Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering fritidshemmet Regnbågen 2020/2021

Skapad 2021-01-29 10:21 i Fagereds fritidshem Falkenberg
Ny pedagogisk planeringsmall för fritidshem i Falkenbergs grundskolor 2020/2021
Grundskola F – 6
Var kan det göra ont om man säger eller gör något dumt?

Innehåll

“Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.” (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2019)

"En pedagogisk planering handlar om att ta sig an de didaktiska frågorna vad, varför och hur på ett specifikt kunskapsområde och formulera svaren i en skriftlig planering som kan användas flera gånger, även av kollegor som inte deltagit i själva planeringen"

(Fritidshemmets mål och resultat, s. 65–75 Pihlgren 2017).

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas (Lärandemål)

LGR 11 kap. 4 

- Att skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

- Att kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften.

Språk och kommunikation

- Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Elevernas inflytande och delaktighet

Eleverna ska ha inflytande och delaktighet i konflikthantering, eleverna ska ges ett eget ansvar att lösa och hantera konflikten. Personalen närvarar och observerar elevernas agerande för att stötta, detta sker genom den fria leken.

Undervisning, arbetsformer och lärmiljö

Lärandet sker i den lärmiljö eleven vistas i, det kan vara den fria leken eller styrda lekar som har ett mål och ett syfte.

Det formativa lärandet sker i samtalen mellan pedagog och elever i olika lärmiljöer så som utevistelse, mellanmål, lek, fritidsråd m.m Det handlar om att pedagogerna vill hör hur eleven förhåller sig till ord och begrepp, hur man agerar och samtalar till varandra, att man är en bra kompis. Utveckla elevens eget ansvar och ansvarstagande, här igenom sker det kollaborativa lärandet.

Uppföljning

Lärandet följs upp genom pedagogernas närvaro, observationer. Även genom  frågeenkäter till eleverna i mindre grupper för att fånga upp de elever som inte brukar prata, frågorna kommer ske genom en frågematris framförallt med ja/nej svar, även bildstöd kommer att finnas. Plats för diskussions frågor kommer även att ske i de mindre elev grupperna. Målet är att eleverna ska sätta ord på känslor- vad är det som händer?

Utvärdering

Denna pedagogiska planering kan kopplas till kvalitets indikatorerna där vi arbetar för att inkludera alla elever, att tydliggöra mål och syften med de planerade aktiviteterna och även vårat arbete med samarbete och turtagning. Alla dessa tre olika kvalitets indikatorerna handlar om att ha förståelse till andra, att förstå innebörden av lek och instruktioner och även hur man bemöter och pratar med varandra.

Utvärderingen görs utefter de enkäter och diskussioner som gjorts efter uppföljningen.

Det som ska utvärderas är hur eleverna förhåller sig till ord och begrepp, hur de tilltalar varandra. Och att de kan sätta ord på var det kan göra ont om man säger eller gör något dumt mot någon eller var den andre personen kan känna.

Pedagogerna ska även dokumentera det som syns och hörs i en nuläges dokumentation. Här är det vikt på att pedagogerna observerar och är noggranna med om de kan uppmärksamma en skillnad på klimatet på Fritids, den formativa återkopplingen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: