Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EEIN20 Happiness and Life Satisfaction- Discussion essay Week 51-3

Skapad 2021-01-15 09:43 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Gymnasieskola Engelska
The course aims at developing students' skills in writing different types of text and this time you are going to write a discussion essay. We have been working with the theme of success and therefore the subject of the essay will be Happiness and Life Satisfaction

Innehåll

We are,during this part of the course, focusing on how to write a discussion essay according to the 5-paragraph essay structure.

Focus will be;

1. Structure: 5-pragragraph essay

2. Language: Linking words and formal language

 

 There will be a written examination week 3; Thursday the 21st of January.

 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.
  Eng
 • Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.
  Eng
 • Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.
  Eng
 • Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  Eng
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.
  Eng  -
 • Hur ord och fraser i muntliga och skriftliga framställningar skapar struktur och sammanhang genom att tydliggöra inledning, orsakssammanhang, tidsaspekt och slutsats.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.
  Eng  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eng  A
 • Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eng  C
 • Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eng  E
 • Eleven kan välja och med säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.
  Eng  A
 • Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.
  Eng  C
 • Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.
  Eng  E
 • Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Eng  C
 • Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Eng  E
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  A
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  C
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  E
 • I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
  Eng  A
 • I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Eng  C
 • I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Eng  E
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Eng  A
 • Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Eng  C
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Eng  E

Matriser

Eng
EE20BIN20 5-paragraph Essay matris

F
På väg mot E
E
På väg mot C
C
På väg mot A
A
Språklig färdighet
Tydlighet, textbindning genom bindeord och sambandsord
Språket är inte sammanhängande och är begränsat i ordförråd vilket leder till otydlighet och avsaknad av språkligt flyt och textbindning.
Språket är till viss del sammanhängande och tydligt. Texten har i huvudsak enkla bindeord så som; and och but och because, som bidrar till visst flyt.
Språket är relativt sammanhängande, relativt varierat i och tydligt och med relativt god textbindning med hjälp av bindeord och sambands/orsaksord som bidrar till visst flyt.
Språket är sammanhängande, varieratoch nyanserat i ordförråd, tydligt och med god textbindning med hjälp av avancerade bindeord och sambands/orsaksord som bidrar till flyt.
Innehåll/ Förståelse
Grad av koppling till ämnet. Hur väl ämnet är utrett och diskuterat/analyserat/beskrivet med exempel och perspektiv.
Brister i redogörelse, diskussion och analys och slutsats.
Översiktlig redogörelse.Innehållet diskuteras översiktligt och några exempel lyfts
Välgrundad redogörelse. Ämnet diskuteras och analyseras från flera perspektiv.
Välgrundad och nyanserad redogörelse diskussion. Ämnet analyseras från flera perspektiv och slutsatsen är tydlig och väl utredd.
Anpassning
ton/ stil/ korrekt texttyp Förståelse för syftet, uppgiften och situationen
Anpassning till syfte, mottagare och situation ej tillräckligt tydlig. Texten följer inte ramar och instruktioner
Framställningen har viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Har styckeindelningoch till viss del fungerar topic sentences och linking words
Framställningen är anpassad till syfte, mottagare och situation. Texten följer instruktioner och ramar. Texten har en relativt tydlig styckeindelning med inledning och avslut där linking words och topic sentences används på ett relativt korrekt sätt
Framställningen är väl anpassad till syfte, mottagare och situation. Texten följer instruktioner och ramar väl. Texten har en väl genomtänkt styckeindelning som bidrar till struktur och samband mellan inledning, body och avslutning. Linking words och topic sentences används på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: