Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattisborgens Undervisnigsplan 2021

Skapad 2021-02-02 13:43 i 023301 Förskolan Sagogården Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
I början på terminen undersöker och observerar vi barnen för att se vad de är nyfikna på och intresserade av. Utefter reflektioner tillsammans med barnen kan vi sedan spinna vidare på ett projekt.

Innehåll

 

1, Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande.

Språk

Barnen ska  uttrycka sig på många olika sätt. Barnen ska utveckla sina talspråk, ordförråd och begrepp.
Barnen skapar egen saga och utvecklar intresse för rim och ramsor.
Barnen ska använda språkets olika generar.

NATURVETENSKAP

Ökad förståelse för kretsloppet och hållbar utveckling.

Barnen ska bygga och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap samt att urskilja teknik i vardagen och utforska hur teknik fungerar. 

Barnen upptäcker, utforskar och bearbetar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen liksom sitt kunnande om växter och djur samt kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Barnen ska kunna utveckla en förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

 

 

FYSISK AKTIVITET

Barnen utvecklar sin rörelseförmåga och koordinationsförmåga.
Bygga sina hinderbanor med hjälp av material som erbjuds.
Leka pulshöjande aktiviteter dagligen.

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Öka medvetenhet hos barnen att de kan påverka sin dag på förskolan och stödja  dem att vara delaktiga i dokumentation av det egna lärandet. 

Matematik

Öka förståelse för att mäta och jämföra i olika enheter.

Barnen ska utvecklar sin förmåga att föra och följa matematiska resonemang, undersöka reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.
Öka sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Barnen ska  utveckla sin förståelse för rum, form, läge o riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning av tid och förändring

 

2, Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning av tid och förändring, 

 

3, Organisering av miljö och material för att nå målbilden.

 

- Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden.

 Vi iordningställer olika stationer, lässtation med böcker. Byggstation med olika material och former, olika mätverktyg som exempelvis, pinnar, snöre, måttband och vikter. Stationer för rörelse med utmaningar på olika nivåer. 

 Vi organiserar olika rörelsebanor.
Vi skapar och använder olika aktivitetslådor.
Vi har två rörelseträningsdagar måndagar och fredagar.
Vi erbjuder skapande aktiviteter.
Vi har tema - rörelsevecka. 

 

- Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

Vi kommer att tillföra byggmaterial i olika former som utmanar hållfastheten i konstruktioner.
De finns naturmaterial, återbruksmaterial och inspirationsbilder på olika arkitektur. Vi utser en plats där barnens konstruktioner kan vara kvar.

Materialet är tillgänglig och överskådligt för barnen.

Vi har böcker i alla rum som är kopplade till miljön och projektet.

Tecken och bildstöd synliggörs i miljön på barnens nivå.

 • Vi organiserar dans och rörelse med hjälpa av digital verktyg. 
 •  
 • Vi har litteratur för läsning.
 • Vi har litteratur på olika språk.
 • Vi utvecklar tillgängligheten i miljön
 • Vi har material för bygg och konstruktion
  Vi har läsrum.

4. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen.

Vi är nära för att se och höra vad som upptar barnens  nyfikenhet. Vi har alltid ett medvetet språkbruk och ett rikt ordförråd. Vi ger barnen tid till att undersöka och utforska och fånga upp barnens egna hypoteser.

Målstyrd och spontant undervisning.
Vi delar barngruppen i smågrupper för att var och en ska kunna komma till tals utifrån sina förutsättning.
Vi använder den fria respektive styrda leken som ett verktyg i undervisningen.
Vi är medforskande pedagoger som ger barnen möjligheter att hitta sina frågor.
Vi ska erbjuda barnen att kunna ta del av alla aktivitetsstationer och att vi ska kunna vara närvarande.
Vi reflekterar över det barnen säger och gör.

 

5. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

Inom vårt snart kommande projekt vill vi främja barnens utveckling. Vi vill också visa hur viktigt läsning och skrivandet är för språkutveckling. 

Utifrån detta har vi valt att ha litteratur och "Göra bok" som projekt och fokusera på de böcker och sagor som barnen själva visar intresse för.

 

Utifrån litteratur och "Göra bok" kommer vi att fokusera på att läsa olika böcker för barnen.

Vi ska jobba i flera projektgrupper och sedan delge varandra vad vi har jobbat fram. Vi samarbetar med Sagogårdens biblioteksansvarig, hon svara på barnens frågor och funderingar.

 

 Läsning av både sagor och fakta böcker för att utveckla språket och att fördjupa sig i projektarbetet. 

Vi kommer att besöka biblioteket och låna böcker.

6. Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden.

Hur vi arbetar med pedagogiska dokumentationen för barnens lärande och utveckling i undervisningen. 

Barnen och pedagogerna gör dokumentation tillsammans, barnen tar bilder och får berätta för pedagogen vad som händer i aktiviteten.
Hur barnen samarbetar. 

Barnen hjälper varandra, bygga tillsammans, läsa och reflektera över en bok. 
Gruppkonstellationen betydelse för lärande.

Jo det är viktigt att sätta ihop den optimala gruppen, tänk på att ha en fiffig kompis att lära av.
Hur vi pedagogerna arbetar för att dokumentera.

VI sammanställer, reflekterar och går vidare utifrån alls dokumentationer. Vi jobbar med de didaktiska frågorna ( hur, varför)

7. Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete.

För nya kunskaper och kompetenser behöver vi observera barnen, miljön och oss själva för att reflektera över undervisningen.
Till exempel för att lära barnen mer teckenstöd så ska vi skaffa oss mer kunskap genom appar och böcker.  

8. Vilken litteratur kan vi och barnen behöva?

Alla litteratur som stödjer undervisningen och främjar barnens utveckling. Pedagogerna behöver följa forskning för att bli så bra som möjligt i sitt pedagogiska arbete med barnen.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: