Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna som ett pedagogist hjälpmedel avd Bambi vt 21

Skapad 2021-02-02 13:56 i 023291 Förskolan Norrgården Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Vi har valt att arbeta med babblarna som ett pedagogiskt hjälpmedel. babblarna genomsyrar hela verksamheten och väcker barnens nyfikenhet och kreativitet på ett roligt sätt

Innehåll

1. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande.

Matematik/ teknik

- barnen har fått en förståelse för färg, form och storlek.

-  fått  fördjupad kunskap i att kunna använda olika material i sitt byggande och konstruktion

Språk

- Barnen använder flera ord och begrepp för att kunna uttrycka sina behov och upplevelser

-  kunna tolka och följa enkla instruktioner

- ökad kunskap i att använda tecken och bildstöd för att kunna förmedla sina önskemål

 

 Naturvetenskap

-  Barnen har en utökad förståelse för  naturens fysiologiska fenomen och kemiska processer

 Fysisk aktivitet

-  Barnen har utvecklat sin rörelse och koordinations förmåga utifrån deras utveckling

Delaktighet och inflytande

- en utökad medvetenhet hos barnen att de kan påverka sin dag på förskolan

2. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden
.

 3. Organisering av miljö och material för att nå målbilden.

 

 • Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden.

- byggstationer med olika sorters material både olika byggklossar och olika naturmaterial

- iordningställa olika aktivitets lådor, tillföra mera material.

- ordna odlingslådorna och rabatterna

- ordna lässtation med boklåda

- ordna babblarlåda för spontan lek utomhus

 

 Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

- ordnar en byggstation med olika material som inspirerar till bygg och konstruktion

- vidareutveckla babblarrummet 

- tecken och bild stöd synliggörs på barnens nivå

- organisera, synliggöra litteraturen tillgängligt för barnen i alla rummen

 

4. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen.

Vi är närvarande och engagerade i barnens lärande både inne och ute, finnas där som inspiration och ge material som utvecklar deras lärande

Bemöter barnen på ett bra sätt och har ett tydligt språk gentemot dem.

Ger barnen tid och utrymme till att ställa frågor och uttrycka sin tankar.

Uppmuntra  och ge barnen utrymme till att tro på sig själva och bli självständiga

 

5. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden
Fortsätter med projektet Babblarna som ett pedagogiskt hjälpmedel.

Kontunerliga skogsbesök minst 1 gång i veckan för alla barnen

planerad sagoläsning varje dag- boksamtal för de äldre barnen

Använda oss av olika estetiska uttrycksformer som är kopplade till babblarna

Utevistelse varje dag, när det blir varmare förflyttar vi ut största delen av verksamheten till utomhus.

prova på olika sorters experiment som skapar samtal och hypoteser hos barnen.

använda oss av digitala verktyg i verksamheten.

 

6. Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden.

Observera vad barnen använder för metoder och hur de kommunicerar med varandra och i samspelet

Observera vilka metoder barnen använder i sin problemlösning i sin vardag

Observera vad och hur de påverkar sin vardag

Observera vad barnen använder för metoder kring sortering, färg, form och storlek

 

7. Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete.

Vi pedagoger behöver mera kunskap kring tecken och bildstöd.

Mera kunskap kring hur vi gör barnen delaktiga i den pedagogiska dokumentationen

Inspiration/ idder hur vi använder oss av babblarna som ett ped. hjälpmedel, detta genom att tex hitta olika hemsidor, Facebook grupper m.m

Några pedagoger behöver introducerar och bli vana med digitala verktygen som tex ägget, projektorn.

 

8. Vilken litteratur kan vi och barnen behöva?

använda oss och ta fram böckerna russinhissen och teknikgrytan

Babblar böckerna i hårda pärmar

böcker som handlar om skogen och natur.

rim ramsor

böcker med bilder som kan inspirera till bygg och konstruktion.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: