👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2021-01-22 15:40 i Olandsskolan Östhammar
Planering för medeltiden i årskurs 4.
Grundskola 4 Historia
Vad hände egentligen i slutet på vikingatiden? Vikingarna bestämde att de skulle bli kristna? Men sen då, hur påverkade det samhället då och kan vi se spår av det här idag? Vad hände i samhället när trälarna försvann, blev alla jämställda? Vem tog makten i Norden?

Innehåll

När vi är klara ska du kunna

 • Redogöra för när medeltiden var och hur länge den varade.
 • Ge exempel på förändringar inom kyrkan och samhällets indelning i de fyra stånden under medeltiden.
 • Berätta något om Hansan och vad det är för något.
 • Beskriva vad digerdöden var och hur den påverkade människorna.
 • Göra en jämförelse hur människor levde under medeltiden med hur vi lever idag.
 • Kunna använda dig av historiska begrepp.

Undervisning

Vi kommer att arbeta med vikingatiden genom att:

 • Läsa om medeltiden samt kristnandet av norden och diskutera texter.
 • Se filmer om medeltiden.
 • Svara på frågor muntligt och skriftligt.
 • Jobba med texter om medeltiden.

Vad ska du kunna?

Din kunskap och förmåga att:

 • Känna till delar av medeltiden; Hur levde de? Vad gjorde de? Vilken tro hade de?
 • Jämföra hur det var då och nu
 • Se spår av medeltiden i nutiden
 • Kunna ge exempel på historiska källor.
 • Kunna använda dig av historiska begrepp.

Du visar dina kunskaper och förmågor genom att lyssna, diskutera och svara både skriftligt och muntligt på frågor.

Vi kommer att ha en kunskapskontroll i slutet av arbetsområdet. 

Uppgifter

 • Kunskapskontroll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Medeltid och kristendomens införande år 4

Eleven har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar.

 • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
Nivå 1
Grundläggande kunskaper
Nivå 2
Goda kunskaper
Samhällsförändringar
Du visar att du kan ange någon orsak med förklaring till att kristendomen infördes i Norden.
Du visar att du kan ange några orsaker med förklaringar till att kristendomen infördes i Norden.
Du visar att du kan ge några exempel på hur människornas liv förändrades när de blev kristna.
Du visar att du kan ge flera exempel på hur människornas liv förändrades när de blev kristna. Du ger exempel utifrån olika perspektiv.
Du kan ge något exempel på hur klostren bidrog till att samhället utvecklades och förklarar något.
Du visar att du kan ge några exempel på hur klostren bidrog till att samhället utvecklades och förklarar vad du menar.

Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.

Nivå 1
Grundläggande kunskaper
Nivå 2
Goda kunskaper
Kristendomens betydelse
Du kan göra någon jämförelser när det gäller hur betydelsefull kyrkan var på medeltiden jämfört med idag.
Du kan göra några jämförelser när det gäller hur betydelsefull kyrkan var på medeltiden jämfört med idag.

Eleven kan tolka och visa spår av historien i vår tid.....

Nivå 1
Grundläggande kunskaper
Nivå 2
Goda kunskaper
Spår av medeltiden
Du kan ge flera exempel på vilka spår som finns kvar i vår tid, från medeltiden.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av historiska källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.

Nivå 1
Grundläggande kunskaper
Nivå 2
Goda kunskaper
Använda begrepp
Du kan använda en del begrepp när du studerar historia, använder källor och resonerar om historia. Detta gäller både ord som tillhör medeltid och kristendom, samt historiska begrepp som kronologisk, förändring, orsak, konsekvens, likheter och skillnad.
Du kan använda ganska många begrepp rätt när du studerar historia, använder källor och resonerar om historia. Detta gäller både ord som tillhör medeltid och kristendom, samt historiska begrepp som kronologisk, förändring, orsak, konsekvens, likheter och skillnad.