Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan och projektfördjupning 2021 Dungen RÖD

Skapad 2021-01-21 11:44 i 213011 Förskola Äppelängen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Språk och kommunikation. Hur färdas vi och bor i framtiden? Interkulturalitet/Rörelse/Teknik. Projektet ska vara utforskande/ämnesöverskridande. Det innebär att olika ämnen såsom språk, matematik, teknik, ingenjörsvetenskap, estetiska uttrycksformer integreras. Musik och rörelse övas i funktionella och begripliga sammanhang. Projektet ska rymma lek, utforskande, fantasi/fakta och verklighet. Barn ska få möjlighet att pröva många olika uttrycksformer, artefakter och estetiska ”språk” och att göra översättningar mellan olika språk och uttrycksformer, mellan tänkande och görande, kropp och tänkande och mellan olika material.

Innehåll

Arbetsplan/ Enhetsmål 2021

 

 

Syfte:

 

Väcka barnens frågor, funderingar och fantasi för att sedan omsätta det i praktiken, antingen genom skisser eller konstruktion med återvunnet material.

Vi har observerat ett fortsatt intresse för framtidens olika fenomen hos barnen och tänker därför fortsätta utforska det futuriska ämnesområdet på flertal olika sätt.

 

Arbetssätt

Vi planerar att tillföra fakta, utrymme för hypoteser och egna tankar, estetiska uttrycksformer och möjligheter att testa på olika tekniker och material. Vi planerar att erbjuda barnen möjligheten att bland annat producera egna böcker och skapa eget innehåll.

 

Förväntat resultat:

Förstå vad robotar är, hur de fungerar och hur programmering och robotar hänger ihop. Vidare vill vi att barnen ska få förståelse för hur framtiden kan se ut och vilka artefakter som kan tänkas finnas.

 

 Vår frågeställning: 

 

1.    Vad finns det i framtiden? Hur ser framtiden ut? (barns hypoteser)

2.    ViIka centrala begrepp finner man i barns yttrande?

 

 

Normer och värden/barns inflytande

 

Mål: 

Gruppen är en tillgång där varje barn har en självklar plats, ges utrymme och blir lyssnat på.

Förväntat resultat 

 • Barn samarbetar och förhandlar med varandra.
 • Barn visar omsorg och empati för varandra. Tröstar och hjälper varandra.

 

Språkmål i form av begrepp: samarbete, iordningsställa, empati, respekt, demokrati

 

Högläsning: 

Vi planerar att komplettera dramatiseringarna med böcker som berör de ämnen som är aktuella. Exempelvis böcker om ensamhet, kompisrelationer, vilka som bestämmer. Vi kommer även att använda oss av Polyglutt som komplement til de fysiska böckerna, där det erbjuds ett brett utbud av olika genre. 

 

Förslag på böcker: "Vem ser Dim", "Vem är bäst?", "Dom som bestämmer"

 

Arbetssätt: 

Vi planerar att arbeta vidare med dramatisering med fokus på normer och värden och aktuella vardagssituationer mellan barn/barn och vuxna barn. Barnen fåt vara delaktiga i att lösa dilemman som uppstår och får även vara delaktiga i dramatiseringen. Som exempelvis materialvård, miljö, vänskapsrelationer, samarbetsvilja, känslor och kroppslig integritet.

Ett annat arbetssätt som möjliggör för barnen att uppleva att den har en självklar plats i gruppen är att dela in barnen i så kallade "lekgrupper" med syftet att synliggöra alla barns kompetenser och få upp ögonen för nya kompisrelationer.

Med hjälp av intervjuer tänker vi arbeta dels för utvärdering av pedagogiska intentioner, dels för att möjliggöra att alla barn får komma till tals och uttrycka sina åsikter. Innehållet på intervjuerna kan exempelvis vara miljö, trygghet/otrygghet, beslut i barnens vardag/förändringar.

 

Utveckling och lärande 

 

Mål:

Varje barn i Solberga- Sjöängens förskolor möts av lärmiljöer där organisation/ struktur, material och pedagogernas förhållningssätt återspeglar läroplanens intentioner.

 Förväntat resultat /Språk 

 

Barn utvecklar förmåga att uttrycka åsikter, beskriva, instruera, jämföra, resonera, reflektera, ifrågasätta, förklara, benämna berätta/återberätta och argumentera 

Språkmål i form av begrepp:

Framtid, nutid, dåtid, framåt, bakåt, i mitten, robot, programmering.

Arbetssätt: 

 

Att fördjupa sig i böcker och erbjuda barnen mycket talutrymme och tid att reflektera kring innehållet för att kunna jämföra, ifrågasätta, återberätta och argumentera. Vi tänker att en förutsättning att kunna ges möjlighet att utveckla dessa språkliga färdigheter är att fördjupa sig i det lästa innehållet och få möta det med olika ingångar och genom olika processer.

För att uppnå det förväntade resultatet tänker vi även fokusera på återberättande av olika genre. Detta iscensätts genom att barnen får skapa egna sagor, få berätta och återberätta sina tankar.

Ett arbetssätt är att utnyttja vardagssituationer för att kunna ställa öppna frågor och för att stimulera språkliga färdigheter såsom; jämföra, ifrågasätta, beskriva och återberätta.

Förväntat resultat /Matematik 

 

 • Barn testar olika sätt att lösa problem, sorterar, klassificerar ….

Språkmål i form av begrepp:  geometriska former, antal, storlek...

 

Arbetssätt: 

Implementera ett matematiskt vardagsspråk som genomsyrar hela verksamheten. För att barnen ska få förståelse för matematik-begreppen tänker vi även använda oss av dem när vi bygger/konstruerar under vår undervisning. 

·       Matematiskt vardagsspråk

·       Livet i mattelandet (pedagogiskt program för barn)

 

Förväntat resultat /Naturvetenskap

 

 • Barn fortsätter sitt utforskande av olika fenomen i olika sammanhang och kan sätta ord på det
 • Barnen värnar om miljön.

Språkmål i form av begrepp:  hållbar framtid, experiment, miljö

 

Arbetssätt: 

·       faktaböcker

·       experiment

·       pedagogiska program om naturvetenskapliga fenomen (rädda världen, barr och pinne)

 

Förväntat resultat /Digitalisering 

 • Alla barn utmanas i sin användning av digitala verktyg i sitt lärande

Språkmål i form av begrepp: programmering, Greenscreen, källkritik, Book Creator

 

Arbetssätt: 

-QR-KODER

-Green Screen

-Puppet pals (sagoapplikation)

Mer självständigt använda sig av de digitala verktyg som finns till hands. Att arbeta i GreenScreen och göra digitala verktyg tillgängliga och självklara i vår lärmiljö.

 

Förväntat resultat /Kultur

Barnen tar del av och möter olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan med barn och för barn.

 Språkmål i form av begrepp: bibliotek, teater, dramatisering

 

Arbetssätt: 

 

 Digitala möjligheter till kulturellt utbud (sagoläsning online ex)

 Dramatisering iscensatt av pedagoger på Dungen röd/Äppelängen

 

Förväntat resultat /Rörelse

 

Öka graden av fysisk aktivitet och rörelse

Språkmål i form av begrepp: Snurra, hoppa, leka, rörelse, aktiv, disco

 

Arbetssätt 

För att öka barnens rörelsemönster i förskolan planerar vi fortsättningsvis att iscensätta olika tillfällen för rörelse, dels inne, dels ute.

·       Dans och rytmik

·       Disco

·       Dansstopp

·       Rörelseuppdrag

 

·       Idrott/gymnastik

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: