👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ny 11 Matematik åk 3, vt 21

Skapad 2021-02-01 15:48 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 3 Matematik
Under åk 3 kommer vi att arbeta med matematikens fem förmågor: lösa problem, använda begrepp, använda lämpliga metoder, föra resonemang och matematikens uttrycksformer.

Innehåll

Utgångspunkt

Eleverna behöver fortsätta att träna och befästa grundläggande taluppfattning. Nya matematiska begrepp kommer också att introduceras. Utvärderingen från hösten visade att vi behöver arbeta vidare med bla. tallinjer, huvudräkningsmetoder, skrifltiga räknemetoder och problemlösning.

Konkretisering av målen

Du kan:

 • Sätta ut tal på tallinjer med olika talavstånd
 • Skriva och storleksordna höga tal
 • Lösa problemlösningstal och visa hur du löst problemet
 • Räkna addition och subtraktion med uppställning (algoritmer)
 • Förstå tal i bråkform, del av helhet och del av antal
 • Kunna skriva datum
 • Använda multiplikation och division i högre tal ex. 2• 5= 10, 2•50 =100
 • Kunna välja rätt räknesätt till en uppgift (Addition, subtraktion, multiplikation eller division)
 • Kunna räkna tal enklare huvudräkningstal
 • Se talföljder
 • Skriva ett eget problemlösningstal eller lästal
 • Namnge och beskriva några tredimensionella objekt 
 • Kunna avläsa en termometer
 • Kunna använda och förstå enheterna m, dm, cm, mm, l, dl, kg, hg, g, tim, min, s, kr.
 • Göra enkla uppskattningar i kg, g, m, cm, l, dl, tim, min, s.

 

Viktiga ord och begrepp att tänka på:

Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Tallinje, Storleksordna, Enheter, Volym, Massa (vikt), Tid, Längd, Algoritm, Sammanlagt, Lägre/högre, Längre/kortare, Differens, Summa, produkt, Ental, Tiotal, Hundratal, Tusental, Bråk, halv, datum, månad, dag, år, hälften/dubbelt, fler/färre, sida/hörn/vinkel/kant/sidoyta, temperatur/termometer/grader/Celsius, diagram/tabell

 

 

Genomförande

Vi kommer att arbeta i helklass, ibland i mindre grupper och par. Vi kommer att arbeta med olika material och metoder. Vi använder en mattebok, men jobbar också praktiskt med olika konkreta material. Vi diskuterar matte. Vi kommer bland annat att spela spel av olika slag där matematiska begrepp tränas tillsammans med kommunikations och resonemangsförmågan. Vi arbetar med iPad program.

 

 

Dokumentation och bedömning

Bedömningen sker under arbetets gång. Det som bedöms är elevernas matematiska förmågor, samt deras ämneskunskaper. Under terminen gör vi diagnoser, samt de Nationella proven.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3