👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidspedagogisk planering årskurs 1 VT. 2021

Skapad 2021-01-20 12:54 i Träkvista fritidshem Ekerö
Grundskola F
Fritidspedagogisk planering årskurs 1 VT. 2021

Innehåll

Fritidspedagogisk grovplanering (VT 2021 åk 1)

Fokusområden:

Syften (utdrag ur LGR11)

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid.

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

1.      skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

2.      ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

3.      pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

4.      skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

5.      röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Centrala innehåll (utdrag ur LGR11)

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

Skapande och estetiska uttrycksformer

·       Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

·       Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

·       Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck

Natur och samhälle

·       Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

·       Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

·       Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

·       Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

·       Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

·       Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

·       Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

·       Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn, och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

Språk och kommunikation

·       Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

 

Träkvista skola (utdrag från skolans värdegrund)

Honnörsord: Trygghet, Kunskap, Glädje, Ansvar

”På Träkvista skola skapar vi gemensamt en god arbetsmiljö där alla tar ansvar för trivsel och ordning”.

 

Våra projekt denna termin:

Under pågående pandemi behöver vi anpassa verksamheten efter rådande direktiv, detta gör vi bland annat genom att fortsatt lägga fokus på handhygien samt sprida ut aktiviteter och begränsa antalet elever/aktivitet.

Skapande och estetiska uttrycksformer

Skapande: Värdegrundsarbete kring vår likabehandlingsplan och skolans honnörsord.

Estetiska uttrycksformer: Skapande med olika material och dans som uttrycksmedel.

Natur och samhälle

Spel och lekar: ”Låna spel ur spelskåpet”. Initiera, delta och avsluta lek

Hygien. Handtvätt, bordsskick och toalettbesök

Ordning. Städa upp efter sig inomhus och utomhus

Trivsel. Vara en schysst kamrat, m.m.

Demokratiska beslut

Promenader i närmiljön. Trafikvett

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Ge utrymme för elevernas egna idéer och lekar.

TL-verksamheten (fortlöper i Tessan och Bobbos regi)

Gymnastiksalen: Henkes bollkrig, hinderbana, indiansmyg mm.

Rörelserummet: Fotboll, kojbygge, rollek

Skogsutflykter (allemansrätten i praktiken, vistas i olika miljöer samt årstider)

Aktivitetskalender, rörelse och kompisuppdrag

Hälsa och välbefinnande: 5 färger på lunchtallriken. Aktivitet och återhämtning, samt trivselns betydelse.

Styrd lekkamrat, 6 elever per grupp 20-30 min