Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Greta och de guldiga stövlarna

Skapad 2021-02-02 07:22 i Skarsjö förskola Norrtälje
Ett projekt som handlar om vänskap, samarbete, social kompetens och gruppdynamik. Målet är att stärka barnens självkänsla och att utveckla samspelet i gruppen.
Förskola
Sagan om Greta och de guldiga stövlarna, kommer inspirera barnen till ökad språkutveckling. Sagan kommer också ta barnen på matematiska äventyr. De färgglada bilderna i boken kommer också bli en utgångspunkt i skapandet i temat.

Innehåll

 

1. MÅLOMRÅDE

I kommunikationen möts människor, de förstår varandra, förmedlar och tillgodoser sig kunskap och delar upplevelser med varandra.  Barns språkutveckling sker i sociala och kommunikativa sammanhang mellan barn och mellan barn och vuxna, som tex när vi läser en saga och pratar om innehållet. Vi kommer erbjuda barnen matematiska sammanhang utifrån bokens innehåll, i aktiviteter både inne och ute. Som tex, antal och färger utifrån boken. Vi kommer också erbjuda barnen kreativa uttrycksformer så som skapande och dramatisering av sagan, sång och musik.

Syfte:

Genom att arbeta med sagan, ska vi på ett medvetet sätt stärka barnens språkutveckling. Öka barnens ordförråd och stimulera till ökad nyansering av språket. Matematik kommer vara en stor del i temat. Genom att samtala om bildernas innehåll, göra inspirerande aktiviteter utifrån sagan både inne och ute. Vi kommer använda oss av en språklåda där sagan dramatiseras för att öka barnens delaktighet. Vi kommer skapa egna gyllene stövlar i våra grupper. Skapande utifrån sagan kommer vara en röd tråd i temat. 

 

Mål ur Lpfö 18: 

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
  • Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka  och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.
  • Förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Barnens intressen, initiativ och behov: 

Vi pedagoger bland de yngre barnen har märkt att barnen är intresserade av Greta gris, och kände igen karaktären hemifrån. Vi spann vidare på Greta gris och letade efter en lämplig saga som passar de yngsta barnen. Sagan valde vi utifrån att vi fick in både språk, skapande och matematik. Även vi pedagoger har märkt av att barnen är väldigt intresserade utav sagor och de tittar gärna i dessa. Barnen tittar och samtalar om böckernas innehåll med barn och pedagoger. Då alla barn befinner sig på olika nivåer i sin kommunikation är det viktigt att vi pedagoger finns där för att stödja barnens individuella språkutveckling.

 

Specifika mål:

Förståelse:

Barnen vet att sagor kan förmedla en spännande berättelse. Det skrivna ordet kan förmedla något när det läses upp, även bilderna i boken ger barnen möjlighet till kommunikation mellan varandra.

Vi pedagoger uppmärksammar barnen på att vi räknar antal tillsammans när vi läser och tittar i boken.

Genom att använda olika uttrycksformer så som skapande kan barnen förmedla en upplevelse, bild, händelse.

 

Förmågor:     

Att få ett ökat ordförråd samt talspråk. Vi vill barnen att det uppnår en förmåga att använda det lärda ordet i flera olika sammanhang, och då är boken en bra utgångspunkt för att utveckla barnens begrepp.

Vi vill med temat utveckla barnens förmågor att skapa och uttrycka sig med olika uttrycksformer som tex, med  färg och form.

Vi vill utveckla barnens förmågor att räkna antal, koppla par och se färger och mönster utifrån bilderna i sagan.

 

 

Begrepp:

Använda rätt begrepp till olika saker.

Utifrån den lästa sagen och genom skapande vill vi hjälpa barnen att utveckla barnens förståelse för begreppen,

Greta gris,

Guldiga,

Stövlar,

Hoppa.

            

Arbetslagets förhållningssätt:

Vi pedagoger erbjuder sagor på många olika sätt. Vi skapar och ger förutsättningar för sagoläsning och annan språkutvecklande undervisning. Pedagogerna ska bekräfta, upprepa och vidareutveckla samtalen, ställa öppna frågor, både inom språk och matematik och skapande.

För att ge barnen begrepp i ämnet kommer pedagogerna att aktivt använda begrepp som nämns ovan.

Olika planerade aktiviteter kopplade till temat, både inne och ute.

Pedagogerna sätter ord på det som uttrycks, förmedlar och händelser från böckerna ger oss möjligheter att utveckla barns språk.

Pedagogerna använder bildstöd i arbetet med barnen.

Vetenskaplig grund:

Scaffoldingstöttande förhållningssätt.

Vi arbetar efter den proximala utveckling hos barnet. ( Lev Vygotskij teori.)

 

2. UTVÄRDERING

Utvärderingssätt:

Genom att observera barnens samspel och kommunikation, för att se om barngruppen via repetition av boken förstår och använder mer begrepp ur böckernas innehåll. 

Vara observant om barnen använder de nya begreppen/ orden de lärt sig.

Genom reflektion varje vecka samt analys när temat avslutats. 

 

Aktiviteter:

Vi kommer att läsa sagan och repetera sagan på olika sätt, både läsa och dramatisera sagan.

V kommer att ha matematiska samlingar då vi pratar om antal, färger och mönster.

Vi kommer para ihop stövlar och olika bilder på Gretas vänner utifrån boken.

Vi kommer att ha aktiviteter utomhus då barnen får sortera bilder från sagan och para ihop färger på stövlar.

Vi kommer skapa och måla Greta gris stövlar av riktiga stövlar.  

 

Formativ uppföljning: 

De aktiviteter som sker dokumenteras antingen med ipad eller genom anteckningar. Vi kommer använda oss av bilder och dokumentationer och lärloggar. Vid pedagogernas reflektion i arbetslaget används, och  reflektionsfrågor för att synliggöra barnens tankar och vilket lärande som sker samt tillsammans planera hur vi går vidare. Vi skriver varje vecka lärloggar kopplade till temat.

 

Lärmiljö:

Bilder ur böckerna sätts upp på förskolans väggar för att barnen ska kunna reflektera kring dessa.

Göra iordning sagolådor/språklådor med rekvisita ur de olika böckerna, för att dramatisera sagan .

Få in matematik och antal i lärmiljön, å ett inspirerande sätt.

Vi sätter upp bilder synligt för barnen för att inspirera för lärande och vårdnadshavare får se hur temat löper på i lärloggar på Unikum.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: