👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken - utomhuslek

Skapad 2021-01-28 15:58 i Linderöds förskola Kristianstad
Förskola
"Lek ska ha en central plats i utbildningen. Barnen ska ges förutsättningar både för lek som de själva tar initiativ till och som någon i arbetslaget introducerar. Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus i varierade miljöer" (Läroplanen för förskolan, 2018).

Innehåll

VT21

Var är vi?

Observationer/dokumentationer av barnens intressen, utforskande, processer, fokus här och nu.

Varje dag erbjuder vi utevistelse! Just nu har barnen på avdelningen framförallt lekt ute på lilla gården, men även ibland på stora gården - där det finns andra leksaker, miljöer och äldre barn att leka med. 

 

På lilla gården finns möjlighet till sandlådelek med bland annat hinkar, spadar, formar och fordon - bland annat för att prova volym, vikt och vad som är möjligt att skapa av fuktig sand/torr sand. Det finns även gungor - för att exempelvis träna kraft och rörelse i kroppen. Rutschkana - för att till exempel uppleva fart och friktion på olika sätt. Balansgång, exempelvis på sargen runt sandlådan - för att uppleva och träna balans.

I klätterställningen finns ett litet lekhus, där det ofta uppstår fantasilek som till exempel en kiosk som säljer allt från glass, till mackor till stenar. På lilla gården finns också cyklar, bobby-cars och dockvagn - för att få använda grovmotoriken och kroppen där det finns utrymme till att rulla eller förflytta sig själv/andra saker.

Vart ska vi?

Reflektion/analys på “var är vi?”

Framöver kommer vi lägga en dag i veckan på en mer annorlunda utevistelse än vad vi kanske har till vardags. Det kan innebära promenader till skogen, hästarna, lekplatsen eller bara en promenad. Det kan också innebära en annan del av skolgården som vi inte sett lika mycket eller att vi erbjuder annat material som inte vanligtvis finns utomhus. 

Barnen ges möjlighet att utveckla sin självständighet, sin förmåga att samspela med andra, sin motorik och sin nyfikenhet/upptäckarlust i olika utomhusmiljöer. Barnen får använda sina förmågor för att erövra nya färdigheter tillsammans med andra barn/pedagoger och får upplevelser av hur olika årstider och väder påverkar utomhusmiljön.

Barnen ska också få möjlighet att leka med leksaker/redskap, i sandlådan med olika material, undersöka naturen, hantera naturmaterial, upptäcka småkryp, fåglar/djur, stora stenar, buskar, träd med mera.

 

Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

Varje dag får barnen möjlighet att vistas utomhus, ibland på förmiddagen och ibland på eftermiddagen. Barngruppen, årstiden och vädret bestämmer hur länge vi stannar ute, och vad vi gör/vart vi går. 

På våra promenader möter vi olika miljöer som skog och buskar att ta sig fram under och emellan, stora ytor som gräsmatta där det finns plats för spring på plan mark, backar att springa upp och ner i. I naturmiljön finns det massvis med grovmotoriska utmaningar.

Så hur gör vi; på arbetslagsplaneringar får vi pedagoger möjlighet att planera vad som komma skall och då framförallt till vår specifika utedag. När det är dags att gå på promenad förbereder vi oss i god tid för att det ska bli en lugn och rolig upplevelse för barnen. 

Det är viktigt att vi pedagoger;

-  följer barnens egna lekar och deltar aktivt i dessa

- bistår i konflikthantering och hjälper barnen att visa hänsyn och respekt för kompisar

- planerar och leder ibland utomhusaktiviteter

- riktar intresset och sätter ord på fysikaliska fenomen som exempelvis väderfenomen, årstidsförändringar, balans-kraft-rörelse, men även kretslopp samt djur- och naturföreteelser

 

 

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

 

Vi kan se att barnen har varit väldigt intresserade av uteleken. Vi upplever att barnen ser hela världen när de leker ute. Vi erbjöd barnen olika aktiviteter både på lilla gården, på stora gården samt platser som inte tillhör förskolan, till ex skogen och att hälsa på hästarna. 

 

Under denna terminen, både på grund av barnantalet, men framförallt barnens ålder, så har vi under terminen utvecklat utomhuspedagogiken framförallt på lilla gården, där barnen trivs, känns trygga och har sina favoritaktiviteter och leksaker. Några av barnen har också kunnat träna andra färdigheter, tack vare att Barnens trädgård finns i nära anslutning till lilla gården,där de kunde plantera, vattna växter, observera hur de växer upp och träna på växternas olika namn samt utveckla språket och kommunikation med andra barn och vuxna. 

 

Vi upplever att det alltid är roligt för våra barn  att vara ute, oavsett väder och utveckla sin motorik. 

 

Vi har också observerat att det finns de barn i gruppen som är extra intresserade av naturen och djuren. Med de barn har vi erbjudit att till exempel observera insekter i insekt burkar samt i deras naturlig miljö, plockat blommor och pratade om deras färger samt dofter. Tack vare detta kunde barnen samla ny information och testa sina tankar och hypoteser i verkligheten.

 

Alla sådana autentiska situationer där barnen kunde delta, har vi sett främjade deras lärande och utveckling. Barnen kunde observera; på vilket sätt förändras årstiderna, de fick möjlighet till att utveckla smak, dofter, känslointryck och synintryck i olika utomhusaktiviteter. Detta gjorde de gärna och visade ett stort intresse för detta. 

 

Utomhuspedagogiken utvecklade vi med hjälp av olika material till exempel genom böcker där vi visade barnen blommor, svampar och fåglar.

 

Vi upplever också att de äldsta barnen börjat använda mer ett avancerat språk för att beskriva utomhusmiljö, de kan benämna djur, träd samt blommor. 

 

Vi har upptäckt att genom utevistelse minskade både stress och konflikter hos barnen. Genom att vara utomhus, leka och utforska har vi sett gett resultat i deras lekar inomhus där de kunnat fokusera lättare på det de valt att leka med. De barn som sover på förskolan sov också mycket bättre efter utelek.

 

Vi kommer att arbeta vidare för att skapa en verksamhet där utomhuspedagogik befinner sig i centrum.

 

 

 

 

 

 

HT21

Var är vi?

Observationer/dokumentationer av barnens intressen, utforskande, processer, fokus här och nu.

 

Vart ska vi?

Reflektion/analys på “var är vi?”

 

Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

 

 

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18