Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dungen Grön - Solberga/Sjöängens förskolor- Arbetsplan och projektfördjupning 2021

Skapad 2021-01-21 10:43 i 213011 Förskola Äppelängen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Språk och kommunikation. Hur färdas vi och bor i framtiden? Interkulturalitet/Rörelse/Teknik. Projektet ska vara utforskande/ämnesöverskridande. Det innebär att olika ämnen såsom språk, matematik, teknik, ingenjörsvetenskap, estetiska uttrycksformer integreras. Musik och rörelse övas i funktionella och begripliga sammanhang. Projektet ska rymma lek, utforskande, fantasi/fakta och verklighet. Barn ska få möjlighet att pröva många olika uttrycksformer, artefakter och estetiska ”språk” och att göra översättningar mellan olika språk och uttrycksformer, mellan tänkande och görande, kropp och tänkande och mellan olika material.

Innehåll

 

Arbetsplan/ Enhetsmål 2021

 

Syfte: Vad är barn och pedagoger nyfikna på att fördjupa? Vad vill vi att projektet skall ge/lära barnen inom målen i verksamhetsplanen 2021 (se verksamhetsplan/mål 2021/förväntat resultat)

Väcka barnens frågor, funderingar och fantasi för att sedan omsätta det i praktiken, antingen genom skisser eller konstruktion med återvunnet material. Vi vill ge barn förutsättningar att förstå skogens betydelse för allt liv, i såväl dåtid, nutid som framtid.

Delsyfte är att undersöka naturmaterial och vad man kan göra med det. Barnen ska få möjlighet att undersöka, konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker. 

Arbetssätt: Beskriv arbetssätt som möjliggör den önskvärda utvecklingen i verksamhetsplanen och era frågeställningar i projektet. Planera och beskriv hur struktur, organisation och lärmiljöer/aktiviteter möjliggör måluppfyllelsen.

Vi startar upp vårens projekt med att hitta boken "Flyg, Engelbert" i vår sagoskog och på olika sätt undersöka vad som händer i boken.

Vi kommer att arbeta med allt från språk, skapande, skogen, lek, drama, högläsning och berättande på olika sätt, fantasi, matematik, rörelse, naturvetenskap, teknik, programmering etc.

Barnen får möta olika ämnen och områden inom projektets ramar, ämnesöverskridande och transdisciplinärt lärande.

Vi arbetar med mindre grupper både inomhus och utomhus (framförallt i skogen). 

Med ett medvetet språkbruk hjälper vi barnen att sätta ord på de händelser de upplever.

Genom ett forskande arbetssätt ges barnen möjlighet att tillägna sig nya ord och begrepp. 

Vi utmanar och uppmuntrar till bygg och konstruktion och ger via olika medier, digitala och analoga, fakta kring olika konstruktioner. 

Vi använder oss av en blandning av fantasi och fakta för att utmana barnen i deras lärande (böcker, medier och digitala verktyg för att närma oss det ämne vi vill forska kring). 

Vårt förhållningssätt uppmuntrar till att lära tillsammans och hjälpa vänner både i projekt och vardagssituationer. 

Miljön utformas för att ge utrymme för möjligheter till ett praktiskt undersökande av de projekt vi just nu arbetar med. 

Vi skapar lärande nätverk mellan barnen, rummen, oss och materialet. 

Under projektets gång ställer vi frågor som inspirerar till att:

 • Undersöka
 • Jämföra
 • Lösa problem
 • Reflektera
 • Dra slutsatser
 • Ställa hypoteser

 

Frågeställningar: 

Vilka bor i skogen?

Hur skulle det se ut om det inte fanns djur och träd i skogen? Vad skulle hända?

Hur kan vi ge förutsättningar för barnen att förstå skogens betydelse för allt liv?

 

Normer och värden/barns inflytande 

Mål: Gruppen är en tillgång där varje barn har en självklar plats, ges utrymme och blir lyssnat på.

Förväntat resultat

 • Barn samarbetar och förhandlar med varandra.
 • Barn visar omsorg och empati för varandra. Tröstar och hjälper varandra.

Språkmål i form av begrepp: 

Samarbeta. Vad innebär det? Hur gör man? 

Lära sig. Vad betyder det? Hur gör man? Hur kan jag hjälpa någon att lära sig?

Välkomna. Att nya barn/personer välkomnas och blir väl bemötta. 

Högläsning: 

Högläsning är en viktig del av dagen och vi har både spontana och planerade lässtunder. Bland annat läser vi under vilan (barnen delas upp i två grupper) samt innan mellanmål. 

Vi planerar att arbeta mer med utvalda böcker och grotta ner sig i dessa för att skapa en djupare förståelse. 

Arbetssätt:

Att gå halva gruppen till skogen, helgrupp på utflykt samt ha samlingar i helgrupp gör att barnen hittar nya kamrat/gruppkonstellationer, skapar nya relationer som bidrar till deras utveckling samt stärkt gruppkänsla/gruppsammanhållning. Vi upplever att detta ger en känsla av trygghet och ”säkerhet” om ”sin plats” i gruppen och medkänsla för sina kamrater.

Vi ser barnens kompetenser, ser dem som en resurs, uppmuntrar och uppmanar barnen till att hjälpa varandra. Vi arbetar med att lyfta fram varje barns kompetenser för kompisarna,

vi vill att de ska se varandras kompetenser – vem kan jag vad med, tillsammans kan jag/vi, upptäcka varandra och att de kan ha roligt med alla.

 

Utveckling och lärande 

Mål: Varje barn i Solberga- Sjöängens förskolor möts av lärmiljöer där organisation/ struktur, material och pedagogernas förhållningssätt återspeglar läroplanens intentioner. Mål i WKI: 3,6

 Förväntat resultat /Språk

 • Barn utvecklar förmåga att uttrycka åsikter, beskriva, instruera, jämföra, resonera, reflektera, ifrågasätta, förklara, benämna/återberätta och argumentera. 

Språkmål i form av begrepp: 

Beskriva.  

Förklara.

Reflektera. Vad gör vi när vi reflekterar? Hur får vi barnen att förstå betydelsen?

Arbetssätt: 

Tillgängligt i vår miljö har vi böcker, bokstäver, siffror, bilder samt andra dokumentationer som stimulerar barnen till utveckling inom språk och kommunikation. Vi använder oss av läs-/berättarstunder varje dag (analoga och digitala via polyglutt etc.), samlingar, diskussioner och samtal inom både projektet och spontant under hela dagen (pedagog-barn, barn-pedagog, barn-barn). Vi dramatiserar och spelar teater, återberätta sagor, leker lekar och spelar spel. Veckans bok är ett uppskattat inslag i verksamheten där barnen använder sig av alla sina kommunikationsförmågor som verbalt språk, skriftspråk och fysiskt uttryck.

Vi arbetar även med intervjuer och diskussioner i projektet och övrig verksamhet där vi påvisar för barnen att det de säger och ger uttryck för är viktigt genom att vi skriver, fotar och följer upp vid senare tillfälle. Även här uppmuntrar vi barnen till att hjälpa och ta hjälp av varandra när de ska skriva sina namn med mera.

 

Förväntat resultat /Matematik

 • Barn testar olika sätt att lösa problem, sorterar, klassificerar. 

Språkmål i form av begrepp: 

 Sortera.

 Lösa problem.

 Antal (och siffror). Vad innebär antal?  

 Arbetssätt: 

 Tillgängligt i miljön har vi olika material som spel, pussel, byggmaterial i olika former, diverse mätverktyg och dokumentationer som stimulerar och utmanar barnens matematiska utveckling.

Vi använder oss av samlingar, rutinsituationer, skogen, projekt med mera för att medvetandegöra barnen om matematik och vad dem själva gör och kan som är matematik. Vi arbetar med bluebot och programmering samt undersöker olika slags mönster i projekt och vardagssituationer.

Vi utmanar barnen med hjälp av uppdrag, aktiviteter i projektet samt olika situationer som uppstår under verksamhetens gång, det kan röra sig om till exempel att räkna hur många vi är närvarande/frånvarande, hur många tallrikar behövs dukas fram, mäta saker, hitta/se olika geometriska former.

 

Förväntat resultat /Naturvetenskap

 • Barn fortsätter sitt utforskande av olika fenomen i olika sammanhang och kan sätta ord på det.
 • Barnen värnar om miljön.

Språkmål i form av begrepp: 

Kretslopp. Grundläggande förståelse och nyfikenhet på vad kretslopp är och betyder.

Utforskande. Vad innebär det att utforska?

Respektera miljön. Att förstå innebörden av att värna/ta hand om miljön (skog och inne).

Arbetssätt: 

 Tillgängligt i miljön har vi hörnor där barnen själva kan utforska naturvetenskap till exempel, vågstation, utforskande av vatten samt utforskande med magneter.

Naturmaterial som stenar, pinnar, stockar och utsågade träskivor finns tillgängligt för utforskande av materialets olika funktioner och egenskaper, genom bland annat mikroskopägg och förstoringsglas. Vi har återvinningsstation på avdelningen och samtalar om vikten av att återvinna och återanvända.

I projektet har barnens kunskaper och teorier kring djur och naturen varit i fokus. Vi fokuserar mycket på naturen och prioriterar att gå till sagoskogen, vilka- och vad som lever och bor i naturen och hur det/de påverkas av hur vi beter oss i naturen.

Att vi alla påverkas av varandra.

 

Förväntat resultat /Digitalisering

 • Alla barn utmanas i sin användning av digitala verktyg i sitt lärande

Språkmål i form av begrepp: 

Programmering. Vad betyder det? Vad är det för någonting?

Digital.

Arbetssätt: 

Vi använder oss av digitala verktyg i hela verksamheten både på förskolan och i skogen.

Vi använder:

       Ipads

       Projektor

       Mikroskopägg

       Bluebot (en programmeringsrobot).

Vi erbjuder barnen möjlighet att använda verktygen på olika sätt, en del individuellt arbete med till exempel att lyssna på böcker med hjälp av QR koder, matematiska program där vi projicerar stort på vägg så att barnen tillsammans diskuterar/arbetar fram/hjälper varandra med lösningar, vi har tittat på faktaprogram från UR och sökt fakta på internet. Vi arbetar med bluebot och programmering och utforskar digitala verktyg.

Vi har arbetat med blueboten både på golvet och på iPaden för att barnen ska bli erbjudna flera dimensioner av det logiska tänkandet. Vi riktar vårt arbete med digitala verktyg mot att göra/uppleva/lära tillsammans.

 

Förväntat resultat /Kultur

 • Barnen tar del av och möter olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan. Av barn, med barn och för barn.

Språkmål i form av begrepp: 

Tradition.

Identitet. Hemkultur, vilken kultur har jag?

Arbetssätt: 

Vi erbjuder kulturupplevelser som sagostunder/teater på förskolan. På grund av covid kan vi i dagsläget inte gå till bibliotek etc. Vi skapar vår egen kultur på Gröna som innefattar barnens eget historieberättande, dramatiserande både planerat och spontant, i skogen och på förskolan.

Vi arbetar med och uppmuntrar barnen att stötta och inspirera varandra i deras egna kulturskapande. Skogen har en stor plats i vårt kulturutbud, olika parker likaså. Vi använder oss av dans och rörelse på olika språk vi har på förskolan. Vi använder digitala hjälpmedel för att skapa olika former av kultur, exempelvis zoomsaga från bibliotek.

 

Förväntat resultat /Rörelse

 • Öka graden av fysisk aktivitet och rörelse

Språkmål i form av begrepp: 

Hälsa/välmående.

Fysisk.

Arbetssätt: 

Vi använder oss av olika slags fysiska lekar och aktiviteter (kyckling och vargen, kull, springlekar) både spontant och planerat. Vi går till skogen varje vecka och utmanar barnen grovmotoriskt i klättring etc. Vi använder oss av fotbollsplaner som ligger nära förskolan.

Vi samtalar om vikten att ta hand om sin kropp, både gällande fysisk aktivitet och vid pedagogiska måltider. Vi har rörelsesamlingar där barnen får utmana sig på olika sätt (elefanter som balanserade etc.). Vi använder oss av dans i olika former.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: