👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik

Skapad 2021-01-20 13:05 i Söraskolan Österåker
Grundskola 9 Biologi
I detta arbetsområde ska vi arbeta med genetik, dvs ärftlighetslära. Genetik är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur DNA är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna uppstår, samt den biologiska variationen. Varför ser vi olika ut? Hur påverkar miljön oss? och varför är forskningen inte överens inom detta område? Allt detta ska vi försöka reda ut i området genetik.

Innehåll

Syfte:

”Utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan. Få inblick i naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som grund samt få perspektiv på hur den har utvecklats och vilken kulturell påverkan den har haft”. Lgr 11

Mål:

 • Känna till begreppen DNA, gen och kromosom
 • Hur arvsmassan (DNA) är uppbyggt
 • Kunna skilja på vanlig celldelning och reduktionsdelning 
 • Veta hur dominanta och recessiva anlag ärvs och styr egenskaper
 • Veta hur könet ärvs hos människan, vad menas med könsbundet arv
 • Ha kunskap om mutationer
 • Känna till genetiska tillämpningar som växt- och djurförädling, genteknik, DNA-analys och kloning

Lär mer

 • Veta hur DNA kan kopieras
 • Känna till könsbundet arv av tex färgblindhet
 • Kunna beskriva exempel på hur människan klonar djur

Allt kommer att delas på Classroom

Centralt innehåll från läroplanen:

Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Arbetssätt:

Genomgångar och diskussioner

Skriftliga och muntliga uppgifter

Laborationer

Filmer

Förmågor:

-Samtala och diskutera

 -Frågor, åsikter & argument

-Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier

-Samband som rör människokroppen

 Bedömning:

Inlämningsuppgifter 

Prov inom Genetik

Laboration

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9