Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resonerande text om hälsa 7c vt 2021

Skapad 2021-01-29 09:20 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 Svenska
I tema Hälsa får du skriva en resonerande text om ämnet.

Innehåll

Ungdomstidningen “Ung och fantastisk” har ett temanummer om hälsa och bjuder in sjundeklassare att delta. Du bestämmer dig för att skriva ett bidrag. 

Resonera om vad hälsa handlar om för dig personligen och vad det kan handla om mer allmänt, för andra människor. Referera gärna till Maslovs behovstrappa, Det osynliga barnet, artikeln och dikterna om mobbning, dokumentären The Social Dilemma och vår debatt i samband med den, eller något annat du hört, läst eller själv upplevt som du tycker har med ämnet att göra. När du refererar till något verk ska du försöka att smidigt ange namn och källa så att läsaren kan hitta din källa.  (T.ex: "I dokumentären "The Social Dilemma" på Netflix, säger de att...)

Tänk på allmän textstruktur:

Inledning, gärna med en bakgrund till varför du skriver om det här eller ett exempel ur verkligheten som du vill kommentera. 

Huvuddel (dina olika tankar som utvecklas, var och en i ett eget stycke).

Avslutning (sammanfattar det viktigaste, eller återknyter till din inledning.  

Sätt en valfri rubrik. Skriv ca 1500-3000 tecken. Vi skriver på Dugga och börjar med det på torsdag v5. Vi skriver i tre lektioner. Som förberedelse kan du göra en tankekarta eller göra anteckningar vad du ska ta upp i din inledning, din huvuddel och din avslutning. Det finns ett dokument i Classroom du kan använda där du även hittar dessa instruktioner.

Språket: I en resonerande text behöver du använda bindeord av sorten sambandsord:

Sambandsorden för framåt i texten, signalerar jämförelse eller motsättning, utvecklar och sammanfattar samt uttrycker allmänt samband.

1. Exempel på ord som signalerar logiska samband i en text: även, och, också, dessutom, lika viktigt är, vidare, vad mera är, ytterligare, nästa, för det första, för det andra… , slutligen, sist men inte minst, inte bara … utan också

2. Tid/ordningsföljd: inledningsvis, omedelbart, därefter, under tiden, medan, samtidigt, före, efter, därefter, så småningom, snart, efter ett tag, sedan. först, tidigare, senare, för det första, för det andra..., slutligen, till sist, avslutningsvis, dels-dels

3. Jämförelse/motsättning: jämfört med, på samma sätt som, på så sätt, i likhet med, liknande (resonemang), samtidigt..., fördelarna..., nackdelarna, däremot, men, dock (Obs att dock ej kan börja en mening), ändå, inte desto mindre, trots, trots allt, trots att, även om, i motsats till, å ena sidan/å andra sidan, när allt kommer omkring, en skillnad är, tvärtemot, tvärtom, i gengäld

4. Förtydligande/exemplifiering: såsom, till exempel (t.ex.), exempelvis, bland annat (bl.a.), det vill säga (d.v.s), som ett exempel på, belyser, visar här, urskiljer sig, närmare bestämt, särskilt, i synnerhet, som

5. Orsak: därför, detta beror på, alltså, på grund av, av detta skäl, beroende på, orsaken är, mot den bakgrunden, en förklaring till detta, anledningen är

6. Avsikt: målet är att, detta går ut på att, i syfte att, för att

7. Följd/slutsats: som en följd av, således, sålunda, alltså, därför, resultatet blir, slutsatsen blir, vilket leder till, det(ta) beror på, anledningen blir, följden blir, detta leder till, effekten blir

8. Medgivande: givetvis, självklart, förstås, det är sant att, även om

9. Upprepning: som tidigare nämnts, som nämnt, som jag tidigare antytt, med andra ord

10. Emfas (betonande): det är tydligt att, tydligen, faktum är, i själva verket, det vill säga, nämligen

11. Sammanfattning: slutligen, kort sagt, avslutningsvis, sammantaget, sammanfattningsvis

12. Allmänna samband: i fråga om, mot bakgrund av, när det gäller, i samband med, med hänsyn till, har att göra med, i detta sammanhang

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Resonerande text om hälsa

Ej uppnått kunskapskravet
E
C
A
Anpassning till mottagare
Innehållet passar (...) läsare av en ungdomsantologi.
i huvudsak
relativt väl
väl
Innehåll
Din tankegång framgår (...). Du resonerar om hälsa genom att ta upp någon aspekt av det på ett (...) sätt.
i huvudsak / enkelt
relativt väl / utvecklat
väl / välutvecklat och nyanserat
Källhänvisning - OBS ej ett krav för godkänd text!
Du presenterar något (...) och (...)
Det är ej ett krav för uppgiften så en markering här betyder bara att du ej har valt att göra en källhänvisning.
som du har läst kring ämnet / gör ett försök till källhänvisning.
som är relativt relevant för resonemanget / och anger källan på ett relativt väl fungerade sätt.
som är relevant för resonemanget / anger källan på ett väl fungerade sätt. / Det som presenteras samt källan är relativt smidigt infogade i texten.
Struktur
Texten är (...)
i huvudsak sammanhängande och begriplig.
sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur.
sammanhängande och har en väl fungerande struktur.
Textbindning
Textbindningen är
enkel.
utvecklad.
väl utvecklad.
Ord och språklig stil
Ordvalet (...) och (...) i en ungdomsantologi.
uppvisar viss variation / språket passar i huvudsak
är varierat / den språkliga stilen passar relativt väl
är träffande, varierat och specifikt / den språkliga stilen är stilistiskt säker och passar väl
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden (...)
fungerar i huvudsak.
är varierad och relativt väl fungerande.
är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Skiljetecken och stavning
Du följer (...) skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
i huvudsak
relativt väl
väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: