Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteus förskolor Grundplanering 3, Projektfördjupning Grupp 2

Skapad 2021-02-01 11:37 i 093151 Förskolan Midgård Stockholm Norrmalm
Förskola
Projektet: "Båten och en värld av båtar" Vi ser att båtar dyker upp överallt i barnens lek, vi ser hur barnen ofta reflekterar över båtars funktion, över livet runt båtar och vart man kan ta sig med en båt något vi vill ta fasta på för att öppna upp för att ta oss till andra världar med fantasin och i en båt.

Innehåll

1. Reflektion kring projektperioden

 

Vad är barnen intresserade av?

Vattnets funktion, vattnets komponenter(is, snö, kallt, varmt, färgen på vattnet, var kommer vattnet från och vart tar det vägen.
Fortfarande båtar och olika liv i vattnet.

Vad är de nyfikna på, vilka frågor ställer dem inom det gemensamma ämnet?

Vad händer med vattnet,  och vart kommer vattnet ifrån.

Båtens funktion, hur man tar sig fram med en båt, vart åker man och vad händer på färden(fantasi/lek)

Vilka spår ser vi som kan bli ett fördjupningsområde och vad är utforskningsbart?

De två spåren som vi beskriver ovan ser vi som mycket tydliga och båda är utforskningsbart var och ett på sitt sätt.

2. Definiera kortfattat ert projektval

"Båten och en värld av båtar"

Vi ser att båtar dyker upp överallt i barnens lek, vi ser hur barnen ofta reflekterar över båtars funktion, över livet runt båtar och vart man kan ta sig med en båt något vi vill ta fasta på för att öppna upp för att ta oss till andra världar med fantasin och i en båt.

3. Projektplan

Syfte

Vilka förmågor och kunskaper vill vi att barnen ska vidareutveckla genom fördjupningen av projektet och varför?

Att få kunskap om olika båtar, dess funktioner och användnings område. Att kunna konstruera båtar på olika sätt. Uppmuntra barnens fantasi i världar där båten har en stor roll. 

Hur gör vi alla barn delaktiga?

Planera för hur vi ska genomföra reflektion med barnen

Att i mindre grupper jobba med frågorna:

Vad är en båt?

Vad använder man dom till?

Vi ger barnet möjlighet att utrycker tankar och ideer, vi lyssnar till varandra.

Hur gör vi vårdnadshavare delaktiga i projektet? 

Att barnen får en projekt uppgift att tillsammans med sina vårdnadshavare gå på "båtspaning". 

Vilka förändringar behöver vi göra i lärmiljöerna som ger bränsle till projektet?

Hur gör vi genom vårt förhållningssätt lärmiljöerna tillgängliga och utmanande?

Att vi pedagoger skapar olika möten mellan barn kring dom och möten med pedagogerna.

Vi tillför i miljön material för ett utforskande i "båtens och båtens värld", så som bilder(projisering), litteratur, rekvisita för fantasi och lek.

Hur gör vi för att alla läroplanens områden ska rymmas i vårt projekt, transdisciplinärt och rhizomatiskt?

Att hela tiden reflektera över vad vi gör och hur vi gör det, att det hela tiden finns en röd tråd med många, många förgreningar i många olika uttrycksätt, både planerade men också det som sträcker sig över hela dagen, både ute och inne.

Vilka är projektets språkliga och kommunikativa möjligheter?

Nya begrepp som rör båtar.

Att i rolleken runt båten skapas det mycket funderingar, divideringar runt hur dom vill att det ska vara.

Att i drama få tillgång till att uttrycka sig i ord och samarbete

Sång och musik

Vilka är projektets matematiska möjligheter?

Storlek, mängd, tal. Att i leken skapa tal och mängder.

Vilka är projektets naturvetenskapliga och tekniska möjligheter?

Densitet, flyta, sjunka. Teknik runt att bygga en båt. Hur funkar det. Vart tar vattnet vägen och vattnets olika former.

Vilka är projektets motoriska möjligheter?

Dans, drama, rörelse både inne och ute i skapande av olika världar runt 

Vilka är projektets demokratiska möjligheter hur ni kan inkludera barnkonventionen i ert arbete?

Demokrati är inget vi kan lära ut, det är något som vi leker och skapar tillsammans varje dag.

Vi använder oss också av en del litteratur i ämnet och är medvetna om barnens rätt att utrycka sina tankar och ideer.

Vilka är projektets skapande möjligheter?

Att vi varje dag erbjuder många olika uttrycksätt och material som ger näring åt projektet ska leva länge. Här ser vi konstruktionen som en stor del och möjlighet för våra äventyr.

Vilka är projektets digitala möjligheter?

Att använda oss av digitala bilder, att googla runt kunskaper om båtar och att med "puppet pals" skapa små berättelser.

Hur kan vi bredda våra perspektiv (poesi, konst, historia, drama), ny forskning för att hitta intressanta ingångar?

Genom att vara öppna för de olika möjligheter om båtar runt oss och som finns i staden,  Att förkovra sig i ämnet, dels genom böcker men också  genom ”nätet”, och  hålla koll o vad som erbjuds i ämnet.

Vilka förkunskaper har vi med oss och vilka kunskaper behöver vi införskaffa?

Fakta kunskaper om båtar från böcker och från nätet tillsammans med barnen. 

4. Gör en struktur kring undervisningen utifrån er projektplan?

Med stöd av dokumentations arbete blir det möjligt att skapa en verksamhet som utan att förlora sin grundläggande rikning kan vara i ständig tillblivelse utifrån barnens intresse och nyfikenhet.

5. Formulera hur ni planerar att arbeta med enhetens utvecklingsområden (för utförligare text läs i verksamhetsplanen)

Förskolans demokratiska uppdrag

Vi har medvetet gett barnen tid till att kunna prata med varandra och lyssna med varandra t.ex. nu pratar du och sen pratar jag. Att förstå hur kompisar känner när något är fel. Att vi medvetet har jobbat med att be en kompis om hjälp i olika situationer t.ex. av och påklädning.

Vi använder ”talpinne” på våra samlingar för att alla ska komma till tals och att vänta på sin tur.

När vi går upp och ner i trappan så ser vi hur barnen får använda turtagande, att vänta på varandra, visa hänsyn och att reflektera. En daglig situation som visar många möjligheter till samarbete och hänsynstagande.

Att vi jobbar medvetna om lekens ”regler” t.ex. att kunna säga vad man vill och lyssna vad andra vill, att dela med sig och kompromissa så leken inkluderar alla och det blir en rolig lek.

Förskolornas lärmiljöer- inne och ute

Vi arbetar för att rummet ska vara inbjudande, lockande, utmanande, tydlig och upplevas estetiskt tilltalande. Vi tänker att detta starkt påverkar barnens lust till verksamhet och lek.

Miljön på Grupp 2 ska locka både barn och vuxna in till vår verksamhet. Detta genom hur vi iordningställer miljön samt om dokumentationer, om ”väggar som talar”.

Vi jobbar med att utforma och iordningställer vår miljö tillsammans med barnen, både med tanke på estetik och med tanke att det är viktigt att barnen äger sin miljö.

Vårt "båtprojekt" ska vara synlig överallt, varje dag ska vara en inbjudande miljön som ger näring åt projektets progesteron.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: