Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 1B

Skapad 2021-01-27 15:11 i Vasaskolan Ludvika
I Favorit matematik 1B kommer du träna matematiska metoder, mönster och begrepp, lösa problem och resonera matematik.
Grundskola 1 Matematik
Vi fortsätter att utveckla våra matematiska förmågor med hjälp av bland annat vår matematikbok Favorit matematik 1B.

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

 

 • Att markera tal på tallinjen 0-20.
 • Naturliga tal 13-20 och antal.
 • Fler, färre och lika många.
 • Att arbeta med addition och subtraktion.
 • Är mindre än och större än inom talområdet 0-100.
 • Jämna och udda tal.
 • Tiobassystemet ental och tiotal, växla tio.
 • Talområdet 0-100
 • Hoppa 10- hopp. 10, 20 osv till 100.
 • Symmetri.
 • Klockan, hel- och halvtimme och om en timme.
 • Talmönster
 • Geometriska mönster
 • Formulera matematiska uttryck
 • Rita av enkla figurer från rutsystem.
 • Matematiska begrepp

   Du ska utveckla din:

 

 • Analysförmåga: att föreslå lösningar i uppgifter och problem, se samband och rimlighet i en lösning, jämföra likheter och skillnader.
 • Begreppsförståelse: att förstå och befästa begreppen fler, färre, lika många, kronor, algebra, mindre än, större än, addition, subtraktion, lika med.
 • Metakognitivförmåga: att reflektera och välja strategier, pröva och ompröva.
 • Kommunikativ förmåga: att samtala, resonera och kommunicera. Redogöra och formulera.

Hur ska vi lära oss detta?

  Du ska lära dig genom att:

 • Arbeta laborativt.
 • Diskutera och resonera matematik.
 • Färdighetsträna i boken.
 • Befästa och resonera runt begrepp.
 • Möta och lösa problemuppgifter enskilt, par och i grupp.

 

Du får visa vad du kan:

 • I gemensamma diskussioner.
 • I enskilt och i grupp/par- arbete.
 • I genomgångar.
 • I arbetsboken.
 • I boken "Mitt lärande" där vi gör ett summativt prov.

 Bedömning - Se matris 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik åk 1 vt 2020

Taluppfattning och tals användning
Taluppfattning
Du kan skriva siffror och räkna antal, 11-19.
Du kan skriva siffror och räkna antal, 20-99.
Du kan talraden 1-100.
Jag kan begreppen ental och tiotal.
Addition och subtraktion
Du kan räkna addition 0-10.
Du kan räkna subtraktion 0-10.
Du kan räkna addition 0-20, utan tiotalsövergång.
Du kan räkna subtraktion 0-20, utan tiotalsövergång.
Du kan räkna addition 0-20 med tiotalsövergång.
Jag kan räkna subtraktion 0-20 med tiotalsövergång.
Algebra
Mönster
Du kan räkna 10-hopp.
Du kan fortsätta och skapa egna mönster med geometriska former.
Matematiska likheter
Du kan räkna öppna utsagor i addition.
Du kan räkna öppna utsagor i subtraktion.
Geometri
Geometriska objekt
Du kan namnge cirkel, fyrhörning, rektangel och triangel.
Du kan rita cirkel, fyrhörning, rektangel och triangel.
Du förstår symmetri.
Du kan begreppen punkt, linje och sträcka.
Mätning av längd
Du kan uppskatta och mäta längd med olika mätverktyg och använda cm.
Tid
Du kan avläsa och sätta ut hel och halv timme på klockan.
Du vet vad klockan är om en timme.
Samband och förändring
Du förstår och kan använda begreppet hälften och dubbelt.
Du kan och förstår jämna och udda tal.
Problemlösning
Du kan lösa textuppgifter.
Du kan läsa och lösa textuppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: