👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Je t´aime

Skapad 2021-01-13 13:45 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Moderna Språk - Franska
”Il faut aimer pour être aimé.” (Hekaton) Om du vill bli älskad, älska själv. (Hekaton) Nous allons parler de l´amour. Qu´est-ce que tu penses de l´amour? Qu´est-ce que c´est pour toi? Nous allons regarder un film d´amour et nous allons lire quelques poèmes d´amour. Nous allons parler de La St Valentin – la fête des amoureux. Vi ska prata om kärlek. Vad är kärlek för dig? Vi ska titta på en film om kärlek och vi ska analysera den filmen. Vi ska läsa dikter om kärlek och texter om St Valentin – alla hjärtans dag.

Innehåll

 

 

 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och kända ämnesområden; intressen, vardagliga situationer, aktiviteter och händelseförlopp; relationer och etiska frågor; åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i sammanhang och områden där språket används.

Reception

 • Talat språk, även med viss regional och social färgning, och texter, som är instruerande, beskrivande, berättande, diskuterande, argumenterande och kontaktskapande, även via film och andra medier.
 • Skönlitteratur och annan fiktion, även i talad och dramatiserad form, samt sånger och dikter.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och förstå sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form, innehåll och syfte.
 • Olika sätt att söka, välja och värdera innehållet i texter och talat språk.
 • Språkliga företeelser, till exempel uttal, intonation, grammatiska strukturer och satsbyggnad samt ord med olika stilvärde och fasta språkliga uttryck, i det språk eleverna möter.
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

Produktion och interaktion

 • Instruktioner, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. Samtal, diskussion och argumentation för kommunikation och kontakt i olika situationer.
 • Strategier för att lösa språkliga problem, till exempel med hjälp av omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal, till exempel genom att ge bekräftelse, ställa följdfrågor och ta initiativ till nya frågeställningar eller ämnesområden.
 • Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal, intonation, fasta språkliga uttryck och satsbyggnad, mot tydlighet, variation och flyt.
 • Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem till syfte, mottagare och situation.

 

 Du hittar en veckoplanering i Teams!

Uppgifter

 • 1. Skriftlig pröving: ”L´analyse de film”.

 • 2. La révision (grammaire) conditionnel.

 • Muntlig prövning (la discussion): Qu´est-ce que tu penses de l´amour?

 • Läsförståelse (skriftlig) ”La St Valentin – la fête des amoureux”

Matriser

ModFra
Je t´aime

Godkänd förmåga
God förmåga
Utvecklad förmåga
Samtala
I muntlig interaktion uttrycker sig eleven begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion uttrycker sig eleven tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategier för att samtala
Dessutom väljer och använder eleven i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom väljer och använder eleven fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom väljer och använder eleven väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Skriva
I skriftliga framställning formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställning formulerar sig eleven relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställning formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Höra
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talat språk i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer
Eleven förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i måttligt tempo och i lättillgängliga texter i olika genrer.
Läsa
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven förstår såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Förbättringar
För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, sin egen framställning.
För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Diskutera
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.