Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mamma Mu intresserar sig för bokstäver

Skapad 2021-01-18 15:02 i Skederids förskola Norrtälje
Förskola
Många barn är intresserade av bokstäver och ord. Rim, ramsor, sånger, berättelser och sagor kommer genomsyra denna period när vi följer Mamma Mu och Kråkan i deras äventyr i böckernas och ordens värld.

Innehåll

1. Målområde

1a. SYFTE - GENERATIV FRÅGA 

Vad är alla ord och bokstäver bra till?

Vi vill väcka intresset för det talade och skrivna språket, kunna göra sig förstådd till vem som helst. Känna igen ”ordbilden” i sitt namn

1b. Mål ur lpfö-18

Bli intresserad av det skrivna ordet i böcker, tidningar, digitala mfl, kunna ifrågasätta, diskutera och prata omkring de bilder och texter som de kommer i kontakt med.

Få en förmåga att kunna göra sig förstådd, kommunicera och diskutera med andra, uttrycka sina åsikter, leka med ord och rim. Intressera sig för det skrivna ordet, ett ord kan ha flera olika betydelser.

 

Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan?

Det är viktigt för alla människor att kunna göra sig förstådda i tal och skrift med ett nyanserat språk.

1c. BARNENS FÖRSTÅELSE

Barnen är intresserade av bokstäver, lära sig flera ord, varför är ord bra, samt att rimma.

Specifika mål

1d. BARNENS FÖRSTÅELSE

barnen talar och beskriver ofta saker på ett enkelt sätt, med enstaka ord, vi vill ge dem ett mera nyanserat språk och att man kan uttrycka sig på flera olika sätt. Lära sig känna igen och skriva sitt namn. Bli medvetna om att bokstäver kan se ut på olika sätt, beroende på vem som skriver eller vilket typsnitt som används.

1e. BARNENS FÖRMÅGOR

Barnen ska få möjlighet att utveckla sina förmågor att använda språket i skrift och tal.

1f. BARNENS BEGREPP

Språk

1g. FÖRSKOLLÄRARNAS OCH BARNSKÖTARNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT

I vårt arbetslag arbetar vi utifrån att barn är kompetenta människor. Vi kommer diskutera, reflektera med hjälp av ett nyanserat språk. Vi kommer att stötta barnen och uppmuntra till utforskande enligt scuffhulding-teorin. Självklart ställer vi öppna frågor till barnen och med hjälp av reflektion och samtalhittar vi svaren tillsammans.

1h. FÖRSKOLLÄRARNAS OCH BARNSKÖTARNAS KUNSKAP OM ÄMNESOMRÅDET 

Tillsammans utvecklar vi våra kunskaper genom att söka i litteratur och digitalt.

2. UTVÄRDERING

Hur vet vi att vi nått våra mål när temat är avslutat? 
2a KRITERIER

Vi arbetar med matriser enligt nedan

Påbörjad utveckling                    En bit på väg                                  Måluppfyllelse

Göra sig förstådd                           Visar intresse för bokstäver,           Kunna skriva sitt namn och enkla ord, få ett nyanserat

                                                        ord och skriva sitt namn.               talspråk när de kommunicerar med barn och vuxna.

 

3. AKTIVITETSPLAN

Hur ska vi börja?...och hur skulle vi kanske kunna fortsätta?

3a. STARTAKTIVITET

Vi öppnar upp med att titta på olika bokstäver och hur deras namn ser ut, vilka bokstäver finns i dem?

Hur följer vi upp så att barnens idéer får påverka fortsättningen?

3b. FORMATIV UPPFÖLJNING

I diskussioner med barnen ser vi vad de är intresserade av utifrån boken och vilka behov de har.

Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang?

3c. LÄRANDEMILJÖ

 • Sammanhang - vi väver ihop temat med det vi gör i vardagen. Vi skapar en miljö där barnen kan leka berättelsen och använda sina nya kunskaper.
 • Material och tekniker - vi visualiserar med hjälp av olika tekniker för att kunna få sagan så autentiskt som vanligt.

Samverkan, samarbete, samlärande - vi arbetar utifrån gruppdiskussioner där vi samverkar med varandra. Vi reflekterar tillsammans med barnen och utforskar språket tillsammans.

 

                                                                                                      
 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18

Matriser

Mamma Mu intresserar sig för bokstäver

Rubrik 1

Nivå 1
Göra sig förstådd Leka med ord och börjat rimma.
Nivå 2
Visar intresse för bokstäver och skriva sitt namn
Nivå 3
Kunna skriva sitt namn, ha ett nyanserat talspråk och kommunicera klart och tydligt med barn och vuxna.
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: