Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan Ekorren VT.2021

Skapad 2021-02-02 10:06 i 014551 Förskolan Lofoten Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
En undervisningsplan beskriver hur vi lägger upp den övergripande undervisningen utifrån utbildningsplanens mål och varje avdelnings valda mål i läroplanen.

Innehåll


1. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande.

Språk: Vi vill att barnen får ett nyanserat språk. Vi vill att barnen ska kunna använda sig av TAKK.
Skriftspråk: Vi vill att barnen ska kunna skriva sitt förnamn. Vi vill att barnen ska kunna sammankoppla skriftspråk i sin frialeken.

Matematik/ Teknik: Vi vill att barnen ska kunna använda sig av matematiska begrepp. Vi vill att barnen ska kunna använda matematiken i lekfulla former och i vardagen. Vi vill att barnen ska kunna jämföra och mäta matematiken i olika sammanhang.

Naturvetenskap: Vi vill att barnen ska få en förståelse för natur, kretslopp för hållbarutveckling och olika fenomen. 

Fysisk aktivitet: Barnen ska få en utvecklat samarbetsförmåga. Barnen ska ha en utvecklad koordinationsförmåga, de ska kunna behärska sina grundrörelser.

Delaktighet och inflytande: Vi vill att barnen ska kunna påverka både sin situation och sin vardag. Vi vill att barnen ska kunna vara självständiga genom att t.ex. kunna välja sina aktivitet själva och att de ska kunna hantera och lösa konflikter.


2. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden
Här väljer ni Läroplansmål att arbeta mot utifrån målbilden för förändrat kunnande.
Läroplansmål klickar du hem i mallen.


3. Organisering av miljö och material för att nå målbilden.

Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden.

 • Vi sysselsätter barnen genom att erbjuda de olika grupplekar. Vi deltar i barnen görande och lekar. Vi besöker både skog och lekparker. Vi stödjer barnens samarbetsförmåga vi vill att barnen ska få en förståelse för instruktioner och regler.


 • Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden
  Vårt material är tillgängligt och varierande barnen får välja fritt och tar egna initiativ till olika aktiviteter. Vår arbetsmiljö är både inspirerande och tillåtande. Vi använder oss av ljusbord för att utveckla barnens matematiska begrepp längd, mängd, storlek osv.
  Vi använder oss av ordbanker vi erbjuder barnen högläsning. Vi har både enkla och utmanande 


4. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen.
Vårt förhållningssätt är att vara nyfikna, lyhörda, uppmärksammar och lyssnar på barnens röst. Vi aktiverar och sysselsätter våra barn genom att vara närvarande och delaktiga. Vi arbetar aktivt för att inkludera jämställdhet så att barnen får lika värdigheter oavsett könstillhörighet genom att vara närvarande och hjälpa till vid behov. 

 

5. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden
Vi arbetar med Projekt Utforska Närmiljön. Där djur insekter mm är ingående och väckt barns intresse som vi kommer att fullfölja.

Vi arbetar med olika aktiviteter inom de olika områden som språk, matematik, naturvetenskap, hållbar utveckling och fysiska aktiviteter mm.

6. Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden.

Vi utmanar vår barngrupp genom frågeställningar för att väcka hypoteser, tankar och reflektioner hos barnen som vi sedan använder i vårt arbete.


7. Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete.

Vi ska ge varje barn förutsättningar att utvecklas i sitt lärande och att man som pedagog ska ha ett gemensamt ansvar för att hela arbetslaget medvetet stöttar och utmanar både oss själva och barnen.

Vi behöver utvidga våra kunskaper inom områden som TAKK. Vi vill gärna ta del av olika inspirerande föreläsningar. Vi vill stärka vår roll och vårt uppdrag utifrån läroplanen. Vi vill även få verktyg för hur vi kan möta samt skapa positiva stunder för barn vars beteende utmanar oss samt verksamheten. Vi vill ha djupare kunskap inom områden för barn i behov av särskild stöd.


8. Vilken litteratur kan vi och barnen behöva?
Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Vi behöver litteratur kring det mångkulturella, vi behöver varierande litteratur som t.ex. böcker som lyfter fram mer matematik osv. Vi vill ha mer äventyrsböcker och förberedande böcker inför bl.a. skola. Böcker som tilltalar och inkluderar barnen i läsandet.  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: