Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Dari/Farsi

Skapad 2021-02-02 17:18 i Lerum Modersmål Lerum
Stöd för mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom ämnet Modersmål
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Språk är nyckeln till framgång.

Innehåll

Syfte

Modersmålet är  avgörande betydelse för den personliga och kulturella identiteten. Utbildningen i modersmål syftar dessutom till att främja elevernas utveckling till flerspråkiga individer med flerkulturell identitet. Utbildningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk.

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga:

 • att kunna använda en kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk i olika samtal och diskussioner
 • att kunna ge muntliga presentationer för olika mottagare med anpassning av språk, innehåll och disposition
 • att kunna läsa olika texter med flyt och kunna använda olika lässtrategier
 • att kunna tolka textens budskap, resonera och läsa mellan raderna
 • att kunna återge innehållet av texten som eleven har läst eller hört
 • att kunna skriva olika texter, beskrivningar och berättande texter
 • att kunna använda olika hjälpmedel för att förbättra sin skriven text

Dessa förmågor tränar vi genom att:

 • skriva egna texter av olika slag för olika syften och mottagare (t.ex. brev, beskrivningar, recensioner, faktatexter och berättelser)
 • läsa olika texter (t.ex. romaner, berättelser, faktatexter, texter från läroboken, andra elevers texter…) och svara på frågorna
 • berätta, beskriva och förklara händelser framför gruppen
 • tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper
 • utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor, läsa och skriva texter och göra rollspel.
 • översätta meningar och enkla texter från polska till svenska och tvärtom.

Jag kommer bedöma på vilket sätt:

 • kan läsa olika texter med flyt genom att använda lässtrategier
 • kan göra sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med koppling till tidsaspekt och orsakssamband, skapa läsförståelse
 • kan tolka texten utifrån egna erfarenheter och referensramar med underbyggda resonemang om textens budskap

 

 • kan skriva olika texter med begriplig innehåll och en kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp
 • kan skriva texter med beskrivningar och berättarstruktur
 • kan anpassa textens innehåll och språk till olika situationers syfte 

 

 • kan jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska
 • kan föra resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

 

 • kan samtala och delta i diskussioner i olika sammanhang med en kombination av vardagsrelaterad och ämnesrelaterad språk
 • kan ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument som för samtalen och diskussionerna framåt
 • kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande inledning, innehåll och avslutning med anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Skriftlig omdömesmatris MM Dari/persiaka åk 7-9

Skriftlig omdömesmatris modersmål åk 7-9

Att läsa och förstå en arsanpassad nivå
Läser delvis så att eleven själv och en person som talar modersmålet förstår.
Läser så att eleven själv och en person som talar modersmålet förstår. Gör enkla sammanfattningar.
Läser med god intonation, inlevelse och gott uttal. Sammanfattar och förstår helhet och vissa detaljer. Drar slutsatser samt uppfattar tydliga budskap i texter.
Läser med mycket god intonation, inlevelse och mycket gott uttal. Sammanfattar och förstår helhet och detaljer. Drar slutsatser samt uppfattar budskap i texter.
Att använda ord och begrepp som uttrycker känslor, kunskaper och åsikter på årskursanpassad nivå
Känner till ord och begrepp
Förklarar ord och begrepp på ett förenklat sätt och använder dem delvis i rätt sammanhang.
Förklarar ord och begrepp och använder dem i rätt sammanhang
Förklarar ord och begrepp nyanserat och använder dem i rätt sammanhang med säkerhet.
Att analysera skönlitteratur och andra texter på årskursanpassad nivå
Beskriver innehållet.
Undersöker texten ur något perspektiv, jämför och beskriver innehållet. Resonerar om tydligt framträdande budskap på ett förenklat sätt.
Undersöker texten ur något perspektiv, jämför och beskriver innehållet. Resonerar om tydligt framträdande och dolda budskap utifrån olika samband på ett övergripande sätt.
Undersöker texten ur något perspektiv, jämför och beskriver innehållet. Resonerar om tydligt framträdande och dolda budskap. Ser samband och generella mönster.
Att förbereda och muntligt presentera på årskursanpassad nivå
Blandar svenska och modersmålet. Genomför en enkel presentation.
Håller sig delvis till ämnet, har en i huvudsak fungerande inledning, innehåll och slut. Anpassar språket delvis till syfte och mottagare.
Håller sig mestadels till ämnet, har fungerande inledning, innehåll och slut. Anpassar språket till syfte och mottagare. Visar ett varierat ordförråd.
Håller sig till ämnet, har välfungerande inledning, innehåll och slut. Anpassar språket till syfte och mottagare. Visar ett avancerat ordförråd.
Att tala och samtala
Svarar på direkta frågor.
Tar egna initiativ till att föra fram egna åsikter och kommentera det andra säger.
Tar egna initiativ, kan motivera och resonera kring egna åsikter. Kan inleda och avsluta samtal samt ställa frågor till övriga.
Tar egna initiativ, bidrar till att fördjupa, utveckla och nyansera samtal. Ställer följdfrågor och tar upp olika perspektiv på ämnet.
Att skriva texter på
Skriver för det mesta på modersmålet, blandar ord och uttryck från andra språk så att en person som talar modersmålet inte förstår.
Skriver begripligt så att en person som talar modersmålet förstår efter en eller ett par genomläsningar. Använder en kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Använder till viss del strategier för att skriva olika texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. Anpassar texten till viss del till syfte och sammanhang.
Använder strategier för att skriva olika texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Anpassar också texten till syfte och sammanhang. Använder en fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Reflektera över
Deltar i en diskussion om en aktuell samhällsfråga.
För enkla resonemang och jämför med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.
För underbyggda resonemang och jämför med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.
För väl underbyggda resonemang och jämför med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.

111212 Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå. Gott flyt: Intonation, inlevelse, gott uttal Begrepp: ett ord som kräver en definition, exempelvis saga och myt Analysera: Undersöker texten för att få information om person, händelse, tid, plats och miljö och budskap. Sätt in informationen i ett jämförande sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: