👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål åk 6 VT 2021

Skapad 2021-01-20 12:30 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Presentationer och arbete med texter, ordförråd och grammatik
Grundskola 6 Modersmål
Muntliga presentationer och arbete med texter, ordförråd och grammatik

Innehåll

Vecka 3-5

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare.  

 • ·        Presentera en hobby, en robot m. m, en resmål en sagofigur (Utseende, egenskaper), en författare, skådespelare, musiker och/eller idrottare.

Läsning och skrivande

 • · Läsförståelse och tolkning av skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna. Nt ”Kilplased” ja ”Vanapagan”
 • ·        Att skriva olika offentliga brev
 • ·        Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse: webbordböcker
 •  
 • Ordförråd 
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. 

 

Vecka 6-7,9

Läsning, kultur och muntliga presentationer

 • Presentera Estland och några traditioner i Estland
 •  Stavning av konsonant, vid behov repetition av stavning av dubbelvokal

Vecka 10-12

Läsning och skrivande

 • ·        Texter som kombinerar ord och bilder: reklamtexter, inbjudan och blogg och tidningsrapporter.
 • ·      Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse
 •  
 • Språkanvändning i olika sammanhang 

Vecka 14-23

Läsning och skrivande

 • ·        Läsa olika berättande texter (skönlitteratur)
 • ·        Språkliga strukturer:
 • Stavning och grammatikövningar utifrån individuella behov

Meningsbyggnad, användning av längre meningar, adjektiv och skapa längre nominalfraser och använda dem i en eget skrivande, till ex  i en sagor

 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse

Samtal och muntliga presentationer av skönlitterära texter

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Ml  E 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
  Ml  E 6
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 6
 • Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  E 6
 • Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Ml  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Ml  E 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
  Ml  E 6
 • Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
  Ml  E 6