👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVENSKA: Det finns inga skridskor i öknen

Skapad 2021-01-13 14:05 i Vasa Real Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Lokal pedagogisk planering i svenska, v. 2-11

Innehåll

Pedagogisk planering i svenska, åk 7                   

 

Det finns inga skridskor i öknen

 

Inledning

Under detta arbetsområde kommer vi att läsa boken ”Det finns inga skridskor i öknen” av Mats Berggren.  Den har fått olika sorters kritik., många tycker att den är bra men flera tycker också att den är provocerande och dålig. Vad kommer du att tycka?

 

På lektionerna kommer vi att läsa, svara på frågor om boken muntligt och skriftligt samt diskutera olika dilemman i boken. Vi kommer att avsluta med en skrivuppgift.  

Förmågor

De förmågor vi kommer att utveckla är att

 

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

 

Förmågorna utvecklar vi när vi tillämpar lässtrategier för en fördjupad förståelse av boken, pratar om innehållet samt lyssnar på varandra. Vi gör det också när vi övar på skrivregler, skriver egna texter samt läser varandras texter.

 

Centralt innehåll

Följande delar av det centrala innehållet kommer att beröras:

 

Läsa och skriva

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. […].

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

 

Berättande texter och sakprosatexter

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

• Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

• Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

 

 

 

Språkbruk

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Nya ord i språket, till exempel lånord.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

 

Tala, lyssna och samtala

·       Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer

 

Veckoplanering

v. 2

·       Introduktion av temat: lässtrategier, bekanta sig med boken

v. 3-6:

·       Läsning, gruppsamtal, läsförståelsefrågor, skrivregler

Läsläxor:

Måndag v. 4: s. 5-38

Onsdag v. 5: s. 39-80

Torsdag v. 6: s. 81-119

v. 7-11:

·       Skriva egen text, läsa andras texter