar, och presentera de frågor du ska besvara.

2.     Din text ska utgå från följande frågor: 

·      Går det att förstå hur en ung pojke kan bli en mördare? 

·      Hur blev Anton en mördare? 

·      Går det att förstå hans handlingar eller är det bara exempel på ondska? 

·      Kan du förstå att det påverkar omgivningen som det gör och att till exempel Isak reagerar och gör som han gör? 

·      Förändras din syn när du vet lite mer om bakgrunden till berättelsen i historian än du hade innan? På vilket sätt i så fall?

3.     Underbygg dina tankar genom att hänvisa att använda citat från boken, intervjun i DN eller P3 dokumentären som du tycker är intressanta och relevanta. Ange dina källor med författare, titel, plats och datum/årtal. Visa gärna på olika perspektiv.

 

 

Antal ord 500-700 times new roman, 12 strl och 1,5 radavstånd

Matriser

Sv SvA
Samtal om bok och läslogg

E
C
A
Läsning - lässtrategier
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsning - läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Läsupplevelsen - Tolka och resonera kring text
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Litteratur i sammanhang
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva - textkvalietet
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Hantera information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställa information
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt ihuvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller väl utvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, väl utvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Tala - samtala
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del församtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: