Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande, högläsning & värdegrunden

Skapad 2021-02-01 10:16 i Sagolandets förskola Hörby
Förskola
Under vårterminen är berättande och högläsning i fokus, det är två sätt att främja barnens språkutveckling. Två barn är utsedda till bokvärdar och kommer med jämna mellanrum följa med en pedagog och välja ut böcker till avdelningen. Barnen kommer att ta med sig Lille Skutt hem och tillsammans med sina vårdnadshavare svara på frågor som de sedan presenterar för barngruppen. I vårt tema lyfter vi olika familjekonstellationer, kulturer, hemkulturer, språk och vikten av att se och höra varandra. Temat går hand i hand med vårt värdegrundsarbete vilket vi håller levande under terminens gång. Där är "att vara en bra kompis" "säg stopp" och "samarbeta" i centrum.

Innehåll

Nationellt mål

 

Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter (Lpfö 18).

 

Syfte: 

 

Skapa möjlighet för barnen att utveckla sitt ordförråd och läsförståelse samt intresse för böcker (Lpfö 18).

 

Innehåll:

 

-Berättande, högläsning, värdegrundsarbete

 

-Kompisböcker

 

 

Beskrivning av projektet

 Barnen kommer att ta med sig ett Lille Skutt-gosedjur hem och en lapp som de ska få fylla i med sina vårdnadshavare. På lappen står där olika frågor som barnen ska svara på och sedan ska de få fotografera något de tycker om och maila till oss pedagoger. Sedan kommer barnen att få berätta om hur det var när Lille Skutt var på besök hemma och vi kommer även att diskutera de olika frågorna barnen har svarat på och även titta på fotot som barnen tar med sig.

Vi kommer att fortsätta med kompisböckerna från förra terminen för att repetera för barnen. Värdegrundsarbetet och vårt tema går hand i hand eftersom att de båda handlar om att se och höra varandra, kunna samtala och samarbeta. Vi kommer att fortsätta med böckerna "Säg stopp" "Visa dina känslor" och "Samarbeta" som vi sedan kan koppla ihop med vårt tema.

 

Aktiviteter

 

Högläsning - Vi kommer att läsa kompisböckerna men även andra böcker. Två barn på avdelningen är utsedda till bokvärdar och kommer att få följa med en pedagog till bokbussen under hela terminen för att välja ut böcker som vi vill läsa och arbeta med på avdelningen. Vi kommer även att inkludera fler böcker på barnens modersmål, både fysiska böcker och PolyGlutt. På så sätt stöttar vi barnen i att ha möjlighet att utveckla sitt modersmål så att de via språköverföring kan utveckla det svenska språket.

Små grupper - Vi kommer att arbeta i mindre grupper både åldersanpassade men även för att lättare kunna se och höra varje barn och på så sätt kunna se deras lärprocesser.

Presentation - Vi kommer att samla barnen varje vecka där ett barn får berätta om när Lille skutt fick följa med hem. En pedagog sitter med barnet och läser upp vad det står på lappen. Sedan diskuterar vi tillsammans och barnet har chans att uttrycka sig och berätta om sin upplevelse. 

Övriga aktiviteter - Utifrån barnens intressen, böckernas innehåll och berättande-temat kommer vi att skapa olika aktiviteter. Tillexempel bild, musik, skapande, naturvetenskap, språk, kompisövningar. Dessa aktiviteter skapas även utifrån kompisböckernas innehåll.

 Digitala verktyg - Vi vill denna termin göra barnen mer delaktiga i dokumentationen och kommer därför att låta de ha inflytande i vilka bilder vi använder när vi skriver om temat och vad som ska hängas upp på vår dokumentationsvägg. Vi arbetar med lärplattorna men även projektor där vi visar bilder som vi har tagit och som barnen väljer ut till våra dokumentationer. Vi kommer att sätta upp QR-koder på dokumentationsväggen med de kompisböckerna vi arbetar med, så att barnen lättare kan ha tillgång till digitala böcker men också för att de ska kunna se samband mellan kompisböckerna och vårt berättande-tema. Eftersom att vi inte har fysiska kompisböcker på avdelningen så är detta ett sätt att visa barnen att dem ändå finns tillgängliga. 

Dokumentation & utvärdering - Vi pedagoger kommer att dokumentera genom bild och video, under terminen uppdaterar vi dokumentationsväggen så att barnen kan se och reflektera över vad vi har gjort. Vi kommer att synliggöra barnens lärprocesser genom att hänga upp allt på väggen som barnen gör tillexempel när de har ritat eller skapat något. Dokumentationsväggen är även ett material som vi kommer att använda i vår utvärdering både i barngruppen och med arbetslaget. I förra terminen samlade vi allt dokumentationsmaterial till varje barn som de fick ta med sig vid terminsslut. Sedan fick de även ett personligt diplom med bilder på barnen från terminen. Detta är något vi kommer att göra även denna termin.

 

Reflektion och Analys - Aktivitet 1
(Pedagogers och barns perspektiv)

Vi introducerade Lille Skutt för barnen genom att Lille Skutt dök upp på en samling med ett uppdrag. På en lapp som en pedagog läser upp står det " Hej alla barn, skulle ni kunna hjälpa mig med en sak? Jag ska nämligen på pyjamasparty och undrar om ni vill laga muffins som jag kan ta med mig? Sedan bakar vi tillsammans muffins.

 

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Vi upplever att bakning var ett sätt att fånga barnens intresse, både för att baka och för att barnen ska bli mer nyfikna på Lille Skutt som är en figur som kommer att vara med under hela temat. Barnen var både intresserade och engagerade och på så sätt upplevde vi att aktiviteten uppskattades av alla. Vi upplever att vi har skapat en spänning och nyfikenhet kring Lille Skutt och barnen pratar mycket om vad Lille Skutt kommer att hitta på härnäst.

 

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

Vi bakade med en mindre grupp barn vilket gjorde att vi hade möjlighet att fånga upp barnens reflektioner under aktivitetens gång. På så sätt kan vi lättare planera kommande aktiviteter utifrån vad barnen mest intresserade sig under aktiviteten men även vad de tyckte om att baka. Det vi kunde se var att barnen tyckte det var spännande att mäta och räkna men även att de utforskade alla ingredienser genom att lukta, smaka och känna. Det är något vi kommer att ta med oss till kommande aktiviteter, framförallt att utforska sina sinnen. För att komma vidare kommer vi att fortsätta skapa spänning kring temat och låta barnen bekanta sig med Lille Skutt och vad det är som kommer att hända. På så sätt skapar vi trygghet för temat men också en förförståelse för barnen så att de hinner uppfatta vad det är som kommer att hända när Lille Skutt får följa med hem.

Reflektion och Analys - Aktivitet 2
(Pedagogers och barns perspektiv)

I samband med vårt tema med Lille Skutt har vi valt att repetera kompisböckerna från förra terminen. Vi började med boken "Samarbeta" då vi ser att den har en viss koppling till vårt tema. Vi började med att läsa boken för barnen och sedan diskutera bokens innehåll tillsammans. Sedan fick barnen målarbilder på kanin och igelkott som de fick rita. Detta är ett sätt att repetera för barnen hur kanin och igelkott ser ut och deras budskap de sänder ut om att samarbeta.

 

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Barnen kom ihåg delar av boken och kunde även på vissa sidor berätta vad det är som händer och hur man hjälps åt i boken. Vi har sett ett större intresse för högläsning hos barnen vilket gör det lättare för oss att föra en dialog då vi vet att barnen lyssnar under tiden vi läser.

 

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

 

Vi upplever att många barn har ett större ordförråd och på så sätt kan uttrycka sina tankar. Vissa av barnen drar kopplingar till egna händelser utifrån bokens innehåll. Tillexempel kan de berätta när de själva hjälpte en kompis. Vi kommer att fortsätta med högläsning och även boksamtal för att utmana barnen i att uttrycka sina tankar. För att komma vidare med begreppet "samarbeta" kommer vi att skapa aktiviteter för att visa barnen hur det kan se ut i praktiken när man samarbetar.

 

Reflektion och Analys - Aktivitet 3
(Pedagogers och barns perspektiv)

Vi har skapat ett eget miniröris med kanin och igelkott. Röris-passet går ut på barnen ska samarbeta. Passet börjar med att "kanin och igelkott säger". Barnen står i en ring och håller varandra i handen och en pedagog läser upp för barnen vad de ska göra. Tillexempel lyfta en fot, skaka huvudet, sätta sig på rumpan och resa sig upp igen. Barnen håller kvar händerna hela tiden och det uppstår situationer där de får hjälpa varandra.

 

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Barnen är glada för att röra på sig och vi upplever att aktiviteten passar både stora och små barn. De yngre barnen tittar på de större och gör likadant även om de inte tolkar instruktionerna. Efter att ha gjort denna aktivitet upplever vi att barnen är mer fokusera och lyssnar på instruktioner men även att de har förstått att de kan hjälpa varandra. Tillexempel när de sätter sig på rumpan och ska resa sig upp igen så håller de kvar varandra i händerna och hjälper sina kompisar upp igen. Vi upplever detta som en bra praktiskt aktivitet till att visa barnen hur man kan samarbeta och hjälpas åt. Genom att barnen står i en ring och håller varandra i handen kan de se och höra varandra på ett sätt som de inte gör i vanliga fall.

 

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

 

Vi upplever att barnen börjar se mer hur de kan dra nytta av varandra och att de kan sträcka en hjälpande hand till sin kompis. Denna aktivitet i samband med kompisboken "samarbeta" är två aktiviteter som vi upplever är väldigt bra för att synliggöra hur man kan samarbeta för barnen. Vi kan även se att barnen i vardagliga situationer hjälps åt mer eftersom att de har upptäckt att dem faktiskt kan göra det. Vi ser det i den fria leken tillexempel att de hjälps åt om en kompis ramlar, de tröstar varandra och de räcker något åt en kompis som inte når tillexempel. Vi kommer att fortsätta att uppmuntra barnen till att samarbeta och hjälpas åt genom miniröris, högläsning av kompisböcker och att dagligen föra konversationer om detta med barnen för att påminna de om att samarbeta, lyssna och hjälpa varandra.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: