👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SG VT2021

Skapad 2021-01-25 13:16 i Väderlekens förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
Genom ett välkomnande och ett inbjudande förhållningssätt hos pedagogerna, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barnen att utvecklas i på Körsbärets förskola. Lärmiljön är designad för att uppmuntra till utforskande, innovativt och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärandeprocesserna. Varje barn ska uppleva glada och utvecklande dagar i vår förskola!

Innehåll

Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet

På Väderleken betyder det:

Utveckling och lärande hänger samman med kunskap

Enligt Läroplanen kommer kunskap till uttryck i olika former
- Såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet –
Som förutsätter och samspelar med varandra. Barn söker och erövrar
kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera
(Lpfö 98 rev 2016, 2016: 6-7).

Därför planerar vi för en varierande lärmiljö, både fysiskt och socialt, som kan möta barns kunskapssökande oavsett var barnet befinner sig i sin lärprocess. Miljön och verksamheten är utformad för att uppmuntra till utforskande, innovativ och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärprocesserna.

Öppenhet är grunden för normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar samt förmåga att ta hänsyn till och leva in sig i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra (Lpfö 98 rev 2016, 2016:8).
Öppenhet och demokrati är centralt i vår vardag. Vi arbetar med att reflektera kring olika perspektiv, tankar och uttryckssätt för att på så sätt öka förståelse för vår omvärld. Till vår hjälp har vi verktygen Bygga broar och Grön Flagg.

Genom ett välkomnande och ett inbjudande förhållningssätt hos pedagogerna, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barn att utvecklas i.

Barn som har inflytande vågar vara innovativa

”Du har frihet att tänka, tycka och uttrycka dina åsikter” (13§ Barnkonventionen)
Barns nyfikenhet, företagsamhet och intresse ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Alla barn ska få uppleva hur det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen (Lpfö 98 rev 2016, 2016: 5,6,9).

Att våga tycker vi är viktigt! Därför arbetar vi med barns självkänsla samt samarbete och demokrati i praktiken. Detta för att varje barn ska uppleva känslan av glada och utvecklande dagar i vår förskola.

 

Rubrik

1. Läroplansmål 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 

 

2. Planerade insatser 

Under vårterminen 2021 kommer vi fortsätta att arbeta med småkryp. Vi har sett att småkryp är något som fascinerar de flesta barnen i vår barngrupp. Spindlar, nyckelpigor, myror, sniglar och alla möjliga småkryp är spännande att upptäcka och följa. Vi passar på att fånga upp detta intresse och försöker ta tillvara på barnens upptäckarglädje och utforskande. Vi vill också skapa gemensamma mötesplatser för barnens kreativitet. Syftet är att med hjälp av sagor , sånger , ramsor och skapande aktiviteter bl.a. utveckla barnens språk , utmana barnen i deras utforskande eller ge barnen utrymme för självupptäckande av småkryp. .

Planerade insatser : 

 -vistas oftare ute på gården samt i förskolans närmiljö

 

-uppmuntra barnen till självupptäckande av naturfenomen

 

-utveckla och stimulera barns ekocentriska attityder

 

-väcka barnens intresse för djur och natur

 

-stötta och utmana barnen i deras utforskande av naturvetenskapen

 

- öka barns inflytande genom att följa barns upptäcker och utgå ifrån barns intressen och erfarenheter

 

- ge barnen möjligheter att ta ansvar och  t.ex. hjälpa till med sopsortering

 

-ge barnen utrymme att agera och reagera efter sina egna upptäcker och upplevelser

 

-öka barnens kunskap om att visa omsorg för miljö , djur och natur samt att lära sig vistas i naturen och må bra av det

 

-ställa utmanande frågor som lockar barn till att resonera och föra en dialog

 

- arbeta med trygghet, rutiner, gemensamma regler

 

-  dela in barnen i smågrupper där de får skapa relationer och leka med en närvarande och stöttande vuxen

 

 

 

3. Förväntade effekter 

Vi är nyfikna och vill lära oss tillsammans med barnen. Vi kommer att försöka synliggöra och förstå hur vi kan utveckla och stimulera barnens intresse och lära oss om naturvetenskap på deras nivå. 

Förväntade effekter : 

 

- barnen ökar sitt engagemang för miljö och naturfrågor

 

- barnen utvecklar sitt förståelse om att människors handlingar påverkar miljön

 

-barnen få ökad inflytande i verksamheten

 

-barnen utvecklar sin förmåga att resonera och föra en dialog

 

-barnen vågar att självupptäcka naturen/närmiljö

 

- pedagogerna ser barnens lärande i leken

 

- barnen är trygga och kan samspela med varandra

 

- barnen visar hänsyn till varandra och hjälper varandra samt vet vad det innebär att vara en bra kompis

 

- pedagogerna är närvarande och skapar lär tillfällen i vardagen utifrån barnens lek/intressen/upptäcker

 

-barnen är intresserade av naturen och har erövrat kunskap kring vad olika djur heter , hur de lever , vad de äter , hur de låter mm..

 

- barnen vet hur och varför vi sopsorterar

 

- barnen är rädda om naturen och djuren

 

 

4. Metodval

Vi dokumenterar genom att ta bilder och anteckna vad som händer under projektets gång (UNIKUM). Hur gör barnen ? Vad säger de? Hur utvecklas deras förmågor i mötet med varandra och småkryp? Tanken är att skapa en dokumentationsväg på avdelningen så att barnen kan följa upp alla dokumenterade moment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18