👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Baklängesplanering fritids 2 Hammar, värdegrundsarbete

Skapad 2021-01-25 12:05 i Hammars skola Kristianstad
Mall fr baklängesplanering fritidshem
Grundskola F – 6
Värdegrundsarbete Fritids 2

Innehåll

 

 

 

Förmåga

Skriv den eller de förmågor som eleverna ska ges förutsättningar att utveckla genom arbetet med området

  • Förmåga att leka med flera olika barn och i olika konstellationer samt fungera i olika sociala situationer och grupper.
  • Förmåga att använda ett "schysst" språk gentemot andra elever och vuxna.
  • Förmåga att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.
  • Förmåga att visa hänsyn för varandra och respektera varandras olikheter.

 

 

Centralt innehåll

som eleverna kommer att få möta utifrån styrdokumenten

Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften.

 

 

Lärandemål

Formulera ett eller flera mål som beskriver vad eleverna ska lära av undervisningen. När målen formuleras blir förmåga och centralt innehåll, verksamhetens behov samt elevernas intressen viktiga utgångspunkter.

Konkretisering av elevernas mål:

  • Att kunna leka med flera olika barn och i olika konstellationer.
  • Att kunna använda ett "schysst" språk gentemot andra elever och vuxna.
  • Att kunna lösa konflikter på egen hand.
  • Att visa hänsyn mot varandra.

 

 

 

Utvärdering

Beskriver hur pedagoger och elever ska undersöka hur väl mål har uppnåtts. Detta görs med fördel tillsammans med elever.

Hur kan du se att eleverna har lärt sig? Genom iakttagelser i gruppen.

Hur ska eleverna visa att de har lärt sig? Enkät: Nulägesrapport i januari samt resultat av vårt arbete i maj.Undervisning

Beskriver de aktiviteter och det innehåll eleverna kommer att få möta för att nå målen. Tidsramar, ansvarsområden och elevernas inflytande.

Värderingsövningar, slumpade grupper i olika aktiviteter, Filmer i halvgrupp kring vänskap och värdegrundsfrågor. Samtal kring språkbruk, Olika fabler om vett och etikett. 

Handledning kring konfliktlösning. 

Tydliga gemensamma regler med tydliga konsekvenser.

Tidsram: Terminen ut. 

 

 

Resultat och analys av utvärdering

Hur väl nåddes målen. Vad fungerade bra, mindre bra. Synpunkter från elever och lärdomar inför kommande undervisning. Har arbetsområdet bidragit till nya utvecklingsområden. (Kan du koppla analysen till aktuell forskning)

Enkät är genomförd i januari: Resultat: Det vi behöver jobba mer med fram till sommaren är kamratrelationer och konfliktlösning på egen hand. Flertalet elever behöver träna mer på att leka i olika konstellationer. 

 

Områden att beakta:

Utifrån resultat och analys vilken del av målområdet finns behov av att utveckla?

Åtgärder i punktform: