👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Upptäck samhälle" Åk 4

Skapad 2021-01-25 15:45 i Kulltorpskolan Kristianstad
Vi kommer att arbeta med Boken Upptäck samhälle
Grundskola 4 Samhällskunskap SO (år 1-3)
Vårt samhälle och politik. Vi är många som bor och medverkar tillsammans på samma plats. Vårt samhälle formas med hjälp av människor men av även av det som finns runt omkring oss där vi bor. Vad är då ett samhälle och hur formas, förändras och samverkas det?

Innehåll

Elevdel

 

För att ett samhälle ska fungera måste det finnas en del bestämmelser såsom regler, lagar och normer. Politik handlar om hur ett land ska styras, vilka lagar som ska gälla och hur man vill att människor ska ha det i landet. 

 

Får du vara med och bestämma? Vem bestämmer hos dig, i skolan och i samhället? 

 

Stora frågan: Vem bestämmer i Sverige? 

 

I detta arbetsområde ska vi ha: 

 

 • Gemensam läsning, samtal och diskussion om texterna i läroboken, Upptäck samhälle. 
 • Gemensamma samtal och diskussioner om bilder och olika frågeställningar.
 • Vi kommer också att ha värderingsövningar och se på filmer.
 • Vi kommer att träna på att skriva en beskrivande text.
 • Du kommer att lära dig nya begrepp och deras betydelse. 
 • Som slutuppgift testar du dina egna kunskaper inom arbetsområdet. 

 

Förmågorna vi kommer att arbeta med: 

 

Kommunikativ förmåga

Du kommer att få öva på och visa att du kan, att dela med dig av dina kunskaper till dina klasskamrater, både muntligt och skriftligt. Du kommer att få öva på att berätta och beskriva dina tankar så att dina kamrater förstår vad du menar. Du kommer också att få samtal och diskutera med dina kamrater. 

Begreppsförmåga

Du ska visa att du kan använda politiska begrepp i rätt sammanhang. Du ska också veta vad de begrepp du använder betyder.

 

Metakognitiv förmåga

Du kommer att få träna dig på att testa dig fram - pröva och ompröva dina tankar allt efter som du tar del av dina kompisars tankar. 

 

Analysförmåga

Du kommer att träna på att kunna jämföra och se samband samt dra slutsatser. Detta visar du genom att använda dig av fakta och kunskap du fått ta del av i undervisningen. 

 

Procedurförmåga

Du kommer också att träna på söka, samla och sortera information och att granska den. 

Bedömning

Vi kommer att bedöma :

Deltagande i diskussioner.

Kunna resonera för och nackdelar. 

Kunna skriva en beskrivande text. 


Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6

Matriser

Sh SO
Samhällskunskap/Demokrati

Bedömningen avser

Nivå 1
Nivå 2
Förmåga att
• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Förmåga att
• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Förmåga att
• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Förmåga att
• analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Förmåga att
• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Förmåga att
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Förmåga att
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Förmåga att
• söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.