Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Före Bornholmsmodellen

Skapad 2021-01-29 15:08 i Strömstaren Örebro
Förskola
Vi kommer att använda oss av materialet "Före Bornholmsmodellen" som är ett språkfrämjande material för barn i förskolan. Vi vill stärka barnens språkutveckling genom bland annat sång, rim, ramsor, sagor och språkligt skapande. Tillsammans går vi på upptäcktsfärd i språkets värld!

Innehåll

Vad?

Vi kommer att arbeta med språklig medvetenhet utifrån materialet "Före Bornholmsmodellen". Pedagogerna på Giraffen har gått en studiecirkel i arbetssättet. Materialet bygger på systematiska språksamlingar för att tidigt stärka och utveckla barnens språkliga medvetenhet och upptäckarlust som en tidig förberedelse inför läsinlärning och skriftspråksutveckling. Vi vill att barnens att barnens möte med skriftspråket ska bli lustfullt.

 

Vem / Vilka?

Barnen på Giraffen 4-6 år.

Hur?

Vi utgår från materialet "Före Bornholmsmodellen". Materialet bygger på att ha kontinuerliga språksamlingar 3-4 dagar i veckan.

Det finns 15 olika språksamlingar. Samlingen är uppbyggda efter en struktur som består av:

 • Upprop
 • Veckans ramsa
 • Högläsning
 • Sånglek
 • Språklek 
 • Avslutning 

Till varje samling tillkommer kompletterande språklekar, som till exempel diktering och lekläsning. Samlingarna är genomsyrade av upprepning samtidigt som det introduceras något nytt varje gång. Till varje samlingstema så kommer vi addera ett skapande moment. Det kan tex handla om att illustrera något från litteraturen som vi läser. Tanken är också att vi kommer följa barnens initiativ och idéer. Som till exempel att göra en dramatisering av en bok eller arrangera lärmiljöer inspirerade av samlingarna.  

Vi kommer att ha språksamlingar med våra barn på Giraffen cirka tre dagar per vecka. Vid behov och när verksamheten tillåter kommer vi att dela gruppen.

 

Mål

 • Att på ett lekfullt sätt skapa en medvetenhet kring ord som rimmar genom att låta barnen bekanta sig med klassiska rim och ramsor.
 • Att göra barnen uppmärksamma på ljud/fonem, dvs hur ord låter samt att ord består av stavelser.
 • Att utveckla barnen munmotoriska färdigheter med hjälp av lekar och övningar.
 • Att skapa begynnande lust och intresse kring bokstäver, ord och skriftspråk. Att barnen kan lyssna till en saga och sedan återberätta den med stöd av bilder- skapa berättarglädje.
 • Att barnen utvecklar sitt språk utifrån sina egna förutsättningar och får ett rikare ordförråd.
 • Att vi i samlingen skapar en gemenskap som bygger på respekt. Vi lyssnar på varandra och låter alla komma till tals. Genom detta skapar vi förutsättningar för att alla ska våga uttrycka sina tankar.
 • Att integrera flera olika ämnen i våra samlingar som till exempel, matematik, naturvetenskap och teknik.

 

 

Var?

Språksamlingarna kommer att hållas inne på avdelningen Giraffen. När vi får möjlighet kommer vi också förflytta oss till andra miljöer, både inomhus och utomhus.

När?

Samlingarna äger rum efter lunch på eftermiddagarna. Tre dagar i veckan (tisdagar, onsdagar och torsdagar).

 

Varför?

"Före Bornholmsmodellen" har visat sig vara en vetenskapligt beprövad metod för barn att utveckla sitt språk samt verka förberedande i skriftspråksutvecklingen. I och med att vi arbetar aktivt med "Bornholmsmetoden" stödjer vi barnen i deras språkliga utveckling samt berikar deras ordförråd. Vi skapar också en grundläggande förståelse för gemenskap och undervisning i grupp.

 

Dokumentation

Vi dokumenterar genom bilder och text på Unikum. Samt genom dokumentation inne på avdelningen på en "Bornholms tavla" där barn och pedagoger tillsammans kan reflektera över vad vi åstadkommit. 

 

Stöd till reflektion och analys

Hur har arbetet gått?

Var är vi utifrån de mål vi har?

Hur går vi vidare?

Vad uttrycker och visar barnen?

 

Kopplingar till läroplanen

 •  Lpfö 18Förskollärare ska ansvara för att barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
 •  Lpfö 18Förskollärare ska ansvara för att tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
 •  Lpfö 18Förskollärare ska ansvara för att utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
 •  Lpfö 18Förskollärare ska ansvara för att varje barn får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
 •  Lpfö 18Förskollärare ska ansvara för att varje barn får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
 •  Lpfö 18Förskollärare ska ansvara för att varje barn utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga,
 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: