👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matspjälkningen och andningen

Skapad 2021-01-26 10:22 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
Grundskola F – 9
Vad händer med maten vi äter? Varför måste vi egentligen andas?

Innehåll

Under sitt liv äter en människa ungefär 40 000 kg mat. Var tar allt vägen och varför är det viktigt vad vi stoppar i oss? Detta kommer vi att ta reda på och arbeta med de närmaste veckorna. Vi kommer att jobba teoretiskt, se filmer och göra mindre laborationer.

Viktiga begrepp:    Matspjälkning                        Amylas  

                                Kolhydrater                            Pepsin

                                Proteiner                                Bukspott

                                Fetter                                     Galla

                                Vitaminer                               Lungblåsor

                                Mineraler                               Stämband

                                Enzymer                                Flimmerhår

 

Ni ska också kunna namnge tandens, matspjälkningsapparatens och luftvägarnas olika delar och kunna redogöra för vad som händer på de olika ställena under vägen (matens/luftens).

Uppgifter

  • tand

  • matspjälkningsapparaten

  • lungor

Matriser

Grunder NO

Rubrik 1

NO - grundläggande
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala
Du kan samtala om frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Använda information
Du har visat att du kan söka och hitta information och skapa enkla texter (eller andra framställningar) med viss anpassning till sammanhanget.
Du har visat att du kan söka och hitta information och skapa utvecklade texter (eller andra framställningar) med tydlig anpassning till sammanhanget.
Du har visat att du kan söka och hitta information och skapa detaljerade texter (eller andra framställningar) med korrekt anpassning till sammanhanget.
Formulera ställningstagande med motiveringar
Du kan göra enkla motiveringar till dina åsikter
Du kan motivera dina åsikter med hjälp av mer än en infallsvinkel eller beskriva konsekvenser i mer än ett steg
Du kan motivera dina åsikter med hjälp av mer än en infallsvinkel och beskriva konsekvenser i mer än ett steg
Ställer frågor, framför och bemöter åsikter och argument
Du deltar i diskussioner
Du för diskussioner framåt.
Du fördjupar och breddar diskussionerna.
Genomföra undersökningar
Du kan följa en instruktion och genomföra en undersökning samt göra en enkel dokumentation.
Du kan följa en instruktion och genomföra en undersökning samt göra en tydlig och strukturerad dokumentation.
Du kan följa en instruktion och genomföra en undersökning samt göra en detaljerad och strukturerad dokumentation.
Dra slutsatser
Utifrån resultatet drar du enkla slutsatser med viss koppling till syftet med undersökningen
Utifrån resultatet drar du slutsatser med tydlig koppling till syftet med undersökningen
Utifrån resultatet drar du slutsatser med tydlig koppling till syftet med undersökningen samt se resultatet i större sammanhang.
Resultatets rimlighet
Du kan tala om ifall resultatet är orimligt.
Du kan förklara om resultatet är orimligt.
Du kan förklara om resultatet är orimligt samt då ange troliga felkällor.
Egen planering
Du kan med hjälp göra en planering som går att undersöka och få ett resultat.
Du kan göra en egen planering som efter bearbetning går att följa i en undersökning och få ett resultat.
Du kan göra en egen planering som går att följa i en undersökning och få ett resultat.
Begrepp
Du kan använda begrepp på ett sätt som gör att din framställning blir begriplig och visar på ämneskunskaper.
Du kan använda begrepp på ett sätt som gör att din framställning förklarar och visar på samband inom ämnet och på så sätt visar goda ämneskunskaper.
Du kan använda begrepp på ett sätt som gör att din framställning förklarar och visar på samband inom ämnet samt sätter det i ett större sammanhang. På så sätt visar du mycket goda ämneskunskaper.
Föra resonemang och visa på samband inom aktuellt område
Du har någon motivering i dina resonemang och visar på enkla samband inom aktuellt område.
Du har motiveringar i dina resonemang och visar på tydliga samband inom aktuellt område.
Du har motiveringar i dina resonemang och visar på tydliga samband inom aktuellt område samt gör jämförelser och kan då resonera kring för- och nackdelar.
Påverkan på miljön & hållbar utveckling
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visa på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visa på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visa ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Upptäckter och deras betydelse
Du kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.