👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VOMS 1 VT 2021. Studieenhet 4. Personlig vård.

Skapad 2021-02-02 08:54 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Gymnasieskola Vård och omsorg
Den här studieenheten handlar om hur du som vård- och omsorgspersonal ger stöd och hjälp med den personliga hygienen. Det här är handlingar som kan upplevas som känsliga och där du som personal ska ta hänsyn till den personliga integriteten.

Innehåll

Studieenhet 4

Personlig vård

-       

Efter denna enhet ska du:

Kunna tillgodose den enskildes primära behov i omvårdnadsarbetet, ge stöd och hjälp i den personliga hygienen.

 

Kliniska övningar

Personlig hygien, övre och nedre toalett

Bäddning av säng

 

Kurslitteratur

Vård- och omsorgsarbete 1, Kjell Hjelm, Monica Imborn och Britta Åsbrink. 2017. Sanoma Utbildning.

Kapitel 9. 

 

Länkar

https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/basal-och-preventiv-omvardnad/patientens-personliga-hygien/

https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/basal-och-preventiv-omvardnad/sangen-vardbadden/

 

 

Inhämta kunskaper inför klinisk övning och muntligt kunskapstest i aktuell litteratur,

föreläsningsmaterial och i www.vardhandboken.se. Utför sedan studiearbete 4.

 

 

-     

 

 

 

Uppgifter

  • Studiearbete 4. VOMS 1. Personlig vård

Matriser

Vår
Vård- och omsorgsarbete 1, studieenhet 4.

Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng. Kurskod: VÅRVÅR01

ÄMNE: Vård- och omsorg Ämnet vård och omsorg har sin grund i praktiskt arbete men också i vetenskapliga ämnesområden som vårdvetenskap och socialt arbete. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete ur ett helhetsperspektiv, där människors totala livssituation är det centrala snarare än sjukdom eller funktionsnedsättning Kurser i ämnet Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng, som bygger på kursen Vård- och omsorgsarbete 1. Ämnet vård och omsorg har sin grund i praktiskt arbete men också i vetenskapliga Ämnesområden, som vårdvetenskap och socialt arbete. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete ur ett helhetsperspektiv, där människors totala livssituation är det centrala snarare, än sjukdom eller funktionsnedsättning. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet vård och omsorg ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att planera, utföra och utvärdera vård- och omsorgsuppgifter. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt, dvs. etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett empatiskt förhållningssätt samt tar ansvar för patienter och brukare, och för olika arbetsuppgifter. Undervisningen ska utveckla elevernas kunskaper om arbetsmiljö, säkerhet och ergonomi för att minska skaderisken, för patienter och brukare samt personal. Användning av medicinteknisk och annan teknisk utrustning samt informationsteknik inom verksamheten, ska också ingå i undervisningen. Undervisningen i ämnet vård och omsorg ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 2.Kunskaper om hur smitta och smittspridning förhindras. 5.Förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter samt utvärdera den egna arbetsinsatsen. Kunskaper om hälso- och sjukvårdsuppgifter där delegering krävs. 6.Förmåga att använda teknisk utrustning och tekniska hjälpmedel samt använda informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
Minnas/Förstå
Tillämpa/Analysera/Värdera
Skapa
Syfte
Kunskaper om hur smitta och smittspridning förhindras
Eleven utför i bekanta situationer och i samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt och ergonomiskt sätt.Eleven redogör också översiktligt för hur smitta och smittspridning förhindras.
Eleven utför i bekanta situationer och efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt och ergonomiskt sätt. Eleven redogör också utförligt för hur smitta och smittspridning förhindras
Eleven utför i bekanta situationer och efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt och ergonomiskt sätt samt anpassar vid behov utförandet i samråd med handledare.Eleven redogör också utförligt och nyanserat för hur smitta och smittspridning förhindras.
Syfte
Förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter samt utvärdera den egna arbetsinsatsen. Kunskaper om hälso- och sjukvårdsuppgifter där delegering krävs
Eleven utför i bekanta situationer och i samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt och ergonomiskt sätt.
Eleven utför i bekanta situationer och efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt och ergonomiskt sätt.
Eleven utför i bekanta situationer och efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt och ergonomiskt sätt samt anpassar vid behov utförandet i samråd med handledare.
Syfte
Förmåga att använda teknisk utrustning och tekniska hjälpmedel samt använda informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
I arbetet hanterar eleven i samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, i samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
I arbetet hanterar eleven efter samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, efter samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation
I arbetet hanterar eleven efter samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt anpassar, efter samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation efter behov.