Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pralinens undervisningsplan vt21

Skapad 2021-02-02 15:03 i 023291 Förskolan Norrgården Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Här beskriver vi vår undervisningsplan för vårterminen 2021.

Innehåll

1. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande.

Att lära känna sin närmiljö och träna lokalsinnet. Upptäcka nya ord och begrepp som antal, längd, höjd, symboler, väderstreck, riktning samt att öka sitt ordförråd. 

Att uttrycka sina känslor med kroppen i dans, känna rytm och spela enklare instrument.

Att barnen samtalar och diskuterar matematik i dagliga situationer.

Att få en förståelse för kemiska processer och se sambanden.

Barnen använder sig av kunskaper och erfarenheter från boksamtal/bokläsningar och utvecklar sitt språk och förmedlar sina tankar.

Använda bildstöd och tecken i sin kommunikation.

 

2. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

 

 

 

3. Organisering av miljö och material för att nå målbilden.

 

  • Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden.

Vi använder oss av barnens kartor och Rinkebys närmiljö. Vi besöker gårdar och andra ställen runt omkring. 

Vi ser till att det finns böcker tillgängliga även utomhus. 

Vi har aktivitetslådor med köksmaterial där vi mäter, väger och fyller hinkar etc med olika material. Nu i snötider så används stjärtlappar och pulkor samt skridskor frekvent i syfte att mäta längd, fart och vikt. 

Det finns också nya stora byggklossar att bygga med där barnen använder hela sin kropp för att pröva sig fram.

Vi gör experiment utomhus.

 

  • Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

Vi har installerat ett matematikrum där vi kan väga, mäta, räkna, undersöka, göra, och prova olika material. 

Vi har avgränsande hörnor i rummen som inbjuder till lek och utforskande/undervisning och vi har ett bokrum där det finns ett stort utbud av olika böcker samt ett hemlånebibliotek på barnens modersmål.

Vi har en rit och skrivhörna och en ateljè med varierat material samt en del återvinningsmaterial för skapande.

Materialet finns tillgängligt i barnens nivå.

 

4. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen.

Vi är nyfikna, medagerande och stödjande pedagoger i barnens lärprocesser och upptäckande. Vi möter barnen där de befinner sig i sin utveckling och vi tillför vidare utmaningar i deras lärande. 

 

5. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

Projekt " vår närmiljö/Rinkeby".

Dans med olika musikgenrer.

Boksamtal

Högläsning

Experiment

Skapande

Vi strävar efter att utevistelsen har samma innehåll som innevistelsen.

 

6. Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden.

Språket.

Grupperingar av barn

Vardagsmatematiken

Hur ser barnens inflytande och delaktighet ut?

Barnens uttryck i dansen.

 

7. Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete.

Barn - naturvetenskap och Barn - matematik. Föreläsningar/litteratur om barn och naturvetenskap och barn och matematik.


8. Vilken litteratur kan vi och barnen behöva?

Vi  vill ha teknikgrytan, russinhissen och tom tits experiment-böckerna i vårt matematikrum. Vi vill också ha tillgång till Rinkebyarkivet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: