Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Pixel 3B

Skapad 2021-01-24 21:39 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
I matematik med hjälp av Pixel kommer du arbeta med de fyra räknesätten, algebra, negativa tal, omkrets, area och skala, tid, vikt, volym och längd, bråk och decimaltal samt koordinatsystem och statistik och sannolikhet.

Innehåll

Mål med undervisningen

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Under terminen kommer vi löpande arbeta på följande sätt.

 •       Vi kommer att arbeta med vårt läromedel Pixel matematik  3B
 •        Vi kommer att träna de grundläggande matematiska begreppen genom praktiska övningar och spel
 •        Vi kommer att arbeta enskilt, i par, i grupper
 •        Vi kommer att arbeta med räknesagor/problemlösning
 •        Vi kommer att diskutera matematik på olika sätt
 •        Vi kommer att arbeta med laborativt material
 •    

       Det här ska vi bedöma

 •      din förmåga att sätta ord på tankar och ideer  i olika matematiska diskussioner, både genom att räcka upp handen och svara på frågor i och i olika pardiskussioner.
 •        din kunskap om naturliga tal
 •        din förmåga att lösa matematiska problem
 •        din förståelse för enheter och mått
 •        dina kunskaper om klockans analoga tid samt digital tid
 •       din förmåga att dela upp tal och kunskap om tal i bråkform
 •        din förmåga att använda huvudräkning för att räkna addition, subtraktion, multiplikation och division
 •       din förmåga att använda omkrets och are
 •   

      

Kopplingar till läroplanen

·       Syfte

·        MaSyfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

·        MaSyfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

·        MaSyfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

·      

·.      MaSyfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

·       Centralt innehåll

·        Ma  1-3Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

·        Ma  1-3Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

·        Ma  1-3Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

·        Ma  1-3Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

·        

·        Ma  1-3Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

·        Ma  1-3Taluppfattning och tals användning Rimlighets bedömning i vardagliga situationer

·        Ma  1-3Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

·        Ma  1-3Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

·        Ma  1-3Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

·        

·        

·        Ma  1-3Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

·        Ma  1-3Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

·        

·        Ma  1-3Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

·        Ma  1-3Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

·        Ma  1-3Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

·        Ma  1-3Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: