👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bofinken vecka 5- Lektionsplanering

Skapad 2021-01-27 12:14 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
Mall för lektionsplanering

Innehåll

Vecka: 4

 

Lektionsplanering Grupp:  Bofinken 

 

Måndag: - Samling före Bornholm och vår värld

 

Lektion 1:  Samling, med fokus på namn och närvaro. 
 

Lektion 2: Före Bornholm, samling 2. Saga och ramsa 

Lektion 3: Vår värld - Måla vårt träd. 

Mål: 

- Varje barn ska utveckla sin identitet och känna sig trygg i den samt i gruppen.

 

- Språk och kommunikation, rim och ramsor

 

- Förmåga att skapa och bygga med olika tekniker. 

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 - Samling, med fokus på våra namn. En ny kompis börjar i gruppen. Presentera denna i vår samling, låta dem vara med i vår grupp en stund. 

Om alla barn är på plats, ta en ny bild på barnen - där de själva ges möjlighet att välja bild. - Vem är jag. 

 

- Bornholm - språksamling 2. Introducera ny bok för gruppen samt nya ramsor. Hur tar de till sig av materialet? 

 

- Måla vårt träd. Hur får vi upp materialet på väggen? 

 

 Före Bornholm - ges vid flera tillfälle under veckan. Innan lunch, innan mellanmål etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag: Matematik, lekgrupp & rörelse 

 

 

Lektion 1: Matematik - former 

Lektion 2: Lekgrupp för grupp 1 -  gång 3. 

Lektion 3: Rörelse och motorik

Mål:  

- Matematik, form och egenskaper. 

 

- Lekgrupp : Ökat intresse för samspel med andra barn och vara en del av sammanhanget. 

 Ökat intresse för kommunikation med andra barn. 

Kärnämne- koncentration och generativt lärande. 

LPFÖ: Nyfikenhet och kreativitet samt lust att leka och lära. 

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

  

- Lekgrupp gång 2- samma ställe i kapprummet. Börja med att prata om vad vi gjorde förra gången. Kommer barnen ihåg? Hur tar barnet lekkontakt? Samspel, kommunicerar barnet med de andra barnen?

 

- Matematik - form. Finns begreppet med i barnens ordförråd? kan de omsätta formen i praktiken? Dvs finna den på andra ställen än andra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag: Utedag

 

Lektion 1: Promenad, samma sträcka  - följa instruktioner

Lektion 2: Samling - på samma ställe- närvaro med fokus namn. 

Lektion 3: Dokumentera årsträdet - Barnens dokumentation

Mål: 

- Motorik och rörelse 

- Förmåga att följa instruktioner 

 

- Igenkännande, samma sträcka och samlingsplats. 

- Gruppens sammanhållning 

 

- Årsträdet 

Barnens egna dokumentation - digitala verktyg och inflytande 

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 Hur promenerar gruppen? Kommer de i håg vår sträcka? 

 

Vilka digitala verktyg ska användas? 

Hur tar sig barnen till att vara den som sköter dokumentationen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18