Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan Snöflingan Sagan Vt21

Skapad 2021-01-20 13:45 i 233321 Förskolan Hanna Rydh Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Barngruppen på Snöflingan består av barn i åldern 1-3 år och inskolning pågår löpande under terminen samt nya/ gamla pedagoger tillkommer under terminen . Vi arbetar med att alla barn ska känna sig trygga och skapa en samhörighet i gruppen. Vi behöver skapa relationer med varandra barn/barn och pedagoger/barn samt skapa rutiner och introducera miljön och material som ger trygghet. Genom trygghet skapas förutsättningar för lek och lärande. Vi har sett att barnen är intresserade av att läsa/ titta i böcker, lyssna på dramatiseringar av sagor. Barnen har visat stort engagemang och lust till att utforska och leka olika sagor. Vi vill skapa lärandesituationer som är utmanande och lustfyllda genom att strukturera om miljön och tillföra nytt material. Tema/ projektet som vi har valt är SAGAN. Vi har valt att utgå från en bok som ska bli ett verktyg i vår undervisning med värdegrunder, likabehandling, barnkonventionen och ett normkritiskt perspektiv samt läroplanen för förskola. Som utgångspunkt kommer vi att börja med boken All får åka med av Anna-Clara Tidholm. Sagan handlar om en flicka som kör omkring i sin blåa lastbil och alla som har tråkigt, är ledsna, fryser och melankoliska får åka med. De åker hem med den empatiska chauffören och äter mat alla tillsammans.

Innehåll

 

 Undervisningsplan

Gör en planering för projektet utifrån nedanstående frågor

Tidsplan:

Hur länge planerar vi att arbeta med det här?

VARFÖR har vi valt att arbeta med

det här? (syfte)

 

 • Vi vill att alla barn ska känna sig trygga och skapa en känsla av samhörighet för alla barn i gruppen.
 • Vi vill synliggöra för barnen att de har rätt till inflytande i sin utbildning.
 • Stärka barnens förmåga till samspel, demokrati och turtagning.
 • Utveckla respekt och förståelse för allas lika värde.
 • Uppmuntra och utveckla språk och kommunikation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vi har en vision om att projektet ska kunna fortlöpa under hela terminen men vi kommer att följa barnen och deras intresse för att skapa ett lärande som är meningsfullt för barnen vilket då kan leda till att vi behöver byta riktning.

 

VAD ska projektet innehålla?

Projektet kommer innehålla:

 

Normer och värden: Allas lika värde, barns rättigheter (barnkonventionen), konflikthantering, solidaritet mellan människor och normkritik

 

Matematik: Matematiska begrepp, lägesord, rumsuppfattning och problemlösning. 

 

Naturvetenskap: Förståelse för hur vi människor, natur och samhälle har en inverkan på varandra, naturens kretslopp samt djur och natur

 

Teknik: Bygg och konstruktion

 

Digitalisering: Producenter av digitala medel

 

Skapande: Dramatisering och skapande med olika material.

 

 

Vilka aktiviteter ska planeras?

 Vi startar med en introduktion av projektet i helgrupp genom att presentera en dramatisering med figurer samt ljudeffekter.

Projektet kommer innehålla språkutvecklande arbete genom att vi benämner händelser upprepade gånger i olika sammanhang tillsammans, vi konkretiserar orden i sagan med hjälp av figurer och bilder. De får lyssna på sagan på olika sätt (dramatisering, högläsning, pollyglutt)

Boksamtal, med stöd av sokratiska samtal ska vi i mindre grupper samtala med barnen kring boken, detta filmas för att inte missa den tysta kommunikationen som kan ske i form av gester, miner, eller kroppsspråk. 

Vi börjar uppmärksamma hur våra olika familjekonstellationer ser ut. På en samling får barnen berätta om sina familjer.

Samverkan mellan hemmet och förskolan, vårdnadshavare har fått skicka bilder på sina familjer som barnen sedan får jobba med på avdelningen.

 

Vi vill även använda oss av digitalisering i vårt projekt, vi kommer att använda oss av pollyglutt för att tillsammans lyssna på sagan, vi använder oss av en video på sagan, samt stopmotion där barnen själva får skapa och producera.

Bygg, konstruktion och teknik: Vi kommer tillsammans konstruera en egen bil på avdelningen som alla får åka med i. 

 

 

 

 

HUR ska vi organisera?

 

Vilket förhållningssätt ska vi ha för att stödja lärandet?

Närvarande och lyhörda pedagoger som observerar, utmanar och uppmuntrar barnen i deras lärande.

 

Vilka material behöver vi?

 • Skapande aktiviteter," lastbil"
 • Rekvisita, kläder så barnen kan dramatisera och leka sagan.
 • Barnen ska ha tillgång till "sagolåda" så att de kan leka sagan.

 

Hur kan vi involvera digitala hjälpmedel?

 • Stopmotion film
 • Polyglutt
 • Projektorn

 

Hur ska vi arbeta språkutvecklande?

Högläsning, boksamtal, reflektion tillsammans med barnen, konkretiserar orden i berättelsen med hjälp av olika verktyg och material, reflekterar kring orden som är skrivna i boken till exempel vad aptit betyder. Uppmuntrar till återberättande av sagan med egna ord.

 

Hur involverar vi barnkonventionen?

 Vi pedagoger använder våra styrdokument (barnkonventionen) som grund i planeringen av projektet/temat. Vi uppmärksammar barnkonventionen för barnen och vad de har för rättigheter.

Barnen får vara med och påverka utifrån sina egna förutsättningar, Vi pedagoger tar inte för givet att alla barn vill vara med i alla aktiviteter som vi erbjuder. Barnen blir respekterade och lyssnade till. 

 

Hur kan vi involvera rörelse?

Sagoyoga 

 

När under veckan ska undervisningen ske?

 • Vi kommer att arbeta med projektet två gånger i veckan.

 • Vi kommer även att följa barnen när de visar ett spontat intresse för sagan.

 

Var ska undervisningen ske?

 • Avdelningen och även utomhus.

 

Vilka uppföljningsverktyg använder vi, på vilket sätt följer vi upp och vad?

 •  Dokumentera genom foto, samtal, filma och reflektioner.
 •  Avdelningsreflektion, egen reflektion.
 • Samlingar med barnen.

 

 

VEM ska hålla i undervisningen?

Olika planerade aktiviteter fördelas på de eller den pedagog som har mest kunskap inom området, Vissa Aktiviteter delas på alla på vi arbetar i mindre grupper. Förskolläraren är ansvarig för undervisningen. 

Vilka grupper ska delta?

 • Hela barngruppen.
 • Mindre grupper

 

 

 

 

 

Övrigt:

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: