👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och mönster

Skapad 2021-01-17 10:13 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Grundskola 6 Matematik
Vi kommer att lära oss om prioriteringsregler, teckna och tolka matematiska uttryck, konstruera och beskriva mönster, teckna och lösa ekvationer samt nya begrepp.

Innehåll

 

 

 

 

 

Metoder för enkel ekvationslösning

 

När du arbetar med det här området får du lära dig:

 • i vilken ordning räknesätten ska utföras
 • tolka, förenkla och skriva uttryck
 • förenkla och beräkna värdet av uttryck med variabler
 • använda och beskriva mönster
 • lösa enkla ekvationer
 • förklara och motivera begrepp inom området
 • använda strategier vid problemlösning 

Du kommer att kunna välja svårighetsnivå på dina uppgifter.

Du bedöms under arbetets gång. Hur aktiv du är i diskussioner, ditt egna arbete, måluppgift (Gleerups) samt genom ett prov i slutet av området. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Generell kunskapsmatris

Insats
E
C
A
Lösa problem med strategier och metoder
 • Ma  A 6
Eleven kan med stöd lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Beskriva tillvägagångssätt och resonera om rimlighet
 • Ma  A 6
Eleven kan med stöd beskriva tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan med stöd bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Använda matematiska begrepp
 • Ma  A 6
Med stöd har eleven grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Matematiska uttrycksformer
 • Ma  A 6
Eleven kan med stöd även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Växla uttrycksform och resonera om begreppens relation
 • Ma  A 6
I beskrivningarna kan eleven med stöd växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja och använda matematiska metoder
 • Ma  A 6
Eleven kan med stöd välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt
 • Ma  A 6
Eleven kan med hjälp redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Föra och följa matematiska resonemang
 • Ma  A 6
I redovisningar och samtal kan eleven med stöd föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemanget framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.

Ma
Uppgiftsspecifik bedömningsmatris Algebra och mönster

För att utvecklas kan jag: - använda överslagsräkning för att se om mina svar är rimliga. - felsöka i mina uträkningar för att upptäcka räknefel. - delta mer aktivt när vi diskuterar alternativa tillvägagångssätt. - repetera arbetsområdet hemma. - träna på begreppen. - göra egna anteckningar så att jag förstår och kommer ihåg. - träna på rutinuppgifter. - ta egna initiativ till mitt lärande som att se filmer på t.ex. youtube.
Insats krävs
E
C
A
Problem, rimlighet, alternativa tillvägagångssätt
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
Jag behöver stöd när jag löser enkla problem inom algebra med ekvationer samt när jag kontrollerar om svaret är rimligt. Med stöd kan jag komma fram till alternativa tillvägagångssätt.
Jag kan lösa enkla problem inom algebra och använder mig då med viss säkerhet av ekvationer. Jag kontrollerar om min uträkning är rimlig vid enstaka tillfällen, främst när någon påpekar om det verkligen stämmer. Jag kommer med enstaka förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Jag kan lösa enkla problem inom algebra och använder mig då med relativt god säkerhet av ekvationer. Jag kontrollerar oftast om min uträkning är rimlig. Jag kommer med några förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Jag kan lösa enkla problem inom algebra och använder mig då med god säkerhet av ekvationer. Jag kontrollerar (nästan) alltid om min uträkning är rimlig. Jag kommer med fler förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Beskriva begrepp och se samband mellan dem
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
Jag beskriver, med stöd, begreppen inom algebra på ett enkelt sätt och använder mig ibland av korrekta begrepp när jag diskuterar eller skriver. Jag kan, med stöd, till viss del resonera om sambandet mellan begreppen.
Jag beskriver begreppen inom algebra på ett enkelt sätt och använder mig ibland av korrekta begrepp när jag diskuterar eller skriver. Jag kan till viss del resonera om sambandet mellan begreppen.
Jag beskriver begreppen inom algebra på ett utvecklat sätt och använder mig oftast av korrekta begrepp när jag diskuterar eller skriver. Jag kan på ett utvecklat sätt resonera om sambandet mellan begreppen.
Jag beskriver begreppen inom algebra på ett väl utvecklat sätt och använder mig (nästan) alltid av korrekta begrepp när jag diskuterar eller skriver. Jag kan på ett väl utvecklat sätt resonera om sambandet mellan begreppen.
Metod vid rutinuppgift
 • Ma  A 6
Med stöd använder jag mig av lämplig metod vid rutinuppgifter inom algebra. Bland annat: - Använda variabler för att beskriva det okända. - Förenkla uttryck. - Lösa enkla givna ekvationer. - Använda prioriteringsregler.
Med viss säkerhet använder jag mig av lämplig metod vid rutinuppgifter inom algebra. Bland annat: - Använda variabler för att beskriva det okända. - Förenkla uttryck. - Lösa enkla givna ekvationer. - Använda prioriteringsregler.
Med säkerhet använder jag mig av lämplig metod vid rutinuppgifter inom algebra. Bland annat: - Använda variabler för att beskriva det okända. - Förenkla uttryck. - Lösa enkla givna ekvationer. - Använda prioriteringsregler.
Med god säkerhet använder jag mig av lämplig metod vid rutinuppgifter inom algebra. Bland annat: - Använda variabler för att beskriva det okända. - Förenkla uttryck. - Lösa enkla givna ekvationer. - Använda prioriteringsregler.