👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminplanering

Skapad 2021-01-13 15:46 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola F
Denna termin kommer vi att fördjupa oss i de skrivna texterna , nämligen sagor och berättelser och utifrån dessa beröra alla våra utvalda ämne. Detta kommer vi att arbeta med i olika etapper och första börjar mellan V.3-V.7

InnehållPedagogisk planering VT 2021

Denna termin kommer vi att fördjupa oss i de skrivna texterna , nämligen sagor och berättelser och utifrån dessa beröra alla våra utvalda ämne. Detta kommer vi att arbeta med i olika etapper och första börjar mellan v.3-v.7

Syfte

Tematisk arbete med böcker och texter  med olika genre har för syfte att skapa och utöka förutsättningar för det egna berättande vilket var en av de utvecklingsbehov vår enkät påvisade. Dessutom vill vi att barnen ska få-

 • en större kunskap om olika sagor och författare formalia( yrkesbegrepp bl.a)

 • lära sig hur en saga är uppbyggd och skriva egna sagor

 • upptäcka skillnad mellan fantasi och verkligheten

 • beröra olika genre i mån av tid

 • samspel, berättande, skapande i olika estetiska uttrycksformer  

I temat sagor ska (konkretiserade mål) utvecklas

 • Språket

 • Bild

 • Kunskaper om klassiska sagor

 • Kunskaper om olika författare

 • Mattesagor

 • So

 • No 

 • Historia

För att eleverna  ska få möjlighet att lära dig det här kommer vi att ha:

 • Högläsning

 • Bild

 • Samtal i samlingar

 • Skapande av tankekartor

 • Sagoskrivarstund

 • Filmvisning

 • Samtal om olika sagor och författare

 • Dramatisering
 

MÅL LGR 11 – Del 3

Markera en eller flera av förmågorna...

...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

…kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

…använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,

...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,

...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.CENTRALT INNEHÅLL

Vilket centralt innehåll ska behandlas/ingå? (Kryssa i rutorna) 

Språk och kommunikation

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.

Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

Rim, ramsor och andra ordlekar.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

       

Skapande och estetiska uttrycksformer

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

   

Matematiska resonemang och uttrycksformer

Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

     

Natur, teknik ochmhälle

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.

Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.

Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.

Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.

Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

 

 

UPPFÖLJNING OCH DOKUMENTATION


 Hur utvärderar vi? Vi observerar hur barnen använder de redskapen och kunnande vi har presenterat.

 Hur dokumenterar vi? 

-Fotografering,inspelning och skapande av egna böcker/spel.

-Vi visar processen och material som eleverna använder. 

-Föräldrarna kan ta del av det via Facebook och via nyhetsbrev publicerade via Unikum.


Processen sker löpande och via ansvariga pedagoger för observation och dokumentation.

UTVÄRDERING

Beskriv: Vi kommer att använda en enklare enkät som är kopplad till områden vi har  arbetat med.