👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magneter och motorer

Skapad 2021-01-31 21:47 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Fysik Teknik
I temat Magneter och motorer utgår eleverna ifrån sina egna erfarenheter av magneter och studerar olika magneters egenskaper. Med hjälp av magneter bygger sedan eleverna en kompass och de skapar magnetism med hjälp av elektricitet. Slutligen bygger och studerar de enkla elektriska motorer och undersöker hur man kan alstra elektricitet med en generator.

Innehåll

 

Lärandemål

 

I tema Magneter och motorer ska du få möjlighet att utveckla följande förmågor:

 

-Genomföra systematiska undersökningar av magneters, elektromagneters, elmotorns och generatorns egenskaper

 

- Beskriva och förklara magneters, elektromagneters, elmotorns och generatorns egenskaper och funktion med hjälp av begreppen attrahera, repellera, magnetiskt fält, permanentmagnet, tillfällig magnet, magnetisk styrka, elektromagnetiskt fält, rotation och elektrisk energi

 

- Diskutera och ta ställning i frågor som rör hur magnetism och elektromagnetism kan användas i hemmet, i samhället och i naturen.

 

- Diskutera vad upptäckten av magnetism och elektromagnetism haft för betydelse för människans levnadsvillkor

 

- Analysera hur föremål och tekniska lösningar med magneter och elektromagneter är uppbyggda för att fungera

 

- Analysera hur föremål och tekniska lösningar med magneter och elektromagneter (t ex kompassen, elmotorn) förändrats över tid

 

- Resonera om föremål och tekniska lösningar med magneter och elektromagneters fördelar och nackdelar för människan,  samhället och miljön

 

 

 

Långsiktiga mål (Lgr11)

 

Granska information, kommunicera och ta ställning till frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

 

Genomföra systematiska undersökningar i fysik

 

Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

 

Långsiktiga mål i teknik (Lgr11)

 

Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

 

Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

 

Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

 

 

 

Undervisning

 

Under arbetet med temat kommer du att få möjlighet att:

 

-          Undersöka magneters egenskaper utifrån begreppen attrahera och repellera

 

-          Undersöka hur magneter kan användas för att avgöra om andra föremål är magnetiska eller inte

 

-          Undersöka skillnaden mellan permanenta och tillfälliga magneter

 

-          Undersöka vad ett magnetiskt fält är och hur magneter kan användas för att upptäcka dessa

 

-          Systematiskt undersöka en magnets styrka och hur den kan varieras

 

-          Undersöka hur elektriska kretsar ger upphov till ett magnetfält

 

-          Tillverka en elektromagnet och systematiskt undersöka hur dess styrka kan varieras samt diskutera hur elektromagneter kan användas i vardaglig elektrisk utrustning

 

-          Undersöka hur elektrisk ström kan få magneter att rotera

 

-          Tillverka en egen elektrisk motor och systematiskt undersöka hur dess effekt kan varieras

 

-          Undersöka en elektrisk motor och de energiomvandlingar som sker och diskutera hur den kan användas i vardag och samhälle

 

-          Undersöka principen för en generator och systematiskt pröva hur dess effekt kan varieras, samt diskutera hur generatorn används i vardag och samhälle

 

-          Läsa om och diskutera magnetismens och elektromagnetismens användning i hemmet, samhället och naturen och vad upptäckten av magnetism och elektromagnetismen innebär för människors levnadsvillkor

 

-           

 

Bedömning

 

Det som bedöms är HUR väl du kan:

 

Fysik

 

Planera och genomföra undersökningar av magneters, elektromagneters, elmotorns och generatorns egenskaper och styrka

 

Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras

 

Dokumentera dina underökningar i text och bild

 

Ge exempel på och beskriva magnetism, elektromagnetism, elmotor och generator med användning av begreppen attrahera, repellera, permanentmagnet, magnetiskt fält, magnetisk kraft, elektromagnetiskt fält, rotation och elektricitet

 

Resonera om magneters, elektromagneters, elmotorns och generatorns egenskaper och koppla detta till hur magnetism och elektromagnetism kan användas i hemmet, samhället och i naturen.

 

Samtala om och diskutera frågor som rör upptäckten av magnetism och elektromagnetism och dess betydelse för människan, naturen och samhället

 

Teknik

 

Beskriva och ge exempel på hur några föremål och tekniska lösningar med magneter och elektromagneter är uppbyggda och hur de olika delarna samverkar för att den ska fungera

 

 Resonera om hur föremål och tekniska lösningar med magneter och elektromagneter förändrats över tid

 

Resonera kring tekniska lösningar med magneter och elektromagneters fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljö

 

 

 

 

E                         C                       A

 

Fysik

Planera och genomföra undersökningar av magneters, elektromagneters, elmotorns och generatorns egenskaper och styrka

 

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att

formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla

frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt

utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla

frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder

eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

 

 

 

 

 

Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras

 

Eleven kan

jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Eleven kan

jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader

och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.

Eleven kan jämföra sina och

andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.

Dokumentera dina underökningar i text och bild

 

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Ge exempel på och beskriva magnetism och elektromagnetism, elmotorn och generatorn med användning av begreppen attrahera, repellera, magnetiskt fält och magnetisk kraft, elektromagnetiskt fält, rotation och elektricitet

.

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge

exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp

 

Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa

på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.

 

Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara

och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av

fysikens begrepp.

Resonera om magneters, elektromagneters, elmotorns och generatorns egenskaper och koppla detta till hur magnetism och elektromagnetism kan användas i hemmet, samhället och i naturen.

I enkla och till

viss del underbyggda resonemang om magneter kan

eleven relatera till några fysikaliska samband.

I utvecklade och underbyggda resonemang om magneterkan eleven relatera till några fysikaliska samband.

I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om magneter, kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Samtala om och diskutera frågor som rör magnetism och dess betydelse för människan, naturen och samhället

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen

och diskussionerna framåt.

 

 

 

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och

diskussionerna framåt.

 

 

 

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och

diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

 

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor

 

Teknik

 

 

Beskriva och ge exempel på hur några tekniska lösningar med magneter och elektromagneter är uppbyggda och hur de olika delarna samverkar för att den ska fungera

 

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan förklara på enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan förklara på enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

Resonera om hur tekniska lösningar med magneter och elektromagneter förändrats över tid

 

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid

Eleven kan föra välutvecklade och väl  underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid

Resonera kring tekniska lösningar med magneter och elektromagneters fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljö

 

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö