Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema pandemi

Skapad 2021-01-23 12:05 i Köpinge skola Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Kemi Svenska Samhällskunskap Biologi Svenska som andraspråk Engelska Historia Geografi Fysik
I den här temaveckan kommer vi att bekanta oss med pandemier. Med hjälp av olika ämnen kommer vi att lära oss mer om covid-19 och andra pandemier genom tiderna. Vi kommer bland annat att skaffa oss kunskaper genom diagram, rita virus, diskutera tidningsartiklar och jämföra levnadsvillkor i olika världsdelar.

Innehåll

Mål:

 • Jämföra och beskriva människors levnadsförhållanden i olika världsdelar/länder.
 • Resonera hur levnadsförhållanden skulle kunna bli mer jämlika/rättvisa.
 • Beskriva upptäckter av betydelse för hälso-och sjukvård.

Vi kommer att arbeta ämnesövergripande med temat pandemin. Vi kommer att läsa olika texter till exempel tidningsartiklar, analysera statistik och diagram, se filmer, rita och diskutera pandemins effekter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6

Matriser

Hi Fy Sv Sh Bi En Ke Ge SvA
Tema pandemi

Nivå 1, godtagbara kunskaper
Nivå 2, mer är godtagbara kunskaper
Nivå 3, mer än godtagbara
Ojämlika levnadsvillkor (hälso-och sjukvård)
 • Bi  E 6
 • Ge  E 6
 • Hi  E 6
 • Sh  E 6
 • Sh  E 6
Jag beskriver på något sätt pandemins påverkan på världens befolkning. Jag resonerar på något sätt hur levnadsförhållanden för världens befolkning skulle kunna bli mer rättvis/jämlik.
Jag beskriver på flera sätt pandemins påverkan på världens befolkning. Jag resonerar på flera sätt hur levnadsförhållanden för världens befolkning skulle kunna förbättras och bli mer rättvis/jämlik.
Jag jämför exempelvis olika världsdelar och beskriver tydligt samt på flera sätt pandemins påverkan på världens befolkning. Jag resonerar på flera sätt samt med tydliga exempel hur levnadsförhållanden för världens befolkning skulle kunna förbättras och bli mer rättvis/jämlik.
Pandemier genom tiderna
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
Jag beskriver en historisk pandemi på något sätt och hur den påverkade befolkningen eller landet. Jag jämför på något sätt med dagens pandemi.
Jag beskriver pandemier genom historien samt hur de påverkade befolkningen och landet. Jag jämför dem med dagens pandemi.
Jag beskriver pandemier genom historien samt hur de påverkade befolkningen och landet med tydliga exempel. Jag jämför med dagens pandemi och ger tydliga exempel på likheter och skillnader.
Pandemin för barn i andra länder där engelska används.
 • En  E 6
Jag ger några exempel på någon likhet eller någon skillnad mellan barnen i andra länders vardag under pandemin och jämför med min egen. Uppgift 1 och 2
Jag ger några exempel på någon likhet och någon skillnad mellan barnen i andra länders vardag under pandemin och jämför med min egen. Uppgift 1 och 2
Jag ger flera exempel och beskriver någon likhet och någon skillnad mellan barnen i andra länders vardag under pandemin och jämför med min egen. Jag jämför barnens vardag i de olika länderna och hittar gemensamma likheter. Jag jämför dem sedan med min egen vardag. Uppgift 1, 2 och 3
Upptäckter
 • Bi  E 6
 • Fy  E 6
 • Ke  E 6
Jag beskriver skillnaden mellan vaccin och antibiotika samt hur de förändrat våra liv.
samma kunskapskrav
samma kunskapskrav
Diskussioner om pandemins effekter
 • Bi  E 6
 • Sv  E 6
 • SvA  E 6
 • SvA  E 6
 • SvA  E 6
Jag deltar till viss del i samtalet och bidrar genom att svara på någon fråga.
Jag deltar i samtalet och bidrar till diskussionen genom att framföra mina åsikter.
Jag är engagerad i samtalet och driver på diskussionen genom att framföra mina åsikter tydligt, ställa frågor till övriga och lyssnar in deras svar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: