👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Opalens undervisningsplan Projekt BABBLARNA ht 2021

Skapad 2021-01-27 13:03 i 224431 Förskolan Rosteriet Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Opalens projektplan för arbetet med BABBLARNA. Projektarbetet utgår ifrån barnens intressen och nyfikenhet. Barnen äger projektet. Vi pedagoger organiserar för att genomföra barnens intressen, tankar och idéer. Babblarna står för olika delar i vår läroplan och kommer finnas med i verksamhetens olika delar.

Innehåll

Syfte:

Varför startar detta projekt?

Utifrån vår utvärdering, brukarenkäten och förskolans prioriterade mål har vi sett  att vi behöver arbeta mer med digitalisering. vi behöver ge barnen förutsättningar för att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter vi vardagen. E

Med Babblarna som projekt ger det oss möjlighet att på ett lustfyllt sätt arbeta med läroplanens målområden och digitalisering på ett sammanhängande sätt. Respektive figur står för ett ämne i läroplanen. Babba- språk, Bobbo- rörelse, Bibbi- matematik, Dadda- natur och teknik, Doddo- värdegrund, Diddi- skapande. 

 Hur såg vi intresset för projektet hos barnen?

Flera av barnen kan de olika babblarnas namn, är väl bekanta och har visat stort intresse. 

Hur främjar vi barns språkutveckling?

Vi använder alla vardagliga situationer att stärka och berika barnens språkutveckling. Vi benämner allt vi gör och hjälper barnen att sätta ord på det vi gör dagligen. Vi har högläsning och lyssnar på sagor varje dag. Vi sjunger och lyssnar på musik varje dag. Genom vårt projekt får barnen många möjligheter att tillägna sig nya ord och begrepp för att där med kunna sätta ord på sina tankar och frågor. Att arbeta i mindre grupper ger barnen tid, utrymme och möjlighet att uttrycka sig och att utveckla språket i sin egen takt. Vi på Opalen är närvarande när barnen leker och samspelar. I leken, i aktiviteter och i samspelet kan vi utmana dem vidare i sin språkutveckling.

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

Skapa tillfällen där barnen får utveckla adekvat digital kompetens,

utvecklar förmåga att dela med sig och hjälpa sina kompisar,

utvecklar förmåga att skapa utifrån sin egen fantasi med hjälp av olika tekniker,

utvecklar sin motoriska förmåga,

utvecklar sitt intresse för natur och teknik,

Utvecklar ett rikt ordförråd samt

utvecklar sitt matematiska tänkande. 

Förskolan som en kulturell mötesplats

Vi ser förskolan som en kulturell mötesplats där kultur är tillgänglig för alla barn. Med förskolan som kulturell mötesplats vill vi främja barnens förståelse för värdet av mångfald och skapa förutsättningar för att ge barnen en positiv uppfattning om sig själva. Vi vill ge barnen möjlighet att kommunicera, uppleva, gestalta, utmanas och utforskas. Detta kommer vi göra genom lek, bild och form, teater och drama, rytmik och dans, sång och musik och berättande. Vi vill att kultur ska vara tillgängligt i våra miljöer, både inne och ute. I vårt språkutvecklande arbete kommer vi använda oss av sagoberättande och högläsning. I vårt uppdrag ingår det att överföra och utveckla ett kulturarv, bland annat värden, traditioner, historia och språk. 

 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt? 

Barnkonventionen ska liksom läroplanen införlivas i verksamhetens alla delar. Vi ska i vårt arbete utgå från vad som är bäst för barnen. Alla barn har rätt att säga sin mening, vi ska lyssna på vad barnen tycker, tänker och förmedlar.

”Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.”

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

 

Undervisningsplan

När i veckan erbjuder vi detta projekt?

Projektet kommer att vara levande i verksamhetens alla delar och i vårt dagliga arbete. Vi kommer att fördjupa oss med projektet på tisdagar, onsdagar, torsdagar och fredagar. 

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas?

Vi kommer att se över och tillföra det material vi behöver, läsa och lyssna på böcker om Babblarna. Vi kommer att sätta upp de olika Babblarna på avdelningen, vid samlingsmattan och figurerna kommer finnas i miljön nära barnen. Planera in för hur vi kan använda oss av digitala verktyg i vårt arbete med Babblarna. 

Vilka samtalsformer, begrepp och ord ska barnen få möta?

Genom vårt projekt vill vi ge barnen många möjligheter att tillägna sig nya ord och begrepp. Vi benämner allt vi gör och hjälper barnen att lära sig nya ord och begrepp. 

I våra dagliga aktiviteter, båda i den spontana och planerade undervisningen kommer barnen att möta begrepp som har med Babblarnas olika egenskaper att göra. Barnen kommer att möta ord och begrepp kopplat till matematik i olika sammanhang, men även ord och begrepp kopplat till naturvetenskap, värdegrund, skapande, fysisk aktivitet och språk. äges, klassificering och räkna. I vårt skapande arbete kommer barnen att möta begrepp som måla, rita, lera, klippa och klistra och ord som är kopplade till det barnen gör som färger och material. Samt begrepp som har m, social kompetens, fysisk aktivitet och språkkunnighet. 

Vilka barn och pedagoger deltar?

Alla barn på avdelningen Opalen ska ingå i projektet.

Barnen delas in i tre fasta grupper. Med mindre grupper kommer barnens tid och samspel med oss pedagoger och med varandra att öka, samt att bli sedda i sin utveckling. 

Barnen äger projektet. Vi pedagoger organiserar för att genomföra barnens intressen, tankar och idéer.

Detta projekt kommer hålla på under höst terminen till att börja med. 

Hur ska projektet dokumenteras?

Vi kommer dokumentera genom bild och text. 

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?

 Vi kommer synliggöra barnens lärande genom lärloggar, både på gruppnivå och på individuell nivå.

Vad vill vi göra, vilka aktiviteter ska planeras in?

Digitalisering- Vi kommer att skapa mysiga, spännande och inspirerande stämningar inne på avdelningen. Med hjälp av projektorn kommer vi projicera olika miljöer tex utifrån barnens lek och intressen tex en skog, ett hav eller en tur med tåget. Vi kommer skapa ett rum för Babblarna där vi tillsammans med barnen kan jobba med ljus och skuggor. Vi kommer även på ett enkelt sätt arbeta med programmering med hjälp av Babblarna. 

Doddo- Symboliserar social kompetens. Vi kommer arbeta med hur man är en bra kompis, med känslor, konflikthantering och allas lika värde. 

Dadda- Symboliserar naturvetenskap. Vi kommer att undersöka vår närmiljö och natur tillsammans med barnen. Bekanta oss med de djur och växter som finns runt om kring oss samt de olika årstiderna. 

Bobbo- Symboliserar motorik och fysisk aktivitet. Vi kommer erbjuda barnen många tillfällen att röra på sig till bland annat musik men också hoppa, springa och klättra. 

Diddi- Symboliserar skapande. Vi kommer erbjuda barnen skapande i ateljén där vi kommer rita, måla, klippa och klistra. Barnens ska få prova på olika tekniker. 

Babba- Symboliserar språkutvecklande arbete. Vi kommer erbjuda barnen många tillfällen att sjunga, läsa sagor samt att vi kommer sätta ord på allt vi gör i vårt pedagogiska arbete. 

Bibbi- Symboliserar matematik. Vi kommer tillsammans med barnen använda oss av matematik genom att sortera, klassificera och räkna.