👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Geometri år8 VT-21

Skapad 2021-01-31 16:19 i Almåsskolan Mölndals Stad
Geometri, Matte Direkt kapitel3 , år9
Grundskola 9 Matematik
Matematik Y : Kapitel 3

Innehåll

Mål som du ska sträva mot:

- Metoder för beräkning av area, omkrets och volym.

- använda enheter för omkrets, area och volym samt enhetsbyten vid beräkningar av geometriska objekt.

- Att kunna förstå och använda geometriska formler.

- Att kunna uttrycka sig, visa förklaringar och redovisa lösningar med hjälp av matematik, både skriftligt och muntligt.

 

Detta ska du kunna:

 • Förstå vad area och omkrets innebär och kunna förklara det samt veta vilka enheter som används för area och omkrets.
 • Att kunna bestämma area och omkrets för olika geometriska figurer som rektangel, triangel, parallellogram och cirkel.
 • Förstå vad pi står för, vilket värde det har och hur det används vid beräkning av area och omkrets för cirklar.
 • Kunna förklara vad som menas med volym och vilka enheter som används vid volymberäkningar.
 • Kunna beräkna begränsningsaren av olika rätblock. (Dvs totala arean av alla 6 sidor i ett rätblock)
 • Känna till figurerna rätblock, kub, prisma och pyramid.
 • Kunna omvandla mellan olika enheter för längd, area och volym. (1 m = 10 dm, 1 kvadratmeter = 100 kvadratdecimeter och 1 kubikmeter är 1000 kubikdecimeter)
 • Kunna bestämma volymen för olika prismor och pyramider
 • Känna till att 1 kubikdecimeter motsvarar 1 liter och att 1 kubikcentimeter motsvarar 1 ml.

 

 

Detta arbetar vi med för att nå målen;

Läromedel:

 • Matematik Y kap.3 "Geometri"

Webbstöd:

På webben hittar du

http://www.matematikxyz.com/

https://www.kimsmatematik.com/

 

Bedömning:

Du kommer att bli bedömd i hur du;

 • deltar i muntliga övningar, genomgångar och paruppgifter
 • hur du löser och redovisar dina provuppgifter

Matriser

Ma
Matematik - VT - 19 år 8

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1 Problemlösning
hur väl eleven använder samband och generaliseringar. Val av strategi/metod för att lösa uppgiften. Hur väl eleven kan lösa en uppgift där lösningsmetoden inte är given i frågeställningen.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sättgenom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerandesätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
i vilken grad eleverna visar kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
kvaliteten på metoder eleven använder, hur väl procedurer och beräkningar genomförs.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Resonemang
kvaliteten på elevens slutsatser, analyser och reflektioner och andra former av matematiska resonemang.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Kvaliteten på elevens redovisning och hur väl eleven använder matematiskt språk och uttrycksformer.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andramatematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.