👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vårterminen 2021

Skapad 2021-01-20 20:32 i Flogstaskolan Uppsala
Grundskola 3 Svenska
Nu ska du fortsätta utveckla dig inom det svenska språket. Du ska bland annat läsa om ABC-klubbens äventyr i boken "Nyckeln till skatten" Hur tror du att deras äventyr slutar?

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

Du ska genom undervisningen ges möjlighet att utveckla både ditt talande och skriftliga språk. 

Du ska medvetandegöras om hur viktigt det är att vara tydlig i sitt sätt att förmedla sig till andra.

Du ska bli säkrare på olika strategier för att minnas det du lärt dig och sedan förmedla vidare muntligt och skriftligt.

Du ska fördjupa dig i våra grannländers språk samt de nationella minoritetsspråken. I och med det ska du göra jämförelser mellan språken och se eventuella likheter och skillnader.

 

2. Undervisningens innehåll 

Vi ska tillsammans följa ABC-klubbens äventyr i boken "Nyckeln till skatten". Till läseboken hör en arbetsbok med varierande och kanske utmanande språk-, läs- och skrivövningar. Zick Zack böckerna, både läsebok och arbetsbok ska vi också arbeta med.

Du ska:

 • läsa olika texter; sagor/bilderböcker, skönlitterärt, fakta, 
 • läsa tyst och högt
 • se på film
 • lyssna på sagor, berättelser och fakta
 • arbeta i olika böcker bland annat Nyckeln till skatten och Zick Zack
 • arbeta digitalt exempelvis bingel.se
 • arbeta med legilexi
 • arbeta med läs- och skrivläxa
 • öva på olika läs- och skrivstrategier
 • öva på svensk grammatik
 • öva på att argumentera
 • öva på att återberätta något du läst, sett eller hört
 • öva på att förklara
 • öva på att berätta
 • öva på att plocka ut viktig fakta i olika sammanhang
 • öva på att följa instruktioner, muntliga och skriftliga
 • öva på att ge instruktioner, muntliga och skriftliga
 • öva på att ge och ta kamratrespons för att förbättra texter
 • bekanta dig mer med nordiska språk
 • samtala om händelser, texter och filmer

 

Skriva olika sorters texter med penna och digitalt:

 • återberättande
 • förklarande
 • berättande
 • faktatexter
 • dikt

 

3. Bedömningsuppgifter

Du bedöms under arbetets gång i samband med lektioner, bedömningsstöd och andra diagnoser/tester och nationella prov som genomförs under terminen.

Bedömningsuppgifterna förekommer i samband med temaarbeten som inkluderar flera ämnen.

Du ska kunna:

 • skriva enkla texter enligt ovanstående punkter
 • skriva texter med en "röd tråd" och som innehåller en inledning, handling/hinder och en avslutning
 • använda skiljetecken: punkt, utropstecken och frågetecken i rätt sammanhang
 • skriva och använda dig av en tankekarta
 • skriva med en läslig handstil
 • använda penna och/eller digitala hjälpmedel när du skriver 
 • använda digitala hjälpmedel för att söka på exempelvis ungafakta.se
 • delta i samtal i större och mindre grupp
 • återberätta ett händelseförlopp i kronologisk ordning
 • göra förutsägelser när du läser och efter du läst en text
 • läsa mellan raderna och dra slutsatser
 • svara på frågor, muntligt och skriftligt, efter att ha läst lite längre text
 • ställa frågor till mig själv och andra om texters innehåll
 • besvara frågor på olika nivåer
 • ge exempel på några kända författare och koppla dem med någon bok som de skrivit
 • genomföra övningar i legilexi och i bingel
 • stava rätt på ord som är vanliga för dig
 • stava ord med j-ljudet, sj-ljudet och tj-ljudet (ord som är vanliga för dig)
 • läsa med flyt och visa förståelse för det som du läst

 

Viktiga ord som du ska lära dig, kunna beskriva och ge exempel på:

substantiv, verb, adjektiv, talspråk, skriftspråk, slangord, alfabetisk ordning, tj-ljudet, sj-ljudet, j-ljudet, genre, instruktion, instruerande, fakta, tankekarta, nyckelord, stödord, synonymer, motsatsord, utropstecken, utrop, uppmaning, frågetecken, fråga, på ytan-frågor, under ytan frågor, på djupet frågor, författare och illustratör.

 

 •  
 •  
 •  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3