Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och hälsa VT-21

Skapad 2021-01-22 10:19 i Lommar fritidshem Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola F – 6 Hem- och konsumentkunskap Idrott och hälsa
Den här terminen ska eleverna få möjlighet att utveckla sina motoriska förmågor och öka medvetenheten till ett hälsosammare och mer aktivt liv. Vi ska vara både ute och inne, i olika miljöer och framförallt ha roligt tillsammans.

Innehåll

 

Rörelse och hälsa

Den här terminen ska eleverna få möjlighet att utveckla sina motoriska förmågor och öka medvetenheten till ett hälsosammare och aktivt liv. Vi ska ha utevistelse, gymnastik, lekar/aktiviteter samt ordna temadagar såsom hälsoslinga i vårt motionsspår. Vi ska ha roligt tillsammans. Alla små som stora ska känna glädje i att röra på sig samt att äta gott och nyttigt mellanmål på fritids.

Tidsperiod: Vårterminen 2021

Vad ska vi lära oss? 

Varför ska eleverna lära sig detta? Vi vill att alla barn ska känna glädje i att vara ute och röra på sig. Det handlar om att initiera, organisera och delta i lekar och aktiviteter av olika slag. Barnen ska få vara med att bestämma, leka fritt men även vara med på styrda lekar/aktiviteter. Det är viktigt med fysiska aktivitet och vila för det fysiska och psykiska välbefinnandet. Vi mår bra av att röra på oss.

Vilka läroplansmål arbetar vi med i temat? Lekar, fysisk aktivitet och utevistelse. 

Vilka övergripande perspektiv utgår planeringen ifrån?  Vi använder oss av vår fantastiska utemiljö och närheten till naturen och skogen.

Hur blir eleverna delaktiga i planeringen och uppföljningen av arbetet? Vi erbjuder delaktighet, bland annat genom vår lärlogg i Unikum. Vid gymnastiken  har vi gemensam samling där eleverna får turas om att bestämma vad gruppen ska göra, de får även göra en egen planering. Vi har en förslagslåda på Fritids där eleverna även kan lämna in önskemål om aktiviteter.

 Hur ska vi arbeta för att komma dit?

Vilka aktiviteter har vi planerat, vilka miljöer kommer vi att använda oss av? Vilka material och tekniker planerar vi att använda? Vi ska till stor del vara ute mycket, ha gymnastik (fotboll och tjejgymnastik), lära ut lekar, uppmuntra den spontana leken, äta mellanmål ute och även grilla till mellanmål på vår utedag. Att röra på sig och tycka det är roligt är det viktigaste i temat.

Hur ser vi att vi når målet?

Vad vill vi att eleverna ska ha utvecklat efter temat? Rörelseglädje och efterfråga den. 

Vilket lärande har skett? Samarbete, turtagande, ökat medvetande till ett hälsosammare liv

Hur ska vi visa det? Hur blir det synligt? Mindre konflikter mellan eleverna, glädje att gå ut och leka samt uppskatta fysisk aktivitet. Vi ska även dokumentera under våren och visa det i vår lärlogg, den kan både vårdnadshavare och elever som går på fritidshemmet ta del av.  

 

Underlag till Frippens utformning är taget från Pihlgren, A.S. (2017). Fritidshemmets mål och resultat: att planera och utvärdera. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Måltidens betydelse för gemenskap.
  Hkk  1-6
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: