👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling - Fiskens förskola

Skapad 2021-02-01 17:12 i Fiskens förskola Bollnäs
Förskola
Med hjälp av begreppet hållbar utveckling lär vi oss att värna om varandra och vår miljö.

Innehåll

Nuläge

Vi vill utveckla vårt miljöarbete till att handla om hela vår miljö med hjälp av hållbar utveckling. Vi uppmuntra alla att tänka på att värna om det vi har i vår närmiljö, såsom kamratskap, materiella saker samt vår natur. Vi har ett jättefint miljöhus på förskolan där vi har kärl för källsortering. Vi inspireras av Skolverkets material ”Hållbar utveckling samt hälsa och rörelse i förskolan”

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/hallbar-utveckling-samt-halsa-och-rorelse-i-forskolan

Mål

Vi vill att barnen ska få en ökad förståelse för hur människa och miljö påverkas av varandra. Vi vill att de ska bli mån om varandra och deras närmiljö.

Vi vill ge barnen upplevelser, tips, verktyg och idéer till att ta tillvara på jordens resurser och att kunna använda natur- och återbruksmaterial. Ett mål är att barnen ska få förståelse för olika kretslopp och odlingsprocesser. Vi vill bli bättre på att använda vårt fina miljöhus tillsammans med barnen så att de får förståelse för återvinning.

Syfte

I läroplanen står det att ”en positiv framtidstro ska prägla utbildningen”. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle.

Genomförande

Vi vill väcka barnens intresse och glädje och låta det genomsyra arbetet. Vi vill låta barnen få inflytande och presenterar aktiviteter som vi tror att de tycker är roliga och givande. Vi vill även involvera vårdnadshavare genom att skicka hem uppdrag och odlingar att ta hand om hemma. 

Dokumentation under lärprocessen

Vi hjälps åt att dokumentera under arbetets gång, detta genom både bild, text och film. Vi dokumenterar samt reflektera regelbundet, både enskilt, tillsammans med barnen samt i arbetslaget.

Ansvar

All personal på respektive avdelning hjälps åt att leda samt utveckla arbetet framåt.

Uppföljning

Arbetet följs upp och utvärderas kontinuerligt på avdelningsplaneringar och arbetsplatsträffar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18